BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czarnecki Paweł Stanisław (Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie)
Tytuł
Regulacje prawne w Polsce i w wybranych krajach w obszarze pracy socjalnej
Legal Regulations in Poland and Other Selected Countries in the Field of Social Work
Źródło
Nauka, Gospodarka, Społeczeństwo, 2012, nr 1 (4), s. 113-132
Słowa kluczowe
Pomoc społeczna, Regulacje prawne
Social assistance, Legal regulations
Uwagi
summ.
Abstrakt
W niniejszym artykule zostaną omówione jedynie te przepisy prawa, które odnoszą się do pracy socjalnej, bez względu na to, czy w przepisach tych wyszczególnia się prace socjalną, czy też nie. Pominięte więc zostaną przepisy dotyczące kwestii finansowych oraz kwestii instytucjonalnej organizacji pomocy społecznej, mimo iż dla instytucji pomocy społecznej sprawy są to sprawy o zasadniczym znaczeniu. Szczegółowo omówione zostaną przede wszystkim przepisy obowiązującej obecnie Ustawy o pomocy społecznej, a także, choć w sposób skrótowy, niektóre inne przepisy istotne z punktu widzenia zawodu pracownika socjalnego.(fragment tekstu)

This article is concerned only with solutions in selected highly-developed countries. Poland is a developed country as well, but one must remember that, as far as social work is concerned, the situation of Poland and other post-communist countries is special. One can speak about social work, in contemporary understanding of this word, in Poland only after 1990. This article deals only with regulations connected with social work, regardless of whether they specifically mention social work or not. The regulations concerning financial and institutional problems of social work's organization are omitted, although for social assistance institutions such problems are vital. The author describes in detail the regulations of the binding Act on Social Assistance and, although not in such a detailed manner, some regulations important from the point of view of a social worker. In Poland the rules of social assistance and social work are regulated by the Act on Social Assistance of 2004. It replaced an act of 1990, introducing several changes aiming to adjust social assistance to changed social reality and regulations and standards of the European Union. Social assistance in Poland is a part of administrative law. The law imposes certain duties on institutions and their employees, but also give them some rights. The decisions on granting benefits are made as administrative decisions and as such require a legal basis. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. S. Nitecki, System prawny pomocy społecznej w wybranych państwach ze szczególnym uwzględnieniem państw Unii Europejskiej, [w:] Praca socjalna wobec współczesnych problemów społecznych, K. Wódz, S. Pawlas-Czyż (red. nauk.), Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", Toruń 2007, s. 111.
 2. R. Titmuss, The Philosophy of Welfare, Allen & Unwin, London-Sydney 1987.
 3. J. Szmagalski, Teoria pracy socjalnej a ideologie i polityka społeczna. Przykład amerykański, Wyd. UW, Warszawa 1994, s. 78.
 4. Aktywna polityka społeczna z perspektywy Europy socjalnej, pod red. K. Piątka i A. Krawackiego, Wydawnictwo Edukacyjna "Akapit", Toruń 2007.
 5. J. Filipik, Prawo administracyjne. Instytucje ogólne, cz. I, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2003.
 6. B. Krajewska, Podstawy prawne pracy socjalnej - historia i współczesność. Wybór ustawowych aktów prawnych, Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", Toruń 2007, s. 13.
 7. M. Szymański, Nowa pomoc społeczna, Wydawnictwo MEDD, Gliwice 2004
 8. I. Sierpowska, Pomoc społeczna. Przepisy z wprowadzeniem, Wolters Kluwer Polska Sp. Warszawa 2010
 9. Ł. Borkowski, R. Krajewski, S. Szymański, Komentarz do ustawy o pomocy społecznej wraz ze zbiorem przepisów wykonawczych, Wydawnictwo Prawnicze Leges, Kutno 2007
 10. C. Martysz, S. Nitecki, G. Szpor, Komentarz do ustawy o pomocy społecznej, Wydawnictwo ARCHE, Gdańsk 2001
 11. J. Cudny, R. Krajewski, J. Szczepkowski, S. Szymański, Komentarz do ustawy o pomocy społecznej, Wydawnictwo Prawnicze Leges, Kutno 2006
 12. I. Sierpowska, Prawo pomocy społecznej, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2006
 13. R. Krajewski, A. Mielczarek, Polskie prawo pomocy społecznej. Zarys problematyki, Wydawnictwo Prawnicze Leges, Kutno 2006.
 14. M. Granosik, Profesjonalny wymiar pracy socjalnej, Wydawnictwo Naukowe "Śląsk", Katowice 2006, s. 179.
 15. A. Niesporek, Trzeci sektor w Polsce. Organizacje pozarządowe z sektorze socjalnym, [w:] Praca socjalna wobec współczesnych problemów społecznych, pod red. S. Pawlas-Czyż, Wydawnictwo Naukowe "Akapit", Toruń 2007, s. 93 i nast.
 16. Praca socjalna w organizacjach pozarządowych. Z problemów działania i kształcenia, pod red. B. Kromolickiej, Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", Toruń 2005.
 17. A. Marciniak, Sozialarbeit. Sozialhilfe, w: Lexikon der Pädagogik, Freiburg, 1964, s. 677.
 18. M. Wienand, System socjalny i praca socjalna w Republice Federalnej Niemiec, Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge, Frankfurt am Main, 1999.
 19. M. Księżopolski, Polityka społeczna. Wybrane problemy porównań międzynarodowych, Wydawnictwo Naukowe "Śląsk", Katowice 1999.
 20. J. Langrod, Instytucje prawa międzynarodowego. Zarys części ogólnej, Kantor Wydawniczy "Zakamycze", Kraków 2005.
 21. G. Wronowski, Jak skutecznie napisać projekt socjalny?: nowa edycja środków z EFS na lata 2007-2013: poradnik dla potencjalnych projektodawców Europejskiego Funduszu Społecznego, Verlag Dashofer, Warszawa, 2008.
 22. D. Dzienisiuk, Zabezpieczenie Społeczne w Unii Europejskiej - koordynacja świadczeń, Diffin, Warszawa 2004.
 23. P. Sahistowicz, Pomoc społeczna w świetle międzynarodowych porównań, "Praca Socjalna" 1998, nr 3.
 24. M. Księżopolski, Modele polityki społecznej. Pożądany model dla Polski, Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana", Warszawa 1999.
 25. Pomoc społeczna [w:] Encyklopedia socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 1999.
 26. H. Wilensky, Ch. Lebeaux, Industrial Society and Social Welfare, The Free Press, New York 1965.
 27. P. Kurowski, Pomoc społeczna w krajach OECD i w Polsce, "Pomoc Społeczna" nr 7, 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-6117
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu