BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Matwiejczuk Wiesław (Politechnika Białostocka), Dąbrowska Joanna (Politechnika Białostocka), Mitura Małgorzata (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Uwarunkowania kształtowania kryteriów oceny zamówień publicznych
The Conditions of Shaping the Evaluation Criteria of Public Procurement
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2014, t. 15, z. 6, cz. 1, s. 125-136, bibliogr. 5 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Organizacje wobec wyzwań XXI wieku
Słowa kluczowe
Zamówienia publiczne, Prawo zamówień publicznych, Procedury przetargowe, Kryteria oceny
Public procurement, Public Procurement Act, Tender procedures, Evaluation criteria
Uwagi
summ.
Abstrakt
Regulacje prawne zawarte w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych stwarzają duże możliwości do optymalnego wykorzystania środków publicznych jak i zagwarantowania interesów oferentów, poprzez merytoryczny dobór kryteriów oceny zamówienia, a nie posługiwanie się subiektywnymi preferencjami zamawiającego. Zamawiający, który w prowadzonym przez siebie postępowaniu przetargowym, określił więcej niż jedno kryterium oceny ofert, powinien w szczególny sposób zadbać o precyzyjne określenie sposobu ich pomiaru i weryfikacji ocen. Konstrukcja sposobu oceny ofert powinna być na tyle przejrzysta i zrozumiała, aby zapewniała maksymalnie obiektywną ocenę, bezstronność oraz zachowanie uczciwej konkurencji. Ustalone kryteria wyboru oraz ich znaczenie mają niewątpliwy wpływ na charakter i tryb prowadzenia postępowań przetargowych w sprawie zamówień publicznych. Dodatkowo występowanie poza cenowych kryteriów oceny ofert ogranicza prawdopodobieństwo wystąpienia zmowy cenowej, bądź też innych przejawów łamania przepisów ustawy o Pzp. (fragment tekstu)

This article presents an analysis of the factors that determine the way to the preparation of public procurement. Particular attention was paid to conditions of selection criteria for the evaluation of the tender by the contracting party, what is the main measure of effectiveness and efficiency of executed order. The analysis was based on the results of empirical research carried out the tender proceedings in the field of supplies, construction works and services. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Nowe podejście do zamówień publicznych, www.mg.gov.pl/files/upload/7904/ Nowe_podejscie.pdf. [27.02.2014].
  2. Raport Komisji Europejskiej (2012), Ocena skutków i skuteczności przepisów Unii Europejskiej dotyczących zamówień publicznych.
  3. Sadowy J. (red.) (2011), Kryteria oceny ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego- przykłady i zastosowanie, Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa.
  4. Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2012 roku, www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?F;288; sprawozdania_roczne uzp_z_funkcjonowania_systemu_zamowien_publicznych (2013), Warszawa, [15.01.2013].
  5. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 nr 19 poz. 177) z późniejszymi zmianami.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu