BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Madliak Jozef, Babčák Vladimír
Tytuł
Právna ochrana nedotknuteľnosti osoby a jej súkromia v Slovenskej republike
Legal Protection of the Personal Immunity and Right to Privacy in the Constitution of Slovak Republic
Źródło
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2008, nr 2 (2), s. 155-170, bibliogr. 15 poz.
Humanum. International Social and Humanities Studies
Słowa kluczowe
Prawa człowieka, Konstytucja, Ochrona prywatności
Human rights, Constitution, Protection of privacy
Uwagi
summ
Kraj/Region
Republika Słowacka
Slovak Republic
Abstrakt
In this report authors deals with right of personal immunity and right of privacy. Rights of personal immunity and privacy are the human rights guaranteed by Constitution of Slovak republic for each person. The author offers basic definitions of these rights and summary of statutes insuring protect to these rights and options of their restrictions in posed by the statute. Author targets to elementary constitutional frame of protect and options of protect by the other branches of law. Author analyses rights of personal immunity and privacy in the light of criminal substantive and procedural law, civil procedural law and administrative law. At the conclusion author deals with problems of health service- patient ´s consent and its criminal consequences.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barancová, H. a kol.: Medicínske právo. Bratislava: Vydavateľstvo SAV, 2008
 2. Benčík, M. a kol.: Trestné právo s vysvetlivkami a judikatúrou. Bratislava: IURA EDITION, 1995 (zmeny a dodatky 09/98), časť A- C
 3. Burda, E.: Trestné činy proti životu a zdraviu v porovnaní starého a rekodifikovaného Trestného zákona. Šamorín: Heuréka, 2006
 4. Čic, M. a kol.: Komentár k Ústave Slovenskej republiky. Matica slovenská, 1997
 5. Drgonec, J.: Základné práva a slobody podľa Ústavy Slovenskej republiky. Zväzok I. Bratislava: MANZ, 1997
 6. Machajová, J.: Základy priestupkového práva. Komentár k zákonu o priestupkoch a súvisiace právne predpisy. Šamorín: Heuréka
 7. Matys, K. a kol.: Trestný zákon, komentár. Bratislava: Obzor, 1978
 8. Novotný, O.- Dolenský, A.- Púry, F.- Rizman, S.- Teryngel, J.: Trestní právo hmotné II. Zvláštní část. Praha: Codex, 1997
 9. Šámal, P.- Král, V.- Baxa, J.- Púry, F.: Trestní řád- komentář. Tretie vydanie. Praha: C.H.Beck, 1997
 10. Šámal, P.- Púry, F.- Rizman, S.: Trestní zákon- komentář. Tretie vydanie. Praha: C.H.Beck, 1998
 11. Štefanková, S.: Kriminologické aspekty trestného činu vraždy. In: Knoll, V., Bednář, V. (eds.): Naděje právní vědy, Býkov 2006. Plzeň: Aleš Čeněk, 2006
 12. Švestka, J.- Jehlička, O.- Pavlík, P.- Plecitý, V.- Knap, K.: Ochrana osobnosti podle občanského práva. Tretie vydanie. Praha: Linde Praha, 1996
 13. Křepelka, F.: Evropské zdravotnické právo. 1. vyd. Praha: LexisNexis CZ, s.r.o., 2004
 14. Luby, Š.: Občianskoprávna ochrana osobnosti. In: Právny obzor, č. 9, 1968
 15. Svoboda, P.: Informovaný souhlas pacienta při lékařských zákrocích (teoretická východiska, Úmluva o biomedicíně). In: Zdravotníctví a právo, č. 8, 2005
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-8431
Język
slo
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu