BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kawałko Bogdan (Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego)
Tytuł
Metodologia opracowania strategii rozwoju na przykładzie woj. lubelskiego
The Methodology of Drawing up Development Strategy Exemplified by Lubelskie Province
Źródło
Barometr Regionalny, 2010, nr 3(21), s. 7-19, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Polityka regionalna, Rozwój regionalny, Strategia rozwoju regionalnego
Regional policy, Regional development, Regional development strategy
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo lubelskie
Lubelskie voivodship
Abstrakt
Samorząd województwa jest ustawowym podmiotem odpowiedzialnym za kształtowanie i prowadzenie polityki rozwoju na poziomie regionalnym. Niniejszy artykuł poprzez pryzmat aktualnych doświadczeń podejmuje problem sposobu i metody budowania strategii wobec zmieniających się uwarunkowań krajowych i europejskich. Materiał zawiera autorską wersję i wizję prac nad podstawowym dokumentem strategicznym regionu. Uwzględnia możliwość adaptacji projektowanych rozwiązań polityki regionalnej zarówno w Polsce, jak i w Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem nowej perspektywy po 2013 r. Opracowanie bazuje na dotychczasowych doświadczeniach i wnioskach oraz diagnozie prac w tym zakresie, wynikach debat publicznych, a także dokumentach wypracowanych na poziomie UE. Należą do nich np.: Raport F. Barca, Dokument problemowy dotyczący przyszłości polityki spójności, Raport Polska 2030, Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego (KSRR) czy też Koncepcja nowej polityki regionalnej w Polsce. Artykuł wskazuje na uwarunkowania formalno-prawne oraz formułuje podstawy metodologiczne, zasady i tryb opracowania strategii, wskazując organizację prac, a także drogę dochodzenia do dokumentu docelowego strategii, tzw. nowej generacji. (abstrakt oryginalny)

Regional government constitutes statutory subject liable for carrying on development policy in the region. This article presents method of drawing up strategy, seen from the angle of current experience, in the face of changing domestic and European factors. The material includes the author's version and vision of work designed to create fundamental strategic document of the region. The article sees the possibility of adaptation of proposed solutions of regional policy both in Poland and the European Union while laying particular emphasis on the new perspective after the year 2013. The study is based on past experience, conclusions and diagnosis of research concerning this area, the results of public debates and documents of European Union. As the examples of these sources can be listed: F. Barca's Report, Problem document concerning the future of cohesion policy, Report-Poland 2030, National Strategy for Regional Development (NSFRD), Concept of new regional policy in Poland. The article shows formal legal factors and formulates methodology basis, the rules how to draw up strategies showing work organization and also the way of achieving target document of the strategy so-called 'new generation.' (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Andreasik J., Kawałko B. (2002): Strategia rozwoju miasta - studium przykładowe Hrubieszowa, "Zamojskie Studia i Materiały", z. 3., WSZiA w Zamościu, s. 359-389.
 2. Barca F. (2009): An Agenda for a Reformed Cohesion Policy. A Place-Based Approach to Meeting European Union Challenges and Expectations, http://ec.europa.eu/regional_policy/policy/future/pgf/report_barca_v2104.pdf.
 3. Białas T., Czapiewski M. (2004): Narzędzia tworzenia strategii organizacji, Branta, Gdańsk-Bydgoszcz.
 4. Friedag H.R., Schmidt W., Lewandowska A., Likierski M. (2004): My Balanced Scorecard. Moja Strategiczna Karta Wyników. Najnowsza koncepcja zarządzania strategicznego, C.H. Beck, Warszawa.
 5. Grabczuk K., Kawałko B. (2010): Wybrane aspekty polityki wykorzystania Funduszy UE w rozwoju lokalnym i regionalnym w województwie lubelskim, [w:] K. Grabczuk, M. Szewczak (red.), 20 lat samorządu terytorialnego w Polsce. Doświadczenia i perspektywy, Gaudium, Lublin.
 6. Kawałko B. (2009a): Nowy model formułowania strategii rozwoju województwa lubelskiego wobec wyzwań polityki spójności Unii Europejskiej po 2013 r., "Barometr Regionalny. Analizy i prognozy", nr 2(16).
 7. Kawałko B. (2009b): O rozwoju i zarządzaniu w regionie - doświadczenia regionalne, [w:] J. Szomburg (red.), Jak uczynić regiony motorami rozwoju i modernizacji w Polsce?, IBnGR, Gdańsk.
 8. Misiąg W. (2007): Analiza i prognoza dochodów i wydatków publicznych Polski Wschodniej, [w:] Ekspertyzy do Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020, t. 1, MRR, Warszawa.
 9. Samecki P. (2009): Dokument problemowy na temat przyszłości polityki spójności (maszynopis).
 10. Szlachta J. (2010a): Wizja i strategia w systemie zarządzania regionem w Polsce, Polonia quo vadis?, III Konferencja Krakowska, Kraków (maszynopis).
 11. Szlachta J. (2010b): Wizja i struktura rozwoju w systemie zarządzania regionem w Polsce - Polonia quo vadis?, III Konferencja Krakowska, Kraków (maszynopis).
 12. Szlachta J., Dziemianowicz W., Szmigiel K., Nowicka P. (2009): Potencjał rozwojowy gmin województwa lubelskiego, "Barometr Regionalny. Analizy i prognozy", nr 2(16).
 13. Zaleski J., Tomaszewski P., Zembaty M. (2008): Prognozy wpływu polityki spójności UE na gospodarki regionalne województw lubelskiego i podkarpackiego do roku 2015, "Barometr Regionalny. Analizy i prognozy", nr 3(13).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-9398
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu