BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Miśkiewicz Dorota (Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach)
Tytuł
Flexicurity - przyszłością europejskiego rynku pracy
Flexicurity - European Future Job Market
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2014, nr 114, s. 177-188, bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Rola kapitału ludzkiego w rozwoju społeczno- -gospodarczym regionu
Słowa kluczowe
Międzynarodowy rynek pracy, Rynek pracy, Zatrudnienie, Ochrona pracownika
International labour market, Labour market, Employment, Worker protection
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W niniejszym artykule poruszono problematykę związaną z oddziaływaniem modelu flexicurity na modernizację rynków pracy wybranych państw europejskich. W części początkowej w sposób syntetyczny przedstawiono cel, elementy modelu flexicurity i ogólne założenia. Następnie zaprezentowano koncepcję realizacji modelu flexicurity w warunkach duńskich, polskich i niemieckich. W części końcowej poddano analizie korzyści oraz wady modelu.(abstrakt autora)

In this elaboration were discussed the issues related to the impact of fleixcurity in the modernization of labor market selected in the European countries. At the beginning were presented the aim with elements of flexicurity model and general assumption. The concepts presented flexicurity in the Danish, Polish and German conditions. In the final part was analyzed benefits and drawbacks of the model.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Arczewska M., Uwarunkowania i możliwości wprowadzenia w Polsce polityki flexicurity jako koncepcji poszukiwania równowagi między elastycznością rynku pracy a bezpieczeństwem socjalnym osób zatrudnionych i bezrobotnych Elastyczne formy pracy. Szanse i zagrożenia, red. C. Sadowska-Snarska, Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2008.
 2. Barwińska-Małajowicz A., Wpływ modelu flexicurity na modernizację europejskich rynków pracy na przykładzie Polski i Niemiec, w: Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, "Zeszyt Naukowy Uniwersytetu Rzeszowskiego" 2010.
 3. Czerka E., Polityka społeczna krajów Unii Europejskiej wobec kwestii wkraczania młodych ludzi w dorosłość, Studia Gdańskie, Wizje i rzeczywistość, t. V, Wyd. Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, Gdańsk 2008.
 4. Flejterski S., Praca nie jest ważna. Jest najważniejsza, w: Nauka, edukacja, rynek pracy. Przede wszystkim współdziałanie, red. C. Plewka, Wyd. Zapol, Szczecin 2013.
 5. From Unemployment to Work, OECD Publishing 2005.
 6. Klimek J., Flexicurity jako szansa dla pracodawców i pracobiorców, Białystok 2010, http://www.flexicurity.rzemioslo.bialystok.pl/dokumenty/Prezentacja_prof_nadzw_dr_hab_Jan_Klimek.pdf.
 7. Komisja Europejska, Zatrudnienie w Europie 2006, rozdz. 2.
 8. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Wspólne zasady wdrażania modelu flexicurity, {SEK(2007) 861}, {SEK(2007) 862}, Bruksela, dnia 27.6.2007 KOM (2007) 359 wersja ostateczna.
 9. Partnerzy społeczni w tworzeniu modelu flexicurity w Polsce, www.cpsdialog.pl/files/ flexicurity_profEKrynska.pl.
 10. Rymsza M., Bezpiecznie i elastycznie, "Pismo Dialogu Społecznego" 2006, nr 10.
 11. Rymsza M., W poszukiwaniu równowagi między elastycznością rynku pracy i bezpieczeństwem socjalnym. Polska w drodze do flexicurity?, w: Elastyczny rynek pracy i bezpieczeństwo socjalne, Flexicurity po polsku?, red. M. Rymsza, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2005.
 12. Sołtysiak G., Kokot J., Flexicurity teoria i praktyka, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2011.
 13. Wilthagen T., Tros F., The Concept of Flexicurity: a New Approach to Regulating Em-ployment and Labour Markets, "Transfer" 2004, vol. 10, nr 2.
 14. Zawadzki K., Niemiecki model flexicurity, "Polityka Społeczna", IPiSS, Warszawa 2006, nr 8.
 15. Zych A., Śmigielski G., Wykorzystanie zasad flexicurity w rozwoju przedsiębiorczości w małych i średnich przedsiębiorstwach, w szczególności w przedsiębiorstwach rzemieślniczych, w: Nauka, edukacja, rynek pracy. Przede wszystkim współdziała-nie, red. C. Plewka, Wyd. Zapol, Szczecin 2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu