BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nazarczuk Jarosław Michał (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Cicha-Nazarczuk Marlena (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Zróżnicowanie kapitału ludzkiego w regionach Polski
Regional Diversification of Human Capital in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2014, nr 114, s. 189-200, tab., bibliogr. 20 poz.
Tytuł własny numeru
Rola kapitału ludzkiego w rozwoju społeczno- -gospodarczym regionu
Słowa kluczowe
Kapitał ludzki, Region, Rozwój regionalny, Zróżnicowanie regionalne
Human capital, Region, Regional development, Regional diversity
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Kapitał ludzki jest jednym z ważniejszych czynników wyjaśniających współczesne procesy rozwoju gospodarek narodowych a także regionów. Jego zróżnicowane zasoby i jakość w istotny sposób determinują osiągnięty poziom rozwoju oraz możliwości wzrostu i gospodarczego. Stąd też, w artykule zdecydowano się poddać analizie poziom oraz przemiany w kapitale ludzkim województw w Polsce w latach 2000-2013. W tym celu wykorzystano syntetyczny wskaźnik rozwoju, oparty na metryce Mahalanobisa. Uzyskane wyniki wskazu-ją na silne zróżnicowanie kapitału ludzkiego w regionach kraju oraz jego dynamiczne przemiany w badanym okresie. Dodatkowo, analizie poddano potencjalne czynniki determinujące powyższe zmiany.(abstrakt autora)

Human capital is one of the most important factors explaining present trends in development of national economies and regions. Its diversified resources and quality determines the level of economic development as well as opportunities to create and sustain economic growth and development. Thus, in this article we analyze the level and changes in human capital in regions of Poland between 2000 and 2013, utilizing synthetic indicator of development, based on the Mahalanobis metric. The findings indicate significant differentiation of human capital in Polish regions and its changes during the analysed period. Additionally, potential determinants of changes in human capital quality were examined.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barro R.J., Human Capital and Economic Growth, "American Economic Review" 2001, vol. 91, nr 2.
 2. Becker G.S., Investment in Human Capital: A Theoretical Analysis, "The Journal of Political Economy" 1962, nr 5.
 3. Cichy K., Kapitał ludzki w modelach i teorii wzrostu gospodarczego, Zeszyty Studiów DoktoranckichWydziału Ekonomii, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2005, nr 23.
 4. Cichy K., Malaga K., Kapitał ludzki w modelach i teorii wzrostu gospodarczego, w: Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny, red. M. Herbst, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2007.
 5. Domański S.R., Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1993.
 6. Gennaioli N., La Porta R., Lopez-de-Silanes F., Shleifer A., Human Capital and Regional Development, "The Quarterly Journal of Economics" 2013, vol. 128, nr 1.
 7. Golejewska A., Human Capital and Regional Growth Perspective, "Barometr Regionalny" 2012, nr 11.
 8. Golejewska A., Kapitał ludzki, innowacje i instytucje a konkurencyjność regionów Europy Środkowej i Wschodniej, "Zeszyty Natolińskie" 2012, nr 49.
 9. Herbst M., Wpływ kapitału ludzkiego i społecznego na (krótkookresowy) wzrost gospo-darczy w polskich podregionach, w: Kapitał ludzki i społeczny a rozwój regional-ny, red. M. Herbst, Wyd. Euroreg, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2007.
 10. Kunasz M., Manikowski A., Psyk A., Teoria kapitału ludzkiego na tle dorobku myśli ekonomicznej, w: Unifikacje gospodarek europejskich: szanse i zagrożenia, red. A. Manikowski, A. Psyk, Wyd. Naukowe Wydział Zarządzania UW, Warszawa 2004.
 11. Mincer J., Investment in Human Capital and Personal Income Distribution, "The Jour-nal of Political Economy" 1958, nr 66 (4).
 12. Nazarczuk J.M., Potencjał rozwojowy a aktywność inwestycyjna województw i podregionów Polski, Wyd. UWM w Olsztynie, Olsztyn 2013; http://www.google.pl/ books?hl=pl&lr=&id=T8CgAgAAQBAJ.
 13. Nelson R.R., Phelps E.S., Investment in Humans, Technological Diffusion, and Eco-nomic Growth, "The American Economic Review" 1966, nr 1.
 14. Romer P.M., Endogenous Technological Change, "Journal of Political Economy" 1990, nr 98 (5).
 15. Roszkowska S., Kapitał ludzki a efektywność gospodarowania w Polsce w ujęciu regionalnym, w: Zróżnicowanie rozwoju polskich regionów. Elementy teorii i próba diagnozy, red. E. Kwiatkowski, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008.
 16. Schultz T.W., Investment in human capital, "The American Economic Review" 1961, vol. 51, nr 1.
 17. Siemińska E., Rozwój społeczno-ekonomiczny regionu (na przykładzie francusko-belgijskiej metropolii transgranicznej), w: Współczesne kierunki inwestowania - formy i efekty, Prace Naukowe - Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2005.
 18. Smith A., Bogactwo narodów, PWN, Warszawa 1954.
 19. Srinivasaraghavan J., Allada V., Application of Mahalanobis Distance as a Lean As-sessment Metric, "The International Journal of Advanced Manufacturing Technology" 2006, nr 11/29.
 20. Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, red. A. Zeliaś, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu