BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gwarek Antoni (Akademickie Biuro Karier Uniwersytet Szczecińskiego), Samitowska Wioleta (Akademickie Biuro Karier Uniwersytet Szczecińskiego), Smoguła Monika (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Zderzenie pokoleń a rynek pracy
The Clash of Generations and the Labor Market
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2014, nr 114, s. 127-142, tab., bibliogr. 23 poz.
Tytuł własny numeru
Rola kapitału ludzkiego w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu
Słowa kluczowe
Rynek pracy, Szkolnictwo wyższe
Labour market, Higher education
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wyzwanie przed jakim stoją obecni pracodawcy to nie tylko pozyskanie pracowników z oczekiwanymi kwalifikacjami, kompetencjami i umiejętnościami. Dodatkowym czynnikiem, warunkującym realizację celów strategicznych firmy, jest w ostatnich latach także umiejętność rozwiązywania problemu, jakim jest efektywne wykorzystanie potencjału funkcjonujących obok siebie (współpracujących, ale i konkurujących ze sobą) reprezentantów różnych generacji. Celem artykułu jest próba udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące obecnego rynku pracy z perspektywy autorów, którzy obserwują te zjawiska w swojej pracy zawodowej. Rozważania dotyczą zwłaszcza różnic między pokoleniami aktywnymi na dzisiejszym rynku pracy oraz roli jaką powinny pełnić uczelnie wyższe w kontekście dyskusji dotyczących nieadekwatności kształcenia do oczekiwań pracodawców.(abstrakt autora)

It is challenging for current employers not only to gain employees with expected qualifications, competence and knowledge. Another factor that determines realization of company's strategic goals over the last few years is the ability to solve the problem of effectively use the potential of different generations functioning (cooperating, but also competing) next to each other. The purpose of this article is to attempt to answer the questions about contemporary labor market from the perspective of the authors, who observe these phenomena in their professional work. These considerations concern in particular the differences between the generations active on contemporary labor market and the role, that the universities should play in the context of discussions about the education being inadequate to the employer's expectations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bendyk E., Uniwersytet nie fabryka, "Polityka" 2013, nr 24 (2911).
 2. Chester E., Młodzi w pracy. Jak zadbać o pracowników pokolenia Y, Wyd. Helion, Gliwice 2007.
 3. Edukacja dla modernizacji i rozwoju, red. J. Fazlagić, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2008.
 4. Huntington S.P., Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, Wyd. Muza SA, Warszawa 2007.
 5. Izdebska K., Tajemnicze pokolenie Z. Nowa generacja wkracza na rynek pracy, "Kompendium HR 2013", Grupa Pracuj Solution Sp. z o.o., Warszawa 2013.
 6. Kocór M., Strzebońska A., Zapotrzebowanie na pracowników. Na podstawie badań pracodawców i ofert pracy zrealizowanych w 2013 roku w ramach IV edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego. Edukacja a rynek pracy - tom I, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2014, http://bkl.parp.gov.pl/system/files/ Downloads/20140523082725/Raport_badanie_pracodawcow_IVedBKL.pdf?1400 826475.
 7. Kompetencje i kwalifikacje poszukiwane przez pracodawców wśród absolwentów szkół wyższych wchodzących na rynek pracy, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Amerykańska Izba Handlu w Polsce, Ernst & Young, http://firma.sgh.waw.pl/pl/ Documents/RKPK_raport_2012.pdf.
 8. Kompetencje Polaków a potrzeby polskiej gospodarki. Raport podsumowujący IV edycję badań BKL z 2013 r., red. J. Górniak, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2014, http://bkl.parp.gov.pl/system/files/Downloads/201405230 82725/BKL_IVed_raport_podsumowujacy.pdf?1400826454.
 9. Monitorowanie losów absolwentów uczelni wyższych z wykorzystaniem danych administracyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Raport końcowy, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2014.
 10. Niedobór talentów 2013. Wyniki badania, ManpowerGroup, http://www.manpowe- rgroup.pl/repository/Raporty/Niedobor/PL/2013_Niedobor_talentow_Raport_Ma- npowerGroup.pdf.
 11. Rusak P., Czy należy bać się pokolenia Z?, http://kariera.pracuj.pl/porady/czy-nalezy-bac-sie-pokolenia-z/.
 12. Rusak P., X, Y, Z: pokoleniowa bitwa biurowa, w: Przewodnik Pracodawcy 2013/2014, Grupa Pracuj Solution Sp. z o.o., Warszawa 2013.
 13. Smolbik-Jęczmień A., Rozwój kariery zawodowej przedstawicieli pokolenia X i Y w wa-runkach gospodarki opartej na wiedzy, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", zeszyt nr 36, Uniwersytet Rzeszowski Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Rzeszów 2013.
 14. Solska J., Raport: Pokolenie Y na rynku pracy. Młodość idzie w klapkach, "Polityka" 2008, nr 42 (2676).
 15. System przepływu informacji o rynku pracy w Toruniu, red. Z. Wiśniewski, Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2007.
 16. Szkolnictwo wyższe w Polsce 2013, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, https://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_07/0695136d37bd577c8ab03acc5c59a1f6.pdf.
 17. Twardowski K., O dostojeństwie uniwersytetu, Uniwersytet Poznański, Rolnicza Drukarnia i Księgarnia Nakładowa, Poznań 1933.
 18. Uniwersytet trzeciej generacji. Stan i perspektywy rozwoju, red. D. Burawski, Wyd. Europejskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, Poznań 2013, http:/ /uniwersytetprzedsiebiorczy.pl/files/Uniwersytet_trzeciej_generacji_publikacja_elektroniczna.pdf.
 19. Ustawa z dnia 13 lipca 1920 r. o szkołach akademickich (Dz. U. z 1920 r., nr 72, poz. 494).
 20. van den Bergh J., Behrer M., Jak kreować marki, które pokocha pokolenie Y, Wyd. Samo Sedno, Warszawa 2012.
 21. Wojtaszczyk K., Employer branding, czyli zarządzanie marką pracodawcy, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.
 22. Wskaźniki monitorujące realizację strategii Europa 2020. Osoby w wieku 30-34 lata posiadające wykształcenie wyższe, Główny Urząd Statystyczny, http://stat.gov.pl/ statystyka-miedzynarodowa/porownania-miedzynarodowe/tablice-o-krajach-wedl ug-tematow/wskazniki-monitorujace-realizacje-strategii-europa-2020,15,1.html.
 23. Zakowicz I., Idea uniwersytetu Wilhelma von Humboldta - kontynuacja czy zmierzch?, "Ogrody Nauk i Sztuk" 2012, nr 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu