BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cicha-Nazarczuk Marlena (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Nazarczuk Jarosław Michał (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Poziom bezrobocia w województwach Polski Zachodniej - dekompozycja zmian stóp bezrobocia w latach 2005-2013
Unemployment in Regions of Western Poland - the Decomposition of Unemployment Rate Changes in the Years 2005-2013
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2014, nr 114, s. 45-59, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Rola kapitału ludzkiego w rozwoju społeczno- -gospodarczym regionu
Słowa kluczowe
Rynek pracy, Bezrobocie, Stopa bezrobocia
Labour market, Unemployment, Unemployment rate
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Poszczególne regiony Polski cechuje zróżnicowana sytuacja na rynku pracy. Z uwagi m.in. na uwarunkowania historyczne, położenie geograficzne, poziom urbanizacji i rozwoju technologicznego oraz strukturę zasobów pracy i gospodarki, relatywnie najkorzystniejsza sytuacja występuje w województwach zachodniej Polski, tworzących makroregion Polski Zachodniej. Celem artykułu jest identyfikacja wpływu zmian popytu i podaży pracy na wahania stopy bezrobocia w województwach Polski Zachodniej w latach 2005-2013. Dekompozycja źródeł bezrobocia, przeprowadzona z wykorzystaniem zaproponowanego przez Elsby'iego, Hobijna, Sahina równania dekompozycji, doprowadziła do wniosku, zgodnie z którym dominujący wpływ na zmiany bezrobocia w województwach Polski Zachodniej miały zmiany w popycie na pracę. Ponadto, podjęto próbę analizy wybranych czynników popytowych i podażowych rynku pracy.(abstrakt autora)

Polish regions are characterized by diverse labour market situation. Due to e.g. historical legacies, geographical location, degree of urbanisation and technological de-velopment or the structure of labor and the economy, the relatively most favorable situation on a labour market is observed in regions of Western Poland. The aim of this article is to identify the impact of demand and supply unemployment rate fluctuactions in in regions of Western Poland. The decomposition of changes in unemployment rate, carried out with the equation developed by Elsby, Hibijn and Sahin has led to the conclusion that dominant impact on changes of unemployment in this particular area had demand fluctuactions, which were subsequently (apart from supply factors) analysed in detail.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartosik K., Popyt na pracę w Polsce w warunkach spowolnienia gospodarczego, "Studia Ekonomiczne" 2011, nr 3 (LXX).
 2. Bartosik K., Popytowe i podażowe uwarunkowania polskiego bezrobocia, "Gospodarka Narodowa" 2012, nr 11-12.
 3. Cicha-Nazarczuk M., Nazarczuk J.M., Sytuacja na wojewódzkich rynkach pracy w Polsce w 2011 r., w: Współczesne aspekty rynku pracy, red. A. Organiściak-Krzykowska, UWM-IPiSS, Warszawa-Olsztyn 2013.
 4. Elsby M.W., Hobijn B., Sahin A., The Labour Market in the Great Recession, "Brookings Papers on Economic Activity", Spring 2010.
 5. Horodeński R.C., Sadowska-Snarska C., Uwarunkowania rynku pracy w Polsce. Aspekty regionalne. WSE-IPiSS, Białystok-Warszawa 2010.
 6. Kryńska E., Arendt Ł., Rynek pracy i kierunki wzrostu aktywności zawodowej ludności na obszarze zachodnich województw Polski w kontekście prowadzonej polityki regionalnej, projekt z EFRR, Łódź 2011.
 7. Nazarczuk J.M., Potencjał rozwojowy a aktywność inwestycyjna województw i podregionów Polski, UWM Olsztyn 2013.
 8. Noga M., Polityka stabilizacyjna państwa a bezrobocie w Polsce na progu XXI wieku, w: Bezrobocie w Polsce - diagnoza sytuacji, pożądane kierunki w ograniczaniu bezrobocia, red. J. Ostaszewski, SGH, Warszawa 2006.
 9. Padowicz W., Rynek pracy w Polsce w okresie transformacji. Główne problemy i tendencje, w: Rynek pracy, red. E. Karpowicz, Studia BAS, Warszawa 2007.
 10. Rogut A., Determinanty popytu na pracę w Polsce w okresie transformacji, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008.
 11. Rogut A., Determinanty popytu na pracę w Polsce w ujęciu regionalnym, w: Konkurencyjność rynku pracy i jego podmiotów, red. D. Kopycińska, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2005.
 12. Strategia Rozwoju Polski Zachodniej 2020 (wersja do konsultacji), Warszawa 2014, www.mir.gov.pl.
 13. Śmilgin M., Indywidualne i społeczne skutki bezrobocia na tle globalizacji, Wyd. Uniwersytetu Jagielońskiego, Kraków 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu