BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Aftyka Waldemar (Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie), Białoń Lidia (Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie), Stańkowski Klemens (Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie)
Tytuł
System zarządzania jakością kształcenia w wyższych szkołach menedżerskich
The System of Quality Management in Management Universities
Źródło
Nauka, Gospodarka, Społeczeństwo, 2012, nr 1 (4), s. 73-94, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Jakość kształcenia, Zarządzanie jakością, Systemy zarządzania, Szkolnictwo wyższe
Quality education, Quality management, Management system, Higher education
Uwagi
summ.
Abstrakt
Analizę problemów zarządzania jakością kształcenia szkoły wyższej rozpoczęliśmy tezą, iż jakość kształcenia ulega stałemu procesowi obniżania, stąd należy podjąć kroki do jej podniesienia. Następnie rozważając problemy jakości kształcenia staraliśmy się zdiagnozować, w której fazie procesu kształcenia zauważyć można elementy wpływające na jego jakość. Zaproponowaliśmy model zarządzania jakością kształcenia, wskazując na podstawowe cele systemu zarządzania jakością uczelni. Wykreowaliśmy system konsolidacji sfery wiedzy i umiejętności w uczelni. Dokonaliśmy próby zdefiniowania "jakości kształcenia". Ukazaliśmy schematy oraz przebieg procesu kształcenia według poszczególnych faz. Zaprezentowaliśmy struktury organizacyjne odpowiedzialne za zarządzanie jakością kształcenia w postaci wewnętrznego systemu zarządzania jakością kształcenia opisując jego poszczególne szczeble zarządzania. Podjęliśmy próbę określenia wzorca jako podstawy oceny jakości kształcenia, a także postaci wniosków po przeprowadzeniu oceny tej jakości. Doszliśmy do wniosku, że budowa systemu zarządzania jakością w szkole wyższej wymaga określonej kolejności postępowania, a mianowicie: ▪ Opracowania koncepcji ram - jakości - holistyczne podejście całościowe - czyli będzie to równoważne ze zbudowaniem programu ramowego; ▪ Budowy struktur odpowiadających za zarządzanie jakością; ▪ Budowy narzędzi oceny (ten problem został pominięty w artykule); ▪ Budowy wzorca jakości kształcenia; ▪ Budowy sposobu prezentacji wyników. Najwięcej problemów stwarza definicja jakości kształcenia oraz budowa wzorca, jako narzędzia pozwalającego na wartościowanie jakości kształcenia i jej dynamiki zarówno w czasie, jak i w przestrzeni. Można zastanowić się na ile wyższe szkoły menedżerskie mogą skorzystać z wiedzy na temat oceniania pracowników w firmach, a więc z wykładanego studentom materiału do budowy wzorca oceny kształcenia? Niewątpliwie, problemy budowy wzorca powinny być przedyskutowane na szerszym forum, gdyż są one zbyt ważne dla funkcjonowania całego Europejskiego Systemu Kształcenia Wyższego. (fragment tekstu)

The article presents an internal system of providing the quality of education in a management university. The problems of quality management are presented using a systematic approach. The proposed formalized system of quality management will be based on the National Qualifications Framework guidelines for universities. The authors make an attempt to present such a system for management universities. The presented issues may lead to further discussion on introducing this system, not only in management universities. They may become the reason to conduct empirical research.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bagiński J., Mikołajewska M., Pomiar jakości kształcenia metodą SERVQAL, w: Jakość kształcenia w szkolnictwie wyższym. Rozwój innowacji w gospodarce. Systemy podatkowe, St. Dawidziuk (red.), Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Warszawa 2009.
 2. Berdowski J.B., Akredytacja wyższych uczelni jako jeden z czynników mających wpływ na doskonalenie jakości nauczania, w: Pomiar jakości kształcenia metodą SERVQAL, w: Jakość kształcenia w szkolnictwie wyższym. Rozwój innowacji w gospodarce. Systemy podatkowe, St. Dawidziuk (red.), Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Warszawa 2009.
 3. Białoń L., Czy wdrożenie Krajowych Ram Kwalifikacji jest innowacją edukacyjną w szkole wyższej?, [w: ] "Nauka i szkolnictwo wyższe" 2011, nr 1/37.
 4. Białoń L., Menedżer marketingu w firmie przyszłości, [w:] Metody oceny kształcenia specjalistów w zakresie zarządzania, red. naukowa L. Białoń, Oficyna wydawnicza WSM, Warszawa 2006.
 5. Dawidziuk S., Istota strategii rozwoju WSM w Warszawie, "Studia Społeczne" 2009, nr 1, Wydawnictwo WSM w Warszawie, Warszawa 2009.
 6. Dawidziuk R., Jakość kształcenia jako element jakości usług edukacyjnych szkół wyższych, [w:] Jakość kształcenia w szkolnictwie wyższym. Rozwój innowacji w gospodarce. Systemy podatkowe, St. Dawidziuk (red.), Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Warszawa 2009.
 7. Dąbrowska-Szefler M., Problemy zapewnienia jakości kształcenia w literaturze i w praktyce szkół wyższych, "Nauka i szkolnictwo wyższe" 2005, nr 2/26.
 8. Kawecki J., System oceny jakości kształcenia w szkołach wyższych, Wyd. Rada Główna Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 1996.
 9. Kochanowski J., Komunikacyjny (polilogiczny) model zarządzania jakością w szkole wyższej, "Nauka i Szkolnictwo Wyższe" 2008, nr 1/31.
 10. Maciąg J., Jakość usług edukacyjnych w komunikacji marketingowej szkół wyższych w Polsce, "Nauka i szkolnictwo wyższe" 2011, nr 1/37.
 11. Modele zarządzania uczelniami w Polsce, Raport pod kierunkiem prof. dr. hab. Michała du Valla, Uniwersytet Jagielloński, Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym, 2011.
 12. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie tworzenia warunków jakie musi spełniać uczelnia
 13. Stalewski T., Jakość administracyjnej obsługi studentów na badanym wydziale uczelni według ich opinii, [w:] Jakość kształcenia na kierunku zarządzanie i marketing, problemy, badania, rozwiązania, T. Stalewski (red.), Difin, Warszawa 2005.
 14. Werner E., Absolwent szkoły wyższej - sylwetka w kontekście społecznym, "Nauka i szkolnictwo wyższe" 2011, nr 1/37.
 15. Wójcicka M., Studia stacjonarne i niestacjonarne - aspekty ilościowe oraz jakościowe, "Nauka i szkolnictwo wyższe" 1997, nr 9.
 16. Wójcicka M., Zapewnienie jakości kształcenia w polskich uczelniach - założenia i wyniki badań ankietowych, [w:] E. Wnuk-Lipińska, M. Wójcicka (red.), Jakość w szkolnictwie wyższym. Przykład Polski, Warszawa 1995.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-6117
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu