BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kluba Mieczysław (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Gospodarka gruntami rolnymi jako wyraz przemian w rolnictwie na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego
Land Management as an Expression of Change in Agriculture on the Example of the Kuyavian-Pomeranian Voivodeship
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 2013, nr 13, s. 179-198, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Koncepcje i problemy badawcze w geografii wsi
Słowa kluczowe
Gospodarka gruntami, Rolnictwo, Rozwój rolnictwa, Użytki rolne, Zagospodarowanie przestrzenne
Land economy, Agriculture, Agriculture development, Agricultural land, Spatial development
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo kujawsko-pomorskie
Kujawsko-Pomorskie Voivodeship
Abstrakt
W oparciu o materiały uzyskane z Biura Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu przeanalizowano przemiany głównych form rolniczego użytkowania gruntów w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2001, 2005 i 2011. Z uwagi na zmiany w definiowaniu użytków rolnych, ich przestrzenne zróżnicowanie oraz dynamikę zmian przedstawiono tylko w latach 2005-2011, co jednak umożliwiło określenie syntetycznej oceny poziomu zagospodarowania użytków rolnych w województwie. (abstrakt oryginalny)

Using the materials of the Marshal's Office of Geodesy and Cartography in Toruń was analysed changes in agricultural land use in the main form of Kuyavian-Pomeranian Voivodeship in the years 2005-2011 and especially in the period 2005-2011. Utilised agricultural area was investigated in detail and the different forms that it is - arable land, orchards, meadows and permanent pasture (permanent grassland), and also: agricultural land built, land under ponds and land under ditches. In tables and pictures shows their level of and changes in the structure and surface of agricultural land. Shown also spatial differentiation of these categories in the rural areas, on which also has 127 units and cities - 52 units. Management level assessment was also made of agricultural land in Kuyavian-Pomeranian, using the method of point bonitation. In assessing the changes in the structure of land use shows the directions and trends of further changes in the spatial planning of 2020. In the article, it was also a problem of differences in defining the areas of ground, and thus differences in the statistical material contained in various sources (eg. Central Statistical Office and the Marshall 's Office of Geodesy and Cartography). (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bański J., 2003, Współczesne i przyszłe zmiany w strukturze przestrzennej obszarów wiejskich - wybrane zagadnienia, Studia Obszarów Wiejskich, 4, IGiPZ PAN, PTG, Warszawa, s. 11-25.
  2. Bański J., 2007, Przemiany funkcjonalno-przestrzenne terenów wiejskich - diagnoza, rekomendacje dla KPZK i dyskusja, http://globus.igipz.pan.pl/zpz/zbtow/archiwum/ 4A.pdf.
  3. Falkowski J., 2010, Przekształcenia przyrodnicze, społeczno-ekonomiczne i przestrzenne regionu kujawsko-pomorskiego (1990-2008) [w:] Ciok S., Migoń P. (red.), Przekształcenia struktur regionalnych. Aspekty społeczne, ekonomiczne i przyrodnicze, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 75-91.
  4. Kluba M., 2008, Specyfika rolnictwa w kontinuum miejsko-wiejskim województwa kujawsko-pomorskiego [w:] Jezierska-Thöle A., Kozłowski L. (red.), Gospodarka przestrzenna w strefie kontinuum miejsko-wiejskiego w Polsce, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń, s. 225-235.
  5. Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego (K-PBPPiR), 2003, Plan zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego, Włocławek, 135 s.
  6. Kulikowski R., 2003, Szczegółowy przegląd czynników opisujących produkcję rolną i charakterystyka możliwości produkcyjnych rolnictwa [w:] Ciołkosz A. (red.), Charakterystyka rolniczej przestrzeni produkcyjnej Polski, Wydawnictwo GUS, Warszawa, s. 12-73.
  7. Majchrzak A., 2011, Zasoby ziemi rolniczej w trwałym użytkowaniu w krajach członkowskich Unii Europejskiej, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 13 (3), s. 178-182.
  8. Richling A., Solon J., 2002, Ekologia krajobrazu, PWN, Warszawa.
  9. Strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2007-2020, 2005, Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego (ZWK-P), Toruń.
  10. Użytkowanie gruntów. Powszechny Spis Rolny 2010, 2011, GUS, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-1117
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu