BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wierzbica Anna (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Tytuł
Rozwiązanie stosunku pracy radnego
Termination of a Councillor's Employment
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2014, nr 7-8, s. 114-128, przypisy
Słowa kluczowe
Stosunek pracy, Wypowiedzenie pracy, Samorząd terytorialny, Pracownicy samorządowi
Legal employment relation, Dismissal notice, Local government, Self-government employees
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Kompetencje organu stanowiącego dotyczące wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym budzą wiele wątpliwości. Przedmiotem rozbieżnych ocen zarówno w literaturze, jak i w orzecznictwie jest przede wszystkim termin, w jakim rada (sejmik) ma obowiązek wypowiedzieć się co do zasadności rozwiązania stosunku pracy. Liczne spory doktrynalne wywołuje także kwestia dopuszczalności wypowiadania się organu stanowiącego w sprawach zmiany warunków pracy i płacy radnego. Autorka zwraca uwagę, że niejasne jest również to, czy rada (sejmik) ma legitymację do odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy radnego, w sytuacji gdy przyczyną tego rozwiązania są okoliczności niemające związku z wykonywaniem mandatu. (abstrakt oryginalny)

The powers of a legislative body regarding giving consent to the termination of a councillor's employment give rise to numerous doubts. The subject of divergent assessments, both in the literature and in case law, is primarily the time in which the council is obliged to comment on the justification of the termination of the employmentrelationship. Numerous doctrinal disputes also arise from the question of the admissibility of the legislative body to address issues of changing a councillor's terms of employment and compensation. The authoress points out that it is also unclear whether the council has the power to refuse consent to the termination of the councillor's employment relationship in the event that the causes of this termination are circumstances which are unrelated to the fulfilmentofthe mandate.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Wierzbica, Kiedy pracownik samorządowy nie może być radnym, "Pracownik Samorządowy" 2011/1, s. 28-32.
 2. A. Dral, Szczególna ochrona stosunku pracy radnych, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1992/7, s. 49.
 3. E. Latacz, Ochrona trwałości stosunku pracy radnych, w: Z problematyki prawa pracy i polityki socjalnej, Katowice 2008, s. 81.
 4. A. Szewc w: G. Jyż, Z. Pławecki, A. Szewc, Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, Warszawa 2012, s. 406.
 5. S. Płażek w: P. Chmielnicki (red.), Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, Warszawa 2010, s. 368.
 6. A. Jochymczyk w: B. Dolnicki (red.), Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, Warszawa 2010, s. 464.
 7. L. Wengler, Wypowiedzenie warunków pracy i płacy radnemu, "Gdańskie Studia Prawnicze - Przegląd Orzecznictwa" 2005/1-2, s. 225.
 8. G. Wierczyński, Redagowanie i ogłaszanie aktów normatywnych. Komentarz, Warszawa 2009, s. 768.
 9. T. Kuczyński, Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 22 listopada 1994 r., I PZP48/94, OSP 1995/10, poz. 215, s. 479.
 10. A. Rzetecka-Gil, Zgoda rady gminy na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, "Przegląd Prawa Publicznego" 2008/11, s. 76.
 11. S. Gajewski, Glosa do wyroku WSA z dnia 7 października 2008 r., III SA/Lu 247/08, LEX/el. 2013.
 12. A. Wierzbica w: B. Dolnicki (red.), Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, Warszawa 2010, s. 231-233.
 13. J. Kunert, Zasady techniki prawodawczej w procesie stanowienia prawa miejscowego, "Samorząd Terytorialny" 2008/1-2, s. 96.
 14. S. Wronkowska w: S. Wronkowska, M. Zieliński, Komentarz do zasad techniki prawodawczej, Warszawa 2004, s. 8.
 15. P. Chmielnicki, Glosa do wyroku NSA z dnia 6 maja 2003 r., II SA/Kr 363/03, "Samorząd Terytorialny" 2003/12, s. 70.
 16. Z. Czarnik, Glosa do wyroku NSA z dnia 8 czerwca 2006 r., II OSK 410/06, "Samorząd Terytorialny" 2007/12, s. 74.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu