BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hvizdová Eva (International School of Management ISM Slovakia in Prešov)
Tytuł
Consumer Behaviour and Its Influence on Tourism Development
Źródło
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2013, nr 10 (1), s. 63-72, tab., bibliogr. 10 poz.
Humanum. International Social and Humanities Studies
Słowa kluczowe
Turystyka, Zachowania konsumenta, Rozwój turystyki, Marketing turystyczny, Badania marketingowe, Konsument
Tourism, Consumer behaviour, Tourism development, Tourism marketing, Marketing research, Consumer
Uwagi
summ.
Abstrakt
Consumer behavior in developed economies is the subject of sustained interest, since only the consumer himself decides what kind of services he needs and for which he is willing to pay well. Tourism is considered a major determinant of the development of the national economy and represents a potential of generating a profit from a macroeconomic point of view and also from a microeconomic perspective. The aim of this paper is the analysis and comparison of the views of the individual authors on concepts such as tourism and consumer behaviour. We also want to point out through conducted marketing research on the impact of demographic variables on consumer behavior in tourism.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Borovský, J., Smolková, E. - Niňajová I. 2008. Cestovný ruch trendy a perspektívy. 1. vyd. Bratislava: Iura Edition.
  2. Gúčik, M. 2006. Cestovný ruch - hotelierstvo - pohostinstvo: výkladový slovník. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá.
  3. Gúčik, M. 2009. Manažérstvo sťažností v organizáciách služieb. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta v Banskej Bystrici.
  4. Hes, A., Šálková, D. Determinanty spotrebitelského chování. [online] [cit.2012-03-10]. Dostupné na internete: http://www. lo-gistickymonitor.sk/en/images/prispevky/determinanty-chovania.pdf
  5. Hvizdová, E. 2008. Manažment znalostí - moderný prístup riadenia ľudských zdrojov, In: Studia commercialia Bratislavensia. Vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. č. 4/2008, roč. 1.
  6. Jarolímková, L. Trendy v cestovním ruchu. In: Ročenka AČCKA 2007. [online] [cit.2012-03-10]. Dostupné na internete:
  7. Moutinho, L. 2000. Strategic management for tourism. Wallingford: CABI.
  8. Novacká, Ľ., Kulčáková, M. 1996. Klient v cestovnom ruchu. Bratislava: EUROUNION.
  9. Orieška, J. 1998. Služby cestovného ruchu. Knižnica cestovného ruchu 4. Banská Bystrica: ekonomická fakulta UMB.
  10. Táborecká-Petrovičová, J. 2011. Modely spotrebiteľského správania sociálnych tried pri tvorbe marketingovej stratégie. Bratislava: Iura Edition.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-8431
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu