BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Harasim Adam (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach)
Tytuł
Potencjał agroekologiczny rolnictwa, jako element konkurencyjności regionów
Agroecological Potential of Agriculture as an Element of Regions' Competitiveness
Źródło
Studia Ekonomiczne i Regionalne, 2013, t. 6, nr 3, s. 83-96, tab., rys., bibliogr. 18 poz.
Economic and Regional Studies
Słowa kluczowe
Potencjał rolnictwa, Rolnictwo ekologiczne, Konkurencyjność regionów, Wyniki badań
Farming potential, Ecological agriculture, Regions competitiveness, Research results
Uwagi
Na stronach 90-96 dostępna wersja artykułu w jęz. ang.; streszcz., summ.
Abstrakt
Celem pracy była ocena potencjału agroekologicznego rolnictwa w ujęciu regionalnym na poziomie województw. Źródłem danych były opracowania GUS (2010-2012) i wyniki badań przedstawione w publikacjach tematycznie związanych z omawianym zagadnieniem. W opracowaniu wydzielono trzy zakresy oceny, które scharakteryzowano określonymi wskaźnikami. Obejmują one jakość przestrzeni rolniczej (środowiska), stan pokrycia gleby roślinnością i stan agrochemiczny gleby. Po wyrażeniu wartości wskaźników cząstkowych w 5o skali punktowej i ich zweryfikowaniu (redukcja liczby i agregowanie wskaźników) oceniono potencjał agroekologiczny rolnictwa syntetycznym wskaźnikiem punktowym. Najkorzystniejszą jakością przestrzeni rolniczej wyróżniają się cztery województwa, tj. opolskie, dolnośląskie, kujawsko-pomorskie i lubelskie, a najgorsze warunki do produkcji rolnej mają dwa województwa - mazowieckie i podlaskie. Najlepszy stan pokrycia gleby roślinnością miały woj. lubuskie i warmińsko-mazurskie, zaś najgorszym wskaźnikiem glebochronnej funkcji roślin cechowały się województwa lubelskie i świętokrzyskie. W zakresie stanu agrochemicznego gleb wyróżniającą ocenę otrzymały woj. opolskie i dolnośląskie, natomiast najniższe noty przypadły mazowieckiemu i podlaskiemu. W syntetycznym ujęciu (trzy zakresy oceny) wskaźnik potencjału agroekologicznego rolnictwa był najkorzystniejszy w przypadku dwóch województw - opolskiego i dolnośląskiego, a zdecydowanie najgorszy w odniesieniu do mazowieckiego i podlaskiego. Niska ocena potencjału agroekologicznego wynika głównie ze słabej jakości przestrzeni rolniczej i niekorzystnego stanu agrochemicznego gleb tych województw.(abstrakt oryginalny)

The aim of this study was to evaluate the agri-ecological potential of agriculture in terms of regions on the voivodeship level. The source of data was the analyses made by Central Statistical Office (GUS) (2010-2012) and the study's results presented in publications connected with the discussed issues. In the paper, three scopes of evaluation were made, which were further characterized by specific indices. They include the quality of agricultural area (environment), the state of soil covering with flora and the agrichemical state of the soil. After expressing the partial indices' value by 5o point-based scale and their verification (number reduction and indices' aggregation) the agri-ecological potential of agriculture by means of synthetic scoring index was assessed. Four voivodeships excelled in the most favourable quality of agricultural area, i.e. Opole Voivodeship, Lower Silesian Voivodeship, Kuyavian-Pomeranian Voivodeship and Lublin Voivodeship whereas the worst conditions to agricultural production were identified in two voivodeships - Masovian and Podlaskie. The best state of soil covering with flora was found in Lubush and Warmian-Masurian Voivodeship while the worst index of soil protection in terms of flora function was noted in Lublin and Holy Cross Voivodeship. With respect to the agrichemical state of the soil the best assessment was given to Opole and Lower Silesian Voivodeship whereas the lowest notes were reported in Masovian and Podlaskie. In the synthetic view (three scopes of evaluation) the most favourable index of agri-ecological potential was reported in case of two voivodeships - Opole and Lower Silesian while definitely the worst with regard to Masovian and Podlaskie. Low evaluation of the agri-ecological potential results mainly from the low quality of the agricultural area as well as unfavourable agrichemical state of the soil in abovementioned voivodeships.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamowski Z. (1973), Podstawy ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw rolnych. PWRiL, Warszawa, s. 202.
 2. Dębicki R. (2000), Degradacja gleby i jej skutki w środowisku przyrodniczym. "Roczniki AR Poznań, Rolnictwo", t. 317, z. 56, s. 209-224.
 3. Duer I., Fotyma M., Madej A. (red.), (2002), Kodeks dobrej praktyki rolniczej. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Ministerstwo Środowiska, Warszawa.
 4. Filipek K., Ufnowska J. (2002), Regionalne zróżnicowanie wykorzystania rolniczej przestrzeni produkcyjnej. "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", nr 1, s. 54-60.
 5. GUS (2012), Ochrona środowiska. Warszawa.
 6. GUS (2011), Rocznik statystyczny rolnictwa. Warszawa.
 7. GUS (2010-2012), Rocznik statystyczny województw. Warszawa.
 8. Harasim A. (2004), Wskaźniki glebochronnego działania roślin. "Postępy Nauk Rolniczych", nr 4, s. 33-43.
 9. Harasim A., Matyka M. (2009), Regionalne zróżnicowanie trwałych użytków zielonych a wybrane wskaźniki rolnictwa w Polsce. "Studia i Raporty IUNG - PIB", z. 15, s. 59-80.
 10. Jadczyszyn T. (2005), Ustalanie dawek nawozów. "Wieś Jutra", nr 6, s. 28-29.
 11. Józwiak W., Juźwiak J. (2007), Rolnictwo wielostronne czy wyspecjalizowane? "Wieś i Rolnictwo", nr 4, s. 9-20.
 12. Kruk H. (2010), Przyrodnicza konkurencyjność regionów. Wyd. "Dom Organizatora", Toruń.
 13. Kuś J. (2013), Specjalizacja gospodarstw rolnych i jej konsekwencje produkcyjne, ekonomiczne i siedliskowe. "Studia i Raporty IUNG - PIB", nr 32(6), s. 167-185.
 14. Stankiewicz J., Mioduszewski W. (2012), Przestrzenna ocena niekorzystnych uwarunkowań gospodarowania na terenach rolniczych. "Woda - Środowisko - Obszary Wiejskie", t. 12, z. 4(40), s. 239-256.
 15. Stuczyński T., Budzyńska K., Gawrysiak L., Zaliwski A. (2000), Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej Polski. "Biuletyn Informacyjny IUNG", nr 12, s. 4-17.
 16. Stuczyński J., Filipiak K., Kozyra J., Górski T., Jadczyszyn J. (2006), Obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania. IUNG - PIB, Puławy.
 17. Stuczyński T., Zawadzka B., Kukuła S., Terelak H., Kuś J. (2004), Waloryzacja warunków środowiskowych dla potrzeb rozwoju rolnictwa ekologicznego. W: Bonitacja i klasyfikacja gleb Polski. J. Gliński i S. Nawrocki (red.). "Acta Agrophysica", nr 108(5), s. 129-152.
 18. Witek T. (red.), (1993), Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej Polski według gmin. IUNG, Puławy, ser. A(56).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-3725
Język
pol, eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu