BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kopiński Jerzy (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach), Krasowicz Stanisław (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach)
Tytuł
Przyrodnicze i organizacyjno-ekonomiczne uwarunkowania konkurencyjności rolnictwa lubelszczyzny
Environmental and Organisational-Economic Considerations of Competitiveness of Lubelszczyzna's Agriculture
Źródło
Studia Ekonomiczne i Regionalne, 2013, t. 6, nr 3, s. 69-82, tab., rys., bibliogr. 18 poz.
Economic and Regional Studies
Słowa kluczowe
Region, Rolnictwo, Konkurencyjność rolnictwa, Potencjał rolnictwa, Czynniki produkcji, Wyniki badań
Region, Agriculture, Agricultural competitiveness, Farming potential, Production factors, Research results
Uwagi
Na stronach 76-82 dostępna wersja artykułu w jęz. ang.; streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo lubelskie
Lubelskie voivodship
Abstrakt
W pracy przedstawiono przyrodnicze i organizacyjno-ekonomiczne uwarunkowania konkurencyjności rolnictwa województwa lubelskiego. Omówiono wyniki produkcyjne i ekonomiczne na tle średnich dla Polski. Analizę przeprowadzono na podstawie średnich z lat 2010-2012. Stwierdzono, że decydującymi o konkurencyjności i relatywnie niskim wykorzystaniu potencjału rolnictwa tego regionu są warunki organizacyjne i ekonomiczne oraz dość duże zróżnicowanie wewnętrzne rolnictwa w obrębie województwa. Na tle Polski województwo lubelskie mimo znaczących przewag w niektórych segmentach produkcji, w tym głównie owoce, warzywa, rośliny przemysłowe, biorąc pod uwagę potencjalnie wyższą jakość rolniczej przestrzeni produkcyjnej i zasoby pracy dysponuje jeszcze dość znacznym potencjałem produkcyjnym, którego wykorzystanie w wielu gałęziach produkcji rolniczej uległo niestety w ostatnich latach wyhamowaniu. O pozycji rolnictwa tego województwa w kraju decyduje także wewnętrzne zróżnicowanie w ramach regionu. Duża skala zaniedbań, zagrożenia dla ekosystemów oraz zła sytuacja produkcyjno-ekonomiczna rolnictwa Lubelszczyzny wskazują na konieczność zdecydowanego wdrażania postępu technologicznego w rolnictwie, poprawy stanu agrochemicznego gleb, rozbudowy i modernizacji infrastruktury obszarów wiejskich i samych gospodarstw oraz wsparcia finansowego wszelkich przedsięwzięć warunkujących realizację koncepcji rozwoju zrównoważonego i przyspieszających przebudowę struktury agrarnej oraz wzrost konkurencyjności.(abstrakt oryginalny)

The work presents the environmental and organizational-economic considerations of competitiveness of Lublin voivodeship's agriculture. Production and economic results in contrast to Polish averages are discussed. The analysis was conducted on the basis of averages from 2010 - 2012. It has been established that the organizational and economic conditions and considerably high internal diversity of agriculture within the voivodeship's limits are the deciding factors of the competitiveness and relatively low use of this region's agricultural potential. In contrast to the rest of Poland, Lublin Voivodeship, although having advantages in some segments of production, mainly fruits, vegetables, and industrial crops, and taking into consideration the fact that it has potentially higher quality of agricultural productive area and work supplies, the region has considerable potential, but its use in many branches of agricultural production has been limited in recent years. Internal diversity within the limits of this region of this voivodeship also influences its agricultural position. Huge scale of negligence, threats to ecosystems, and bad productive-economic situation prove that there is a necessity of definite implementation of technological progress in agriculture, improvement of soils' agro-chemical condition, development and modernization of rural areas and farms' infrastructure, and financial support of all ventures which determine realization of conception of balanced development and accelerate the reconstruction of agrarian structure, as well as increase of competitiveness.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. CSO. Roczniki Statystyczne oraz opracowania i materiały.
 2. CSO (2000, 2012), Rocznik Statystyczny Województw. Warszawa, ss. 683.
 3. CSO (2012), Rocznik Statystyczny Rolnictwa. Warszawa, ss. 436.
 4. Fotyma M., Krasowicz S. (2001), Potencjalna produkcyjność gleb gruntów ornych Polski w ujęciu regionalnym. Pamiętnik Puławski, IUNG Puławy, 124; s. 99-108.
 5. Jadczyszyn J. (2009), Regionalne zróżnicowanie obszarów problemowych rolnictwa (OPR) w Polsce. Instrukcja upowszechnieniowa. IUNG-PIB Puławy, 136; ss. 80.
 6. Jadczyszyn T, Kopiński J. (2013), Nawożenie azotem w Polsce - aspekt produkcyjny i środowiskowy. Studia i Raporty IUNG-PIB (w druku).
 7. Kopiński J. (2013), Stopień polaryzacji intensywności i efektywności produkcji rolniczej w Polsce w ostatnich 10 latach. Roczn. Nauk. SERiA, t. 15, z. 1: s. 97-103.
 8. Kopiński J., Nieróbca A. Ochal P. (2013), Ocen wpływu warunków pogodowych i zakwaszenia gleb w Polsce na kształtowanie produkcyjności roślinnej. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, t. 13, z. 2(42): 53-63.
 9. Klepacki B. (2006), Polityka strukturalna UE jako element łagodzenia dysproporcji regionalnych. Raporty PIB, IUNG-PIB Puławy, 3; s. 19-31.
 10. Krasowicz S., Kopiński J. (2006), Wpływ warunków przyrodniczych i organizacyjno-ekonomicznych na regionalne zróżnicowanie rolnictwa w Polsce. Raporty PIB, IUNG-PIB Puławy, 3; s. 81-99.
 11. Krasowicz S., Igras J. (2003), Regionalne zróżnicowanie wykorzystania potencjału rolnictwa w Polsce. Pamiętnik Puławski, Puławy, z.132, s. 233-253.
 12. Kruk H. (2010), Przyrodnicza konkurencyjność regionów, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń, ss. 73.
 13. Nosecka B., Pawlak K., Poczta W. (2011), Wybrane aspekty konkurencyjności rolnictwa. IERiGŻ-PIB, Warszawa, ss. 77.
 14. SO (2013), Rolnictwo w województwie lubelskim w 2012 r. Lublin, ss. 96.
 15. Zbiorowa pod red. B Noseckiej (2012), Czynniki konkurencyjności sektora rolno-spożywczego we współczesnym świecie. IERiGŻ-PIB, Warszawa, ss. 113.
 16. Zbiorowa pod red. Z. Strzeleckiego (2008), Gospodarka regionalna i lokalna. PWN, Warszawa, ss. 113.
 17. Zbiorowa (2004), Program zrównoważonego rozwoju rolnictwa, obszarów wiejskich województwa lubelskiego. t. I, II. Lublin.
 18. Zbiorowa (2006), Regionalny program operacyjny województwa lubelskiego na lata 2007-2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-3725
Język
pol, eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu