BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Malkowska Agnieszka (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Wzmacnianie kapitału społecznego regionu przygranicznego na przykładzie województwa zachodniopomorskiego
Strengthening Social Capital - Inspiration for the Border Region for Example Zachodniopomorskie Voivodship
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2014, nr 114, s. 153-164, bibliogr. 18 poz.
Tytuł własny numeru
Rola kapitału ludzkiego w rozwoju społeczno- gospodarczym regionu
Słowa kluczowe
Kapitał społeczny, Turystyka, Czynniki endogeniczne
Social capital, Tourism, Endogenous factors
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono problematykę wzmacniania kapitału społeczne-go w rozwoju społeczno-gospodarczym. Autorka zaprezentowała analizę wy-branych unijnych, krajowych i regionalnych dokumentów strategicznych dotyczących rozwoju, pod kątem określenia w nich miejsca i roli kapitału społecznego. Przedstawiono koncepcję wzmacniania kapitału społecznego w województwie zachodniopomorskim, uwzględniającą inteligentne specjalizacje regionu (turystyka i działalność morska) oraz potencjał endogeniczny badanego obszaru. Koncepcja dotyczy stworzenia rybackiej wioski tematycznej. Projekt taki wpisuje się w koncepcję lokalnego wzmocnienia kapitału społecznego.(abstrakt autora)

The article presents the issues of strengthening social capital in the socio-economic development. The author has presented an analysis of selected EU, national and regional strategic documents relating to the development, in terms of the determination in their place and role of social capital. The author presents the concept of strengthening social capital in zachodniopomorskie voivodship. Takes into account the smart specialization (tourism and maritime activities) and endogenous potential of the study area. The idea concerns the creation of a fishing thematic village. Such a project fits perfectly into the concept of local strengthening of social capital.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju - Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, dokument z dnia 11 stycznia 2013 r., Warszawa 2013.
 2. Fukuyama F., Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 3. Idziak W., Turystyka społeczna - inspiracje dla turystyki wiejskiej, w: Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Setinensis, Oeconomica 288 (64), red. G. Karmowska, Wyd. Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Szczecin 2011.
 4. Komunikat Komisji Europa 2020, Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, KOM (2010) 2020, wersja ostateczna.
 5. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, dokument przyjęty przez Radę Ministrów 13 lipca 2010 r., Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2010.
 6. Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Zespól ds. rozwiązań systemowych w ekonomii społecznej, projekt z 16 września 2013 r., Warszawa 2013.
 7. Malkowski A., Regiony przygraniczne, jako terytoria peryferyjne na przykładzie wschodniego i zachodniego pogranicza, w: Problemy regionalizmu i globalizacji, red. J. Rymarczyk, M. Domiter, W. Michalczyk, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 8. Minnaert L., Maitland R., Miller G., Social Tourism and its Ethical Foundations, "Tourism Culture & Communication" 2006, nr 1 (7).
 9. Miszczuk A., Nowe podejście do planowania strategicznego (na przykładzie województwa podkarpackiego), w: Polityka ekonomiczna, red. J. Sokołowski, G. Węgrzyn, Prace Naukowe UE we Wrocławiu n6 307, Wyd. Uniwersytety Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013.
 10. Słodowa-Hełpa M., Rozwój zintegrowany. Warunki, wymiary, wyzwania, CeDeWu, Warszawa 2013.
 11. Stanisławska J., Turystyka społecznie odpowiedzialna, http://www.ekonomiaspole- czna.pl/wiadomosc/906974.html.
 12. Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin 2010.
 13. Transgraniczna Koncepcja Rozwoju i Działania Euroregionu Pomerania na lata 2014-2020. Aktualizacja, Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, Kommunalgemeinschaft Europaregion Pomerania e.V., Szczecin-Löcknitz 2013.
 14. Włodarczyk B., Turystyka społeczna - próba definicji, w: Turystyka społeczna w regionie łódzkim, red. A. Stasiak, Wyd. WSTH w Łodzi, Łódź 2010.
 15. Zajda K., Czym jest kapitał społeczny mieszkańców polskiej wsi, jako go mierzyć i czy warto inwestować w jego wzmocnienie?, w: Przestrzeń i instytucje w środowisku wiejskim, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica 37, red. A. Michalska-Żyła, P. Starosta, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011.
 16. Załącznik do Uchwały nr 157 Rady Ministrów z dnia 25 września 2012 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kraju 2020, (Monitor Polski, poz. 882).
 17. Załącznik do Uchwały nr 61 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego 2012, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Warszawa, (Monitor Polski, poz. 378).
 18. Zieziula J., Malkowska A., Rybołówstwo Zalewu Szczecińskiego - charakterystyka i znaczenie dla rozwoju gmin pobrzeża, WSAP w Szczecinie, Szczecin 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu