BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rodzoś Jolanta (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Wesołowska Monika (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Wewnętrzne uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich w województwie lubelskim
Internal Conditions of Rural Areas Development in Lublin Province, Poland
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 2013, nr 13, s. 133-151, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Koncepcje i problemy badawcze w geografii wsi
Słowa kluczowe
Potencjał rozwojowy, Rozwój obszarów wiejskich, Obszary wiejskie, Rozwój społeczno-gospodarczy, Struktura demograficzna ludności wiejskiej, Migracja ludności
Development potential, Rural development, Rural areas, Social economic development, Demographic structure of rural populations, Population migration
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo lubelskie
Lubelskie voivodship
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest analiza cech przestrzeni społeczno-ekonomicznej województwa lubelskiego, które składają się na jego wewnętrzny potencjał rozwojowy. Analiza została przeprowadzona w oparciu o dostępne dane GUS. Badania potwierdzają wcześniejsze opinie o niekorzystnej sytuacji społeczno-demograficznej obszarów wiejskich Lubelszczyzny. Autorki pokazują rozmiary pewnych zjawisk, takich jak struktura demograficzna ludności, saldo migracji, wykształcenie mieszkańców, czy dostępność infrastruktury technicznej. (abstrakt oryginalny)

Analysis of social and economic Lublin province is purpose of the present elaboration, which consist on its internal development potential. Analysis has been carried in foothold about available data GUS. Research confirms earliest opinions about adverse situation in the rural areas Lublin province. Authors show sizes of certain phenomena like: structure of demographic population, balance of migration, education of inhabitant and availability of technical infrastructure. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bański J., 2008, Wiejskie obszary problemów demograficznych [w:] Wybrane zagadnienia systemów informacji przestrzennej i obszarów problemowych rolnictwa w Polsce, Studia i Raporty IUNG-PIB, 12, Program Wieloletni 2005-2010, IUNG, Puławy, s. 93-102.
 2. Bański J., Dobrowolski J., Flaga M., Janicki W., Wesołowska M., 2010, Wpływ granicy państwowej na kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego wschodniej części województwa lubelskiego, Studia Obszarów Wiejskich, t. XXI, Warszawa.
 3. Barwińska L., 1973, Sytuacja demograficzna wsi lubelskiej na tle Polski 1960-1970, WUS, Lublin.
 4. Burlikowska I., 1974, Zaopatrzenie w wodę wsi województwa lubelskiego, "Dokumentacja Geograficzna", z. 1, PAN, Warszawa.
 5. Churski P., Perdał R., 2008, Czynniki rozwoju społeczno-gospodarczego w układzie regionalnym Unii Europejskiej [w:] Dołzbłasz S., Raczyk A. (red.), Europa bez granic - nowa jakość przestrzeni, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 4, Wrocław, s. 21-32.
 6. Eberhardt P., 1989, Regiony wyludniające się w Polsce, "Prace Geograficzne IGiPZ PAN", 148, Warszawa.
 7. Flaga M., 2002, Zmiany zaludnienia na obszarach wiejskich województwa lubelskiego po roku 1989, "Annales UMCS", sec. B, vol. LVII, 12, Lublin, s. 211-233.
 8. Flaga M., Wesołowska M., 2002, Warunki kształcenia dzieci i młodzieży na obszarach wiejskich województwa lubelskiego, Studia Obszarów Wiejskich, t. 2, Problemy społeczne wsi, Warszawa, s. 83-93.
 9. Gawryszewski A., 1989, Wiejskie obszary wyludniające się [w:] Korcelli P., Gawryszewski A. (red.), Współczesne przemiany regionalnych systemów osadniczych w Polsce, "Prace Geograficzne", 152, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 91-106.
 10. Jelonek A., 1988, Obszary problemowe w zakresie zagrożeń demograficznych w Polsce [w:] Problemy geografii osadnictwa i ludności, "Seria Geografia", 42, UAM, Poznań, s. 67-77.
 11. Kołodyńska-Gawrysiak R., 2002, Charakterystyka zaopatrzenia wsi w wodę w województwie lubelskim, "Annales UMCS", sec. B, vol. LVII, 13, s. 235-256.
 12. Miszczuk A., 1993, Wyludnianie się wsi a rolnictwo wschodniej Lubelszczyzny, "Dokumentacja Geograficzna", z. 2, IGiPZ PAN, Warszawa.
 13. Nowicki M. (red.), 2005, Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
 14. Prognoza demograficzna ludności Polski na lata 2008-2035, 2009, GUS, Warszawa.
 15. Wesołowska M., 2006, Rozwój budownictwa mieszkaniowego a przemiany przestrzenne wsi województwa lubelskiego, Studia Obszarów Wiejskich, t. X, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-1117
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu