BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozera Magdalena (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Efektywność wykorzystania kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwach rolniczych Wielkopolski
The Intellectual Capital Efficiency in the Farm Businesses in Wielkopolska Region
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2014, t. 15, z. 6, cz. 1, s. 165-179, bibliogr. 31 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Organizacje wobec wyzwań XXI wieku
Słowa kluczowe
Współczynnik intelektualnej wartości dodanej, Kapitał intelektualny, Zarządzanie kapitałem intelektualnym, Rolnictwo, Przedsiębiorstwo rolne
Value Added Intellectual Coeficient (VAIC), Intellectual capital, Intellectual capital management, Agriculture, Agricultural enterprises
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Wielkopolska
Wielkopolska
Abstrakt
W artykule przedstawiono wyniki badań nad kapitałem intelektualnym wybranych przedsiębiorstw rolniczych Wielkopolski. Poprzez wykorzystanie metody VAIC TM,umożliwiającej pomiar efektywności tworzenia wartości z aktywów materialnych i niematerialnych, starano się wskazać na relacje pomiędzy wynikami (wartością dodaną) a kapitałem intelektualnym przedsiębiorstw w latach 2002-2011. Uzyskane wyniki, zaprezentowane w formie tabel i wykresów, pozwalają określić poziom wskaźnika i jego strukturę oraz umożliwiają stwierdzenie, że rentowność przedsiębiorstw i ich rozwój jest w decydującej mierze efektem umiejętności wykorzystania kapitału intelektualnego. (fragment tekstu)

The aim of this study was to present the selected topics of the research of farm business intellectual capital efficiency in the Wielkopolska region. To realised this aim the A. Pulic method VAIC™ was used. The results show that in the agriculture, as similarly as in other sectors of the economy, the effects of using the intellectual capital in creating the value added are visible. It also turns out that the dominating role in creating the value added in farm businesses has the efficiency the human capital. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartnicki M., Strużyna M.S. (2001), Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny, Wyd. AE w Katowicach, Katowice.
 2. Dobija D. (2003), Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Wyd. Wyższej Szkoły biznesu im L. Koźmińskiego, Warszawa.
 3. Edvinsson L., Malone M.S. (1997), Intellectual Capital: Realising Your Company's True Value By Finding Its Hidden Brainpower, HaperBusiness, Harper Collins, New York.
 4. Edvinsson L., Malone M.S. (2001), Kapitał intelektualny, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
 5. Hall R. (1992), The Strategic Analysis of Intangible Resources, "Strategic Management Journal", no. 13.
 6. Heijman W., Krzyżanowska Z., Gędek St., Kowalski Zb. (1997), Ekonomika rolnictwa. Zarys teorii. Fundacja Rozwój, Wyd. SGGW, Warszawa.
 7. Jarugowa A., Fijałkowska D. (2002), Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym. Koncepcje i praktyka, Wydawnictwo Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk.
 8. Kasiewicz S., Rogowski W., Kicińska M. (2006), Kapitał intelektualny spojrzenie z perspektywy interesariuszy, Wyd. Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 9. Kowalczyk A. Rembisz W. (2010), Wpływ WPR na rynki rolne w Polsce; Perspektywy interwencji na rynkach rolnych, Materiały Konferencji naukowej z okazji jubileuszu 20-lecia ARR dostępne [on-line:] http://www.arr.gov.pl/index. php?option=com_content&view=article&id=652:agencja-rynku-rolnego-przeszo-teraniejszo-przyszo&catid=69:20-lat-arr&Itemid=13 [18.12.2011].
 10. Kowalski A. (2009), Czynniki wpływające na kierunki rozwoju rolnictwa w zmieniającym się świecie, "Zagadneinia Doradztwa Rolniczego", nr 3.
 11. Kozera M., (2010), Kapitał intelektualny agrobiznesu, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 8 (727).
 12. Kozera M., Gołaś Z., (2008), Istota kapitału intelektualnego, jako potencjalnego czynnika konkurencyjności agrobiznesu, RN SERIA, T. X, Zeszyt 1, Warszawa - Poznań- Lublin.
 13. Kunasz M. (2006), Analiza efektywności tworzenia wartości dodanej w oparciu o wykorzystanie materialnych i niematerialnych aktywów metodą VAIC™ - wyniki badań, "Problemy Jakości", nr 3.
 14. Lev B. (2001), Intangibles: Management, measurement and reporting, Bookings Institution Press, New York University - Stern School of Business.
 15. Mroziewski M. (2008), Kapitał intelektualny współczesnego przedsiębiorstwa. Koncepcje, metody wartościowania u warunki jego rozwoju, Wyd. Difin, Warszawa.
 16. Pulic A. (1998), Measuring the performance of intellectual potential in knowledge economy [online]: http://www.measuring-ip.at/opapers/Pulic/Vaictxt.vaictxt.html.
 17. Pulic A. (2000a), Intellectual Capital - Does It Create or Destroy Value?, Measuring Business Excellence, nr 8(1), ss. 462-68., http://www.measuring-ip.at/papers/ham99txt.html [26.10.2013].
 18. Pulic A. (2000b), VAIC - An Accounting Tool for IC Management, "International Journal of Technology Management", 20 (5), http://www.vaic-on.net/ [26.10.2013].
 19. Pulic A. (2001), Value Creation Efficiency Analysis of Croatian Banks 1996-2000, www.vaic-on.net. [26.10.2013].
 20. Pulic A. (2004), Kapitał intelektualny - czy to działa?, CFO 1/06/2004; [online]: http://cfo.cxo.pl/artykuly/42142/kapital.intelektualny.czy.to.dziala.html.
 21. Ross J. (1997), Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa, "Zarządzanie na świecie", nr 5.
 22. Stewart T.A. (1997), Intellectual Capital: The New Wealth of Organizations, Nicholas Brealey Publishing Limited, London.
 23. Sveiby K.-E. (2001a), Methods of Measuring Intangible Assets, http://www.sveiby.com/articles/IntangibleMethods.html [15.11.2011].
 24. Sveiby K.-E. (2001b), Intellectual capital and knowledge management, http://www.sveiby.com/articles/IntellectualCapital.html [3.12.2011].
 25. Ujwary-Gil A. (2009), Kapitał intelektualny a wartość rynkowa przedsiębiorstwa, Wyd. C.H. BECK, Warszawa.
 26. Wachowiak P. (red.) (2005), Pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, wyd. SGH, Warszawa.
 27. Wilkin J. (2007), Uwarunkowania rozwoju polskiego rolnictwa w kontekście europejskim i globalnym. Implikacje teoretyczne i praktyczne (Referat przygotowany na VIII Kongres Ekonomistów Polskich: "Polska w gospodarce światowej - szanse i zagrożenia rozwoju", 29-30 listopada 2007).
 28. Wilkin J. (2010), Wielofunkcyjność rolnictwa. Kierunki badań, podstawy metodologiczne, implikacje praktyczne, Wyd. IRWiR PAN, Warszawa.
 29. Wiśniewski P. (2009), Nowoczesne metody wyceny aktywów niematerialnych - teoria i praktyka światowa. Część II. Metodyka wyceny aktywów niematerialnych, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, z. 93, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2009.
 30. Woś A. (2004), W poszukiwaniu rozwoju polskiego rolnictwa, IERiGŻ, Warszawa. Wydawnictwo SGGW, Wydział Ekonomiczno-Rolniczy, Katedra Polityki Agrarnej i Marketingu, Prace Naukowe Nr 40, Warszawa 2006.
 31. Wysocki F., Kołodziejczak W. (2007), Aktywność ekonomiczna ludności wiejskiej w Polsce, Wyd. Akademii Rolniczej w Poznaniu, Poznań.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu