BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pietrzak Michał (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Konkurencyjność Europy w produkcji wyrobów chemicznych w warunkach globalizacji
Competitiveness of Europe in Manufacture of Chemicals in the Conditions of Globalization
Źródło
Studia Ekonomiczne i Regionalne, 2013, t. 6, nr 3, s. 33-48, tab., rys., bibliogr. 28 poz.
Economic and Regional Studies
Słowa kluczowe
Globalizacja, Konkurencyjność przemysłowa, Przemysł chemiczny, Przegląd literatury
Globalization, Industrial competitiveness, Chemical industry, Literature review
Uwagi
Na stronach 41-48 dostępna wersja artykułu w jęz. ang.; streszcz., summ.
Kraj/Region
Europa
Europe
Abstrakt
Współcześnie możemy obserwować nasilający się proces globalizacji działalności gospodarczej, który zachodzi na poziomach: przedsiębiorstw, rynków, gałęzi gospodarki oraz całej gospodarki. W niniejszym artykule przyjęto perspektywę gałęzi gospodarki jaką jest przemysł chemiczny. Kluczowym aspektem funkcjonowania w coraz bardziej umiędzynarodawiającej się gospodarce jest konkurencyjność. Rozpatrując zagadnienia konkurencyjności w kontekście globalnym warto wykraczać poza ramy pojedynczych organizacji i analizować ją z perspektywy państw i regionów (rozumianych jako bloki państw). Celem artykułu jest ocena konkurencyjności regionu Europy na światowym rynku produktów chemicznych. Dobór regionu i gałęzi miał charakter celowy. W opracowaniu wykorzystano metodę studiów literaturowych, dane wtórne gromadzone i publikowane przez Europejską Izbę Przemysłu Chemicznego, Biuro Statystki Pracy USA oraz dane Banku Światowego, jak również metodę z obszaru zarządzania strategicznego tj. analizę luki strategicznej. Kraje Europy, a w szczególności kraje UE-27 wykazują lukę niedoboru w stosunku do tempa rozwoju globalnego rynku produktów chemicznych. W rezultacie UE-27 szybko traci udziały w rynku światowym. Pozycja strategiczna UE-27 dramatycznie słabnie, co oznacza zmniejszanie się konkurencyjności UE-27 w stosunku do innych regionów globu. Kluczowych przyczyn tego zjawiska należy upatrywać z jednej strony w wysokich kosztach pracy, ale również w restrykcyjnej polityce w zakresie środowiska i bezpieczeństwa prowadzącej do zjawiska, które można określić jako "hiper-regulacja". Unia Europejska narzucając restrykcyjne regulacje zdaje się liczyć na zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw europejskich wskutek rozwoju proekologicznych technologii. Problemem tej polityki jest jednak pogarszanie pozycji konkurencyjnej poddanych "hiper-regulacji" przedsiębiorstw UE w krótkim okresie bez gwarancji zbudowania przewagi konkurencyjnej w dalszej przyszłości.(abstrakt oryginalny)

In modern times we can observe the growing process of globalization of economic activity that takes place at all levels of companies, markets, industries and the economy as a whole. This article assumes the perspective of one of the branches of economy which is the chemical industry. The key aspect of functioning in an increasingly internationalized economy is competitiveness. When considering the issue of competitiveness in a global context it is worth going beyond individual organizations and analyze it from the perspective of countries and regions (understood as groups of countries). The purpose of this article is to assess the competitiveness of the European region in the global market of chemical products. The selection of the region and the branch was not randome. In this study the method of literature studies, secondary data collected and published by the European Chamber of Chemical Industry, the Bureau of Labor statistics and the data of the World Bank, as well as the method in the area of strategic management, ie a gap analysis were applied. European countries, and in particular the EU-27, have a gap deficiency in relation to the pace of development of the global market for chemical products. As a result, the EU-27 is rapidly losing share in the world market. The strategic position of the EU-27 dramatically weakened, which means reducing the competitiveness of the EU-27 compared to other regions of the world. Key reasons for this phenomenon should be sought on the one hand in the high labor costs, but also in restrictive policies regarding the environment and safety leading to a phenomenon that can be described as "hyper-regulation". The European Union imposing restrictive regulations seems to rely on increasing the competitiveness of European enterprises as a result of the development of environmentally friendly technologies. The problem, however, of this policy is deterioration of the competitive position of "hyper-regulation" of EU companies in the short term without the guarantee of building a competitive advantage in the future.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamowicz M. (2011): Wsparcie rozwoju regionalnego w warunkach uczestnictwa Polski w Unii Europejskiej, Roczniki Nauk Rolniczych, SERIA G, T. 98, z. 1, s. 60-74.
 2. ASEAN Free Trade Area, https://en.wikipedia. org/wiki/ASEAN_Free_Trade_Area, data odczytu 06.07.2013.
 3. Gierszewska G., Romanowska M. (2009): Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 4. Globalization and International Trade, http:// www.worldbank.org/depweb/beyond/beyondco/ beg_12.pdf, data odczytu: 20.10.2013.
 5. Globalization and Trade, http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/anrep_e/wtr08-2b_e.pdf, data odczytu: 19.10.2013.
 6. Facts and Figures 2011. The European chemical industry in worldwide perspective The European, CEFIC, http://www.cefic.org/Documents/FactsAndFigures/(Offline)%202011/FF2011_Full%20 Report_Chapter/Cefic_FF%20Rapport%202011. pdf, data odczytu: 31.07.2012.
 7. http://databank.worldbank.org/data/home.aspx, data odczytu: 28.06.2013.
 8. International Comparisons of Hourly Compensation Costs in Manufacturing, 2011 (2012), Bureau of Labor Statistics U.S. Department of Labor, s. 1-10. http://www.bls.gov/news.release/pdf/ichcc.pdf, data odczytu: 06.07.2013.
 9. Kamerschen D. R., McKenzie R. B., Nardinelli C. (1992) Ekonomia, FG NSZZ "Solidarność", Gdańsk.
 10. Konkurencyjność regionu, http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/slownik/strony/konkurencyjnosc_regionu.aspx
 11. Koźmiński A. K. (1999): Zarządzanie międzynarodowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 12. Lahaut J. C. The interface between the Business World and the EU Institutions, 3 February 2011, http://hec.fr, data odczytu 31.07.2012.
 13. Micał M. (2008): Proces globalizacji we wspołczesnym świecie, Zeszyty Naukowe Zakładu Europeistyki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie nr 3 , s. 148-171.
 14. Kołodko G. W. (2007): Polska z globalizacją w tle. Instytucjonalne i polityczne aspekty rozwoju gospodarczego, TNOiK Dom Organizatora, Toruń
 15. Orłowska R, Żołądkiewicz K. (red.) (2012): Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 16. Pietrzak M. (2002): Systemowe ujęcie przewagi konkurencyjnej - model pentagramu, [w:] R. Krupski, J. Lichtarski (red.), Stan i perspektywy rozwoju teorii i praktyki zarządzania na progu XXI wieku, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Nr 940, Wrocław 2002, s. 99-111.
 17. Porter M.E. (1998): Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 18. Reich S. (1998): What is Globalization? Four Possible Answers, Working Paper 261 - December, The Helen Kellogg Institute for International Studies, http://kellogg.nd.edu/publications/workingpapers/WPS/261.pdf, data odczytu: 21.10.2013.
 19. Rutkowski M. ASEAN zawarł umowę owolnym handlu zAustralią iNową Zelandią, 01.03.2009, http://www.psz.pl/tekst-17921/ASEAN-zawarl-umowe-o-wolnym-handlu-z-Australazja, data odcztu: 06.07.2013.
 20. Słownik ekonomiczny, http://www.nbportal.pl/pl/commonPages/Econom /icsEntryDetails?entryId=139&pageId=608.
 21. Stonehouse G., Hamill J., Campbell D., Purdie T. (2001):Globalizacja. Strategia i zarządzanie,Wydawnictwo Felberg SJA, Warszawa.
 22. Yip G.S. (2004): Strategia globalna, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 23. Zorska A. (1998): Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 24. Rutkowski M. ASEAN zawarł umowę o wolnym handlu z Australią i Nową Zelandią, 01.03.2009, http://www.psz.pl/tekst-17921/ASEAN-zawarl-umowe-o-wolnym-handlu-z-Australazja, data odczytu: 06.07.2013.
 25. Słownik ekonomiczny, http://www.nbportal.pl/ pl/commonPages/Econom/icsEntryDetails?entryId=139&pageId=608.
 26. Stonehouse G., Hamill J., Campbell D., Purdie T. (2001):Globalizacja. Strategia i zarządzanie,Wydawnictwo Felberg SJA, Warszawa.
 27. Yip G.S. (2004): Strategia globalna, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 28. Zorska A. (1998): Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-3725
Język
pol, eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu