BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jarecki Wojciech (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Rekrutacja pracowników starszych w kontekście zmian demograficznych. Analiza na przykładzie województwa zachodniopomorskiego
Recruiting Older Workers in the Context of Demographic Changes. Analysis of West Pomeranian Voivodship
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2014, nr 114, s. 143-151, tab., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Rola kapitału ludzkiego w rozwoju społeczno- -gospodarczym regionu
Słowa kluczowe
Rekrutacja pracowników, Przemiany demograficzne, Rynek pracy, Demografia, Ludzie starsi
Employee recruitment, Demographic transformation, Labour market, Demography, Elderly people
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W Polsce coraz bardziej widoczne są zmiany demograficzne. Spadek dzietności spowodował, że na rynek pracy będzie wchodziło coraz mniej osób młodych. Niejako z drugiej strony, coraz więcej jest osób w wieku emerytalnym i okołoemerytalnym. Będzie to powodowało konieczność większego zainteresowania zarządzających przedsiębiorstwami zatrudnianiem osób starszych. Przedmiotem artykułu jest ocena zmian w strukturze demograficznej i wskazanie warunków rekrutacji osób starszych. Dane statystyczne pokazują, że w najbliższych kilkunastu latach bardzo istotną liczebnie grupą potencjalnych pracowników będą osoby w wieku 60-65 lat. Analiza dotychczasowych badań pokazuje, że mogą to być pracownicy o wysokich kwalifikacjach, ale do-tarcie do nich i wybór odpowiednich pracowników wymaga od przedsiębiorstw dodatkowej wiedzy, rzadziej obecnie wykorzystywanej.(abstrakt autora)

A growing number of demographic changes can be noticed in Poland. Since the birth rate is subject to drop, smaller number of young people will enter the labour market in the future. On the other hand, people of pre-retirement and retirement age will grow in number. Consequently, enterprises will have to take older workers into account. The main aim of the article is to evaluate changes in the demographic structure and present factors that contribute to recruiting older people. According to statistical da-ta, in the next dozen or so years, working population aged 60-65 will represent a great number of potential employees. As suggested by research, they are competent and have proper qualifications. However, finding suitable employees at the age under discussion requires special knowledge which enterprises seldom use.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bieheim P., Altersgerechtes. Human Resource Management. Ein Leitfaden zur Bewälti-gung des demographischen Wandels für Führungskräfte und Personalverantwort-liche, AI, Augsburg 2005.
 2. Büdenbender U., Strutz H., Gabler Kompakt Lexikon. Personal, Gabler, Wiesbaden 2003.
 3. Günther, M., Integration älterer Arbeitnehmer in den Arbeitsmarkt, Dietz, Berlin 2008.
 4. Jarecki W., Rekrutacja pracowników, Economicus, Szczecin 2012.
 5. Lohberg S., Online-Recruiting. Externe Personalgewinnung über das Internet, VDM, Saarbrücken.
 6. Morschhäuser M., Ochs P., Huber A., Erfolgreich mit älteren Arbeitnehmern. Strate-gien und Beispiele für die betriebliche Praxis, Bertelsmann Stiftung, Gütersloh 2003.
 7. Smentek D., Management of an Ageing Workforce. How Employers can Deal with Re-lated Challenges, VDM, Saarbrücken 2007.
 8. Szkoły wyższe i ich finanse w 2008-2013, GUS, Warszawa 2009-2014.
 9. Winkler R., Zwölf Empfehlungen an die Unternehmen und die Politik, w: Ältere Men-schen im Unternehmen, red. M.Y. Cranach, D. Schneider, E. Ulich, R. Winkler Chancen, Risiken, Modelle, Haupt, Bern 2004.
 10. Wyzwania demograficzne i solidarność międzypokoleniowa, Rezolucja Parlamentu Eu-ropejskiego z 11 listopada 2010 roku w sprawie wyzwań demograficznych i soli-darności między pokoleniami (2010/2027 (INI), Bruksela 2010.
 11. Zielona Księga "Wobec zmian demograficznych: nowa solidarność między pokolenia-mi", Komisja Wspólnot Europejskich, COM 94 końcowy, Bruksela 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu