BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Adamowicz Mieczysław (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej), Apelska Michalina (Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku)
Tytuł
Konkurencyjność organizacji na przykładzie niepublicznej uczelni wyższej
Competitiveness of the Organization on the Example of Non-Public Higher Education Facilities
Źródło
Studia Ekonomiczne i Regionalne, 2013, t. 6, nr 3, s. 5-32, tab., wykr., bibliogr. 21 poz.
Economic and Regional Studies
Słowa kluczowe
Szkolnictwo wyższe, Szkoły niepubliczne, Kapitał ludzki, Kapitał intelektualny, Konkurencyjność, Przegląd literatury, Badania ankietowe, Wyniki badań
Higher education, Private school, Human capital, Intellectual capital, Competitiveness, Literature review, Questionnaire survey, Research results
Uwagi
Na stronach 19-32 dostępna wersja artykułu w jęz. ang.; streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
Aleksander Gieysztor Pułtusk Academy of Humanities
Abstrakt
Praca poświęcona budowaniu pozycji konkurencyjnej organizacji, jaką jest niepubliczna szkoła wyższa poprzez wykorzystanie kapitału niematerialnego, szczególnie kapitału ludzkiego i kapitału społecznego. W pracy wykorzystano literaturę problemu oraz własne badania empiryczne wśród członków społeczności akademickiej (pracowników i studentów). Przedstawiono teoretyczne aspekty konkurencyjności, cechy współczesnej organizacji w świetle wyzwań globalnej konkurencji, charakterystykę badanej uczelni i jej pozycję na rynku edukacyjnym. W części empirycznej przedstawiono wyniki badania konkurencyjności uczelni w opiniach pracowników i studentów. Badania wykazują, że nowa rzeczywistość oparta na zwiększającym się współzawodnictwie o studentów i rozszerzeniu rynku usług edukacyjnych wymusza na uczelniach konieczność poszukiwania nowych sposobów wypracowania i utrzymania konkurencyjności. Kapitał ludzki i jego właściwe wykorzystanie stanowi najcenniejsze źródło zasobów i jest podstawą osiągania konkurencyjności.(abstrakt oryginalny)

This study is devoted to the creation of the competitive position of the organization, which is a non-public higher education unit through the use of intangible capital, especially human capital and social capital. The study was based on the subject literature and authors' own research among members of the academic community (personnel and students ). The work presents theoretical aspects of competitiveness, features of contemporary organization in light of the challenges of global competition, the characteristics of the examined university and its position on the education market. The empirical part presents the results of the competitiveness of universities in the opinions of personnel and students. Studies show that a new reality based on the increasing competition to gain students and the extension of the educational services market forces universities to experience the need to explore new ways to develop and maintain competitiveness. Human capital and its proper use is a valuable resource and is the basis for achieving competitiveness.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamkiewicz-Drwiłło H. G., (2013), Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2002.
 2. Apelska M., Kapitał ludzki a konkurencyjność organizacji. Praca magisterska pod kierunkiem M. Adamowicza na WNE SGGW, Warszawa 2013
 3. Dobiegała-Korona B., Kasiewicz S., (2000), Metody oceny konkurencyjności przedsiębiorstw, [w:] Kuciński K. (red.), Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw w Polsce, "Materiały i Prace IFGN", tom LXXIX, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2000.
 4. Dzieńdziora J., Smolarek M., (2010), Kapitał ludzki w kreowaniu kapitału intelektualnego organizacji, [w:] M. Jabłoński (red.) "Zeszyty Naukowe Zarządzanie" Nr 2/2010, Instytut Zarządzania i Ekonomii Wyższej Szkoły Humanitas, Sosnowiec 2010.
 5. Geryk M., Kapitał intelektualny uczelni źródłem jej przewagi konkurencyjnej, (2010), [w:] "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów", Zeszyt Naukowy 99, Warszawa 2010.
 6. Geryk Ż., (2010), Strategia personalna uczelni niepublicznej w obliczu zmian na rynku edukacyjnym, [w:] "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów", Zeszyt Naukowy 99, Warszawa 2010.
 7. Gorynia M. (red.), (2002), Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2002.
 8. Herman A., (2010), Globalna konkurencja akademicka, [w:] "Kwartalnik wiedzy o przedsiębiorstwie", Nr 3/2010 (16), SGH, Warszawa 2010.
 9. Janowska Z., (2002), Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa 2002.
 10. Malara Z., (2006), Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce. Wyzwania współczesności, PWN, Warszawa 2006.
 11. Mazurkiewicz A., Frączek P., (2011), Kluczowe kompetencje a konkurencyjność przedsiębiorstw, [w:] "Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Uwarunkowania sprawnego działania w przedsiębiorstwie i regionie", Zeszyt nr 20, Wydawnictwo UR, Rzeszów 2011.
 12. Rzempała J., Kapitał intelektualny jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, (2007), [w:] "Innowacje, przedsiębiorczość i gospodarka oparta na wiedzy", Zeszyty Naukowe Nr 453 z serii Ekonomiczne problemy usług Nr 8, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007.
 13. Sokołowska A., (2005), Zarządzaniem kapitałem intelektualnym w małym przedsiębiorstwie, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2005.
 14. Stankiewicz M. J., (2005), Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Wydawnictwo TNOiK "Dom Organizatora", Toruń 2005.
 15. Stankiewicz M. J., (2000), Istota i sposoby oceny konkurencyjności przedsiębiorstwa, [w:] "Gospodarka Narodowa", nr 7-8, SGH, Warszawa 2000.
 16. Walczak W, (2010), Analiza czynników wpływających na konkurencyjność przedsiębiorstw, [w:] "E-mentor" nr 5 (37) SGH, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2010.
 17. Statut Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora
 18. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
 19. http://polon.nauka.gov.pl
 20. http://www.perspektywy.pl
 21. http://www.stat.gov.pl/gus
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-3725
Język
pol, eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu