BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gierańczyk Wieńczysław (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu)
Tytuł
Walory przyrodnicze województwa kujawsko-pomorskiego jako podstawa rozwoju turystyki
Natural Values of the Kuyavian-Pomeranian Voivodeship as a Basis for the Development of Tourism
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 2013, nr 13, s. 217-235, rys., bibliogr. 30 poz.
Tytuł własny numeru
Koncepcje i problemy badawcze w geografii wsi
Słowa kluczowe
Rozwój turystyki, Środowisko przyrodnicze, Turystyka wiejska, Gospodarka turystyczna, Region turystyczny
Tourism development, Natural environment, Rural tourism, Touristic economy, Tourist region
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo kujawsko-pomorskie
Kujawsko-Pomorskie Voivodeship
Abstrakt
Opracowanie porusza problem zróżnicowania walorów przyrodniczych, ich wpływu na rozwój turystyki i metod badania funkcji turystycznej w skali regionalnej. Analizie poddane zostały również czynniki wpływające na słabszy rozwój turystyki w niektórych regionach województwa kujawsko-pomorskiego, jak również opisano wpływ turystyki na gospodarkę lokalną obszarów wiejskich województwa. (abstrakt oryginalny)

The aim of this papers is to analyze the environmental conditions Kuyavian- -Pomeranian Voivodeship for touristics functions as a factor of economic development. The basis for analysis was synthetic indicator was work out taking into the consideration area of forest, lakes protected areas as well as natural monuments. Kuyavian-Pomerianian Voivodeship has different natural values. A lot of lakes is located in the southern and north-eastern parts. Forests are in the north, in the center of the region and in the valleys of the Vistula and Drwęca rivers. In these areas, with high natural beauty, tourism is welldeveloped. Tourism function was examined by using synthetic measure. It takes into account indicators Baretje-Defert, density accommodation, Schneider and Defert. However, comparing to the tourist regions of the country, in rural areas of the Kuyavian-Pomeranian Voivodeship tourism is at a low level. Therefore, to test a smaller region other criteria should be adopted. The application of the criteria used to test the tourist regions gives a little different view. Many of the attractive areas have a poorly developed tourist function. The most often there are regions with many forests and lakes, but their tourist centre is a small town. For this reason in the study of rural areas should be take into account the whole region, together with the towns. Tourist function also occurs in rural areas, located in the suburban area of the big cities. This area is for the inhabitants of the cities nearest tourist area, where they can relax and go away for the weekend. In the rural economy of Kuyavian-Pomeranian Voivodeship tourism does not matter much. This is due to the agricultural nature of the region. Two areas - Kujawy Black and Chełmno Land - have very good conditions for growing plants. In other regions there are worse soil (Kujawy White and Dobrzyń Land), but their agricultural nature stems from the historical past. In the voivodeship is not used a full chance to increase income of rural population by conducting farm tourism. Such farms are present in greater numbers in some municipalities, mainly in the north of the region. Tourism have a local significance only in places where tourists come attracted by natural beauty (landscape parks) or anthropogenic values (Biskupin). (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Antoszek J., Sobczyk W., 2004, Możliwości uzyskiwania alternatywnych dochodów poprzez rozwój agroturystyki na obszarach wiejskich Lubelszczyzny [w:] Pałka E. (red.), Alternatywne źródła dochodów gospodarstw rolnych, Instytut Geografii Akademii Świętokrzyskiej, Kielce, s. 43-51.
 2. Dębniewska M., Tkaczuk M., 1997, Agroturystyka: koszty, ceny, efekty, Wydawnictwo Poltex, Warszawa.
 3. Domański R., 1978, Geografia ekonomiczna, PWN, Warszawa-Poznań.
 4. Drzewiecki M.,1998, Pojęcie turystyki wiejskiej, "Turyzm", z. 1.
 5. Galon R., 1929, Kujawy "Białe" i "Czarne", Książnica Atlas, Poznań.
 6. Gaworecki W.W., 2000, Turystyka, PWE, Warszawa.
 7. Gierańczyk W., Kluba M. (red.), 2008, Problemy i metody oceny kontinuum miejsko- -wiejskiego w Polsce, Studia Obszarów Wiejskich, t. 13, Wydawnictwo PTG, IGiPZ PAN, Warszawa.
 8. Gołembski G. (red.), 1999, Regionalne aspekty rozwoju turystyki, PWN, Warszawa- Poznań.
 9. Grykień S., 2006, Możliwości rozwoju agroturystyki na Ziemi Kłodzkiej [w:] Pałka E. (red.), Gospodarka wielofunkcyjna ze szczególnym uwzględnieniem obszarów górskich, Instytut Geografii Akademii Świętokrzyskiej, Kielce, s. 69-76.
 10. Hunek T., 1998, Rozwój obszarów wiejskich i agrobiznesu [w:] Woś A. (red.), Encyklopedia agrobiznesu, Fundacja Innowacja, Warszawa, s. 735-739.
 11. Iwicki S., 2006, Zagospodarowanie turystyczne obszarów wiejskich, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz.
 12. Jałowiecki B., 2007, Metropolie jako bieguny rozwoju [w:] Gorzelak G. (red.), Polska regionalna i lokalna w świetle badań EUROREG-u, Scholar, Warszawa, s. 143-162.
 13. Jansen-Verbeke M., 1990, Znaczenie turystyki na terenach wiejskich w Europie, "Problemy Turystyki", nr 1-2.
 14. Jezierska-Thöle A., Kozłowski L. (red.), 2008, Gospodarka przestrzenna w strefie kontinuum miejsko-wiejskiego w Polsce, Wydawnictwo UMK, Toruń.
 15. Kamiński Z.J., 2008, Współczesne planowanie wsi w Polsce, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 16. Knecht D., 2009, Agroturystyka w agrobiznesie, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 17. Knocińska A., 2012, Zróżnicowanie produktów turystycznych w gospodarstwach agroturystycznych województwa kujawsko-pomorskiego, praca magisterska, maszynopis.
 18. Kondracki J., 1976, Podstawy regionalizacji fizyczno-geograficznej, PWN, Warszawa.
 19. Kowalczyk A., 2002, Geografia turyzmu, PWN, Warszawa.
 20. Kożuchowski K., 2005, Walory przyrodnicze w turystyce i rekreacji, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań.
 21. Kruczek Z., 2010, Polska - geografia atrakcji turystycznych, Wydawnictwo Proksenia, Kraków.
 22. Kurek W. (red.), 2007, Turystyka, PWN, Warszawa.
 23. Lijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J., 2008, Turystyka, PWE, Warszawa.
 24. Meyer B., 2006, Funkcje turystyki [w:] Panasiuk A. (red.), Ekonomika turystyki, PWN, Warszawa.
 25. OECD Regional Typology 2010 (http://www.oecd.org/); Eurostat Regional Yearbook 2010 (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/).
 26. Pałka E., 2010, Pozarolnicza działalność gospodarcza w indywidualnych gospodarstwach rolnych województwa świętokrzyskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce.
 27. Sikora J., 2012, Agroturystyka. Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 28. Smętkowski M., 2007, Nowe relacje metropolia-region w gospodarce informacyjnej na przykładzie Warszawy i Mazowsza [w:] Gorzelak G. (red.), Polska regionalna i lokalna w świetle badań EUROREG-u, Scholar, Warszawa, s. 163-187.
 29. Szromek A.R., 2012, Wskaźniki funkcji turystycznej. Koncepcja wskaźnika funkcji turystycznej i uzdrowiskowej, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 30. Warszyńska J., 1985, Funkcja turystyczna Karpat Polskich, "Folia Geographica, Series Geographica-Oeconomica", vol. XVIII.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-1117
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu