BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Danilenko Ałła, Lobanov Aleksander
Tytuł
Zdrowie młodzieży w systemie szkolnictwa wyższego
Youth Health in the Higher Education System
Źródło
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2011, nr 1, s. 157-169, fot., tab., bibliogr. 11 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Słowa kluczowe
Choroby przewlekłe, Zdrowie, Edukacja młodzieży, Szkolnictwo wyższe
Chronic diseases, Health, Youth education, Higher education
Uwagi
sum.
Abstrakt
Analiza publikacji i wyników badań naukowych, daje prawo mówić o tym, że w krajach postkomunistycznych w okresie ostatnich dziesięciu lat utrzymuje się niepożądana dynamika stanu zdrowia dzieci i młodzieży. Tak, na przykład, zgodnie ze statystyką oficjalną od pierwszej do ostatniej klasy szkół liczba uczniów, które mają odchylenia w stanie zdrowia zwiększa się o 5 razy. Zgodnie ze statystyką oficjalną tylko 7-15% absolwentów szkół są praktycznie zdrowe, prawie połowa z nich mają zmiany morfofunkcjonalne i około 40% absolwentów mają choroby przewlekłe. Niski poziom zdrowia uczniów jest alarmujący. Każdego roku około 70% pretendentów, które zdają egzaminy wstępne w różnych uczelniach mają pewne rodzaje zmian w stanie zdrowia. W trakcie uczenia się studenci mają dalsze pogorszenie zdrowia, wynikające zarówno z przyczyn obiektywnych (społecznych) i subiektywnych (głównie niezdrowy styl życia). (fragment tekstu)

The article presents a systematic analysis of the restructuring of higher education. The analysis is initiated by the introduction of the competence approach, which provides for the implementation of the principle of maintaining the health of young people. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Даниленко, А. В. 2009. Здоровьеформирующее и здоровьеукрепляюещее образование на этапе модернизации системы высшего образования, А. В. Даниленко, Физическая культура, спорт, здоровый образ жизни в ХХI веке : тезисы докладов международной научно-практической конференции (9- 10 декабря 2009 г.), Под ред. Трифонова В. В. - Могилев : УО «МГУ им. А. А. Кулешова.
 2. Danilenko, A. 2003. Wielowymiarowość fenomenu zdrowia w interpretacji psychologiczno-socjologicznej / А. Danilenko, Aktywność ruchowa, edukacja i zdrowie w (kon)tekstach proobronnych / red. M. Marcinkowski, M. Sokołowski. - Poznań : Wyd. Akademii Wychowania Fizycznego.
 3. Лебедева, Н. Т. 2001. Сохранение и формирование здоровья подрастающего поколения - стратегия XXI века, Н. Т. Лебедева, В. М. Лебедев, Физическое воспитание и современные проблемы формирования и сохранения здоровья молодежи. Материалы международной научной конференции. - Гродно.
 4. Проектирование государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования нового поколения, М. : Исследовательский центр ПКПС, 2005.
 5. Зимняя, И. А. 2005. Ключевые компетенции - новая парадигма результата образования, И. А. Зимняя, Tertia. - Альманах. Днепропетровск : НГУ.
 6. Макаров, А. В. 2006. Проектирование стандартов высшего образования нового поколения: компетентностный подход, А. В. Макаров, Вышэйшая школа. Nr 5.
 7. Кун, Д. 2002. Основы психологии. Все тайны поведения, Д. Кун. - СПб. : Прайм-ЕВРОЗНАК, 2002.
 8. Лобанов, А. П. 2006. Компетентностный подход к подготовке профессиональных психологов, А. П. Лобанов, Н. В. Дроздова, Кіраванне ў адукацыі. Nr 6.
 9. Дроздова, Н. В. 2007. Компетентностный подход как новая парадигма студентоцентрированного образования, Н. В. Дроздова, А. П. Лобанов. - Минск : РИВШ.
 10. Психологическая энциклопедия. 2-е изд., Под ред. Р. Корсини, А. Ауэрбаха. - СПб. : Питер, 2003.
 11. Слободская, Е. Р. 2001. Психическое здоровье российских школьников в межкультурном контексте, Е. Р. Слободская, М. В. Сафонова, Н. Н. Савина, Психическое здоровье детей и подростков. - Nr 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-0171
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu