BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Działoszyński Michał (Komenda Główna Policji)
Tytuł
Społeczność lokalna i praca w policji
The Local Community and Police Work
Źródło
Nauka, Gospodarka, Społeczeństwo, 2012, nr 1 (4), s. 23-42
Słowa kluczowe
Policja, Społeczności lokalne
Police, Local community
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zgodnie z ustawą o Policji z 6 kwietnia 1990 r. (Dz.U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, z późn. zm.), Policja to umundurowana i uzbrojona formacja przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku. Jej główne zadania to ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra, ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi, wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców. Jeżeli jest to konieczne, Policja nadzoruje na poziomie operacyjnym także specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne. Policja jest zatem przede wszystkim organizacją kontrolną, instytucją, która narzuca społeczeństwu moc prawa. Władza spoczywa w rękach tych, którzy tworzą prawo, oraz tych, którzy mają możliwość wpływania na kierunek, w którym ono zmierza. Co za tym idzie - władza jest przekazywana tym, którzy determinują struktury sił Policji oraz decydują o rodzaju stosowanych przez nią taktyk. Taki układ władzy może mieć charakter formalny, np. w postaci działań liderów politycznych, którzy uchwalają ustawy skupiające uwagę Policji na pewnych kwestiach, oraz nieformalny, np. w postaci presji wpływowych osób na liderów politycznych w celu zmiany policyjnych programów i taktyk. Praca policji przeszła zmianę z systemu nieformalnego do formalnego, co oznaczało odejście od bezpośredniej kontroli społeczeństwa. Głównymi, powiązanymi ze sobą, motywami tych zmian były: wzrost liczby ludności, przejście od gospodarki agrarnej do przemysłowej, migracja ludzi do miast oraz rozwój technologii. Znalezienie równowagi między potrzebą niezależności policji i potrzebą odpowiedzialności społecznej było i jest bardzo trudne. Krótka analiza historii policji na przykładzie jej organizacji w Polsce, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych pomoże zrozumieć, czym formacja ta była w minionych wiekach, a czym staje się w wieku XXI. Wyjaśni też przyczyny powstania community policing. (fragment tekstu)

Police is a national organization of a paramilitary and was established to ensure public safety and order. The police as an organization stand out among the state institutions specific methods and forms of action, is an institution of control which society imposes the force of law. Police work has undergone a change from the informal to the formal, which meant moving away from the direct control of the society. The main, interconnected themes of these changes are: population growth, the transition from an agrarian to an industrial economy, the migration of people to the cities, and the development of new technologies. Finding a balance between the need for independence of the police and the need for social responsibility was and is still very difficult. A brief analysis of the history of the police as an example of its organization in Poland, Great Britain and the United States will help you understand what the police were in past centuries, and what is in the twenty-first century. Also explain the reasons for the emergence and development of community policing as a new approach to law enforcement by the police and cooperation with the public to ensure safety.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Słownik wyrazów obcych PWN, Warszawa 2004.
 2. J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, LexisNexis, Warszawa 2000.
 3. A. Letkiewicz, P. Majer, Polska Policja, Szczytno 2011, s. 25 i nn.
 4. W.H. Hewitt, British Police Administration, Springfield, IL 1965.
 5. T.A. Critchley, Constables and Justices of the Peace, [w:] W.C. Terry (red.), Policing Society: An Occupational View, New York, NY 1985.
 6. V.A. Kappeler, R.D. Sluder, G.P. Alpert, Forces and Deviance: Understanding the Dark Side of the Force, Prospect Heights, IL 1994.
 7. J.F. Richardson, Urban Police in the United States, Washington, DC 1974.
 8. J. Rubinstein, City Police, New York, NY 1973.
 9. P.J. Stead, The Police in Britain, New York, NY 1985.
 10. W.R. Miller, Cops and Bobbies: Police Authority in New York and London, 1830-1870, Chicago, IL 1977.
 11. V.E. Kappeler, St. Louis Police Department, [w:] W.G. Bailey (red.), Encyclopedia of Police Science, New York, NY 1989.
 12. D.R. Johnson, American Law Enforcement: A History, St. Louis, MO 1981.
 13. L.K. Gaines, V.E. Kappeler, Policing in America, Waltham, MA 2011.
 14. R. Brown, The American Vigilante Tradition, [w:] H. Graham, T. Gurr (red.), Violence in America, Washington 1969.
 15. V.E. Kappeler, Critical Issues in Police Civil Liability, Prospect Heights, IL 2005.
 16. F.L. Allen, Only Yesterday, New York, NY 1959.
 17. Wickersham Commission, Report on Police, Washington, DC 1931.
 18. J.A. Greene, Community Policing in America: Changing the Nature, Structure, and Function of the Police, [w:] Criminal Justice 2000, t. 3: Policies, Processes, and Decisions of the Criminal Justice System, Washington, DC 2000, s. 299.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-6117
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu