BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowak Anna (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Wójcik Ewa (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Tytuł
Poziom realizacji funkcji prośrodowiskowych w rolnictwie w województwie lubelskim
The Level of Fulfi llment of Pro-environmental Functions in the Agriculture of Lublin Region
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2013, nr 101, s. 107-118, tab., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Ochrona środowiska, Rozwój rolnictwa, Rolnictwo ekologiczne
Agriculture, Environmental protection, Rural development, Ecological agriculture
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Województwo lubelskie
Lubelskie voivodship
Abstrakt
Celem opracowania jest ocena poziomu realizacji funkcji prośrodowiskowych przez rolnictwo województwa lubelskiego. Przyjęto przy tym założenie, że dział ten obok funkcji produkcyjnych realizuje dodatkowe funkcje, do których należy ochrona środowiska naturalnego. Wydaje się, że analiza tego problemu w odniesieniu do województwa lubelskiego jest szczególnie uzasadniona w związku z tym, że jest to region typowo rolniczy. Praca swym zakresem obejmuje ocenę: udziału rolnictwa w tworzeniu wartości dodanej brutto, zasobów ziemi i ich wykorzystania, struktury zasiewów i jej wpływu na środowisko, zużycia nawozów mineralnych (NPK) oraz rozwoju rolnictwa ekologicznego. (fragment tekstu)

In this paper the level of fulfillment of pro-environmental functions by agriculture of the Lublin region is identified and examined. The significance of that function in the concept of sustainable agriculture is emphasized. Agriculture in Lublin region is characterized by lower level of mineral fertilization comparing to the whole country. Over 40% of the farms use crop rotation on the whole sowing area as well as fallow lands (the 6th region in the rank). As far as Lublin region's agriculture is concerned, ecological production becomes an important element of rural production, comparing to other regions. Certified organic farms in Lublin region make 10% of the total number of organicfarms in Poland, however this region is second in the rank of the absolute number of organic farms. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. ADAMOWICZ M. 2005: Zrównoważony i wielofunkcyjny rozwój rolnictwa a agronomia, Annales UMCS, Sectio E, vol. LX, 2005, s. 71-91.
 2. Bank Danych Lokalnych, [www.stat.gov.pl; data odczytu: luty 2013].
 3. BOŁTROMIUK A. 2012: Rozwój gospodarczy wsi a stan środowiska naturalnego - współzależności, konflikty i oddziaływania polityki, Raport o stanie wsi. Polska wieś 2012 (red. Wilkin J, Nurzyńska I.), Wydawnictwo naukowe SCHOLAR, Warszawa, s. 125-148.
 4. HEIJMAN W., KRZYŻANOWSKA Z., GĘDEK S., KOWALSKI Z. 1997: Ekonomika Rolnictwa, Fundacja SGGW, Warszawa 1997, s. 345-347.
 5. Identyfikacja i delimitacja obszarów problemowych i strategicznej interwencji w Polsce. Wnioski z analiz, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa 2009.
 6. KASZTELAN A.: Środowiskowa konkurencyjność regionów - próba konceptualizacji, Problemy Ekorozwoju - Problems of Sustainable Development, 2010, vol. 5, no 2, s. 77-86.
 7. KOPIŃSKI J. 2011: Tendencje zmian intensywności produkcji rolniczej w Polsce w aspekcie potencjalnych oddziaływań środowiskowych, Problemy Rolnictwa Światowego, t. 11, z. 1, s. 95-104.
 8. KRASOWICZ S. 2009: Możliwości rozwoju różnych systemów rolniczych w Polsce, Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, T. 96, z. 4, s. 110-121.
 9. MAJEWSKI E. 2010: Produkcyjne, ekonomiczne i środowiskowe aspekty uproszczenia struktury zasiewów, Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G - Ekonomika Rolnictwa, t. 97, z. 3, s. 159-168.
 10. NOWAK A. 2012: Przemiany strukturalne oraz zmiany wydajności rolnictwa Polski Wschodniej, Rolnictwo Polski Wschodniej. Ograniczenia i wyzwania (red. Jóźwik B., Sagan M), Difin, Warszawa, s. 136-152.
 11. Regiony Polski 2012, GUS, Warszawa 2012.
 12. Rocznik statystyczny rolnictwa 2011, GUS, Warszawa 2011.
 13. Rocznik statystyczny województw 2011, GUS, Warszawa 2011.
 14. Rolnictwo 2011, GUS, Warszawa 2011.
 15. Uprawy rolne i wybrane elementy metod produkcji roślinnej, PSR 2010, GUS, Warszawa 2011.
 16. WRZASZCZ W. 2012: Czynniki kształtujące zrównoważenie gospodarstw rolnych, Journal of Agribusiness and Rural Development, nr 2, s. 285-296.
 17. VAN HUYLENBROECK G. 2007: Multifunctionality of Agriculture: A Review of Definitions, Evidence and Instruments, Living Rev. Landscape Res., 1, No 3, pp. 17-18, [http://landscaperesearch.livingreviews.org/Articles/lrlr-2007-3/download/lrlr-2007-3Color.pdf; data odczytu: marzec 2013].
 18. ZEGAR J. 2011: Konkurencyjność rolnictwa zrównoważonego. Zarys problematyki badawczej. Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym, Program wieloletni 2009-2014, IERiGŻ, nr 3, s. 11-42.
 19. ZEGAR J. 2009: Struktura polskiego rolnictwa rodzinnego pod koniec pierwszej dekady XXI wieku, IERiGŻ, Warszawa, s. 109-119.
 20. ZEGAR J., WILK W. 2007: Zrównoważenie indywidualnych gospodarstw rolnych w świetle wybranych kryteriów, Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym. Program wieloletni 2005-2009, nr 59, IERiGŻ, Warszawa, s. 9-65.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu