BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Niezgoda Dionizy (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej)
Tytuł
Aktywizacja zasobów jako źródło przewagi konkurencyjnej między regionami Polski wschodniej
Activation of Resources as a Source of Competitive Advantage Among Eastern Polish Regions
Źródło
Studia Ekonomiczne i Regionalne, 2013, t. 6, nr 3, s. 49-68, tab., bibliogr. 17 poz.
Economic and Regional Studies
Słowa kluczowe
Konkurencyjność regionów, Przewaga konkurencyjna, Zasoby materialne, Zasoby niematerialne, Wyniki badań
Regions competitiveness, Competitive advantage, Tangible assets, Intangible assets, Research results
Uwagi
Na stronach 59-68 dostępna wersja artykułu w jęz. ang.; streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska Wschodnia
Eastern Poland
Abstrakt
Celem badań była ocena aktywizacji zasobów jako źródła przewagi konkurencyjnej między regionami Polski Wschodniej w latach 2008 i 2010. Badania zostały wykonane w oparciu o dane liczbowe GUS dotyczące województw, a więc w pełni wiarygodne. Dla realizacji celu posłużono się następującymi metodami badawczymi: analizy ilościowej i jakościowej, poziomej oraz pionowej a także metodą porównawczą. Z przeprowadzonych badań wynika, że pogarsza się spójność gospodarcza i społeczna regionów Polski Wschodniej z pozostałymi regionami w Polsce. Ogranicza to ich rozwój i konkurencyjność. Konkurencyjność między województwami Polski Wschodniej jest na zbliżonym poziomie. Decydują o tym podobieństwa odnośnie: 1) wysokości wynagrodzenia za pracę, 2) struktur gałęziowych gospodarki, 3) wartości dodanej brutto na jednego zatrudnionego, 4) niski popyt na produkty i usługi. Wskazane uwarunkowania działalności w tych regionach bardziej uzasadniają współpracę między nimi niż konkurowanie. Z teorii systemu i dokonanej analizy wynika, że przewagę konkurencyjną między regionami należy określać przy pomocy wartości nowo wytworzonej przypadającej na jednego zatrudnionego. Hierarchia województw według tego kryterium przedstawia się następująco, zaczynając od tego o najwyższej wartości: 1) warmińsko-mazurskie, 2) podlaskie, 3) świętokrzyskie, 4) podkarpackie, 5) lubelskie. Kluczowa strategia wzrostu gospodarczego w badanych województwach była oparta o zwiększanie wartości kapitału (czynnik ekstensywny) a zmniejszanie zatrudnienia w warunkach nasilonego bezrobocia (czynnik intensywny). W warunkach niskiego wynagrodzenia za pracę strategia ta okazała się mało skuteczna.(abstrakt oryginalny)

The aim of this study was to evaluate the activation of resources as a source of competitive advantage between regions of Eastern Poland in 2008 and 2010. Studies have been made on the basis of the CSO figures for the provinces, and thus are fully credible. For the purpose o f realizing the study the following research methods were used: qualitative and quantitative, horizontal and vertical analysis as well as the comparative method. The study shows that economic and social cohesion of the eastern Polish regions with other regions in Poland is weakening. This is limiting their growth and competitiveness. The competitiveness between the Polish and Eastern provinces is at a similar level. This is determined by the similarity regarding: 1) the amount of remuneration for work, 2) the structure of branch management, 3) gross value added per employee, 4) low demand for products and services. The indicated conditions in these regions justify cooperation between them to a larger extend than their competition. From the theory of the system and the conducted analysis it may be observed that the competitive advantage between regions should be determined with the help of the newly created value per worker. The hierarchy of provinces according to this criterion is as follows, starting from the highest value: 1) Warmian-Mazurian, 2) Podlaskie, 3) Holy Cross, 4) Subcarpathian, 5) Lublin. A key growth strategy in the surveyed provinces was based on increasing the value of capital (extensive factor) and decreasing employment in the situation of increased unemployment (intensive factor). In the face of low-wages conditions this strategy has proven to be ineffective.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barker J.A. (1998), Model Spółdzielni Mondragon. Nowa droga prowadząca w XXI. W: F. Hesselbein, M. Goldsmith, R. Beckhard (red.), Organizacja przyszłości. Wydawnictwo Business Press, Warszawa, s. 130.
 2. Europejski System Rachunków Narodowych i Regionalnych ESA 1995, GUS, sierpień 2000, s. 65-71 oraz 87-89.
 3. Fierla I., Kuciński K. (2001), Lokalizacja przedsiębiorstw a konkurencyjność. SGH, Materiały i Prace, T. LXXVI, Warszawa.
 4. Grupa Lizbońska (1996), Granice konkurencji. Poltext, Warszawa.
 5. HBR Polska (2013), Sztuka prowadzenia zwycięskich negocjacji. Wydawca ICAN Spółka z o. o., Warszawa.
 6. Kanter R.M. (1977), Liderzy światowej klasy. Potęga partnerskiego współdziałania. W: F. Hesselbein, M. Goldsmith, R. Beckhard (red.), Lider przyszłości. Wydawnictwo Business Press, Warszawa, s. 107 i dalsze.
 7. Kokocińska K. (2010), Polityka regionalna w Polsce i w Unii Europejskiej. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 8. Kopaliński W. (1999), Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. Wydawnictwo Muza S.A., Warszawa.
 9. Kotler Ph (1994), Marketing. Wydawnictwo Gebethner i Ska, Warszawa.
 10. Kuciński K. (2001), Istota konkurencyjności regionów. W: I. Fierla, K. Kuciński (red.), Lokalizacja przedsiębiorstw a konkurencyjność. SGH, Materiały i Prace, T. LXXVI, Warszawa, s. 169.
 11. Porter M.E. (2001), Porter o konkurencji. PWE, Warszawa.
 12. Rocznik statystyczny rolnictwa i obszarów wiejskich 2008, GUS, Warszawa 2008, s. 262.
 13. Samuelson P.A., Nordhaus W.D. (2004), Ekonomia. WN PWN, Warszawa.
 14. Strategor (1995), Zarządzanie firmą. PWE, Warszawa.
 15. Strużycki M. (2004), Zarządzanie przedsiębiorstwem. Wydanie II, Difin, Warszawa.
 16. Toffler A., Toffler H. (1996), Budowa nowej cywilizacji. Polityka trzeciej fali. Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.
 17. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa. Dz. U. 1998, Nr 91, poz. 576, Rodz. II, art. 11.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-3725
Język
pol, eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu