BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Miecznikowski Stanisław (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Liberalizacja rynku kolejowych przewozów pasażerskich w Unii Europejskiej
Liberalization at the Passenger's Railway Market in the Eu
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, 2013, nr 48, s. 75-84, bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Europejski transport i rynek usług transportowych w pracach naukowo-badawczych Katedry Rynku Transportowego
Słowa kluczowe
Kolej na rynku transportowym, Komunikacja kolejowa, Transport kolejowy, Transport pasażerski
Railways on the transport market, Rail transportation, Railway transport, Passenger transport
Uwagi
streszcz., summ
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Proces liberalizacji rynku pasażerskich przewozów kolejowych przebiega w wielu krajach członkowskich Unii z opóźnieniem, a wśród najważniejszych przyczyn należy wymienić: stawki dostępu opłat za udostępnienie linii opierają się na kosztach stałych, a nie krańcowych; wiele usług, które w zasadzie są przewozami handlowymi i wpływy z tego tytułu powinny przewyższać koszty, w praktyce wymagają dofinansowania. Wynika to z ustaleń władz publicznych, które określają ceny biletów poniżej poziomu rentowności; infrastruktura liniowa kolei jest niekompatybilna w wielu krajach członkowskich, co dotyczy nie tylko szerokości torów. Przygotowywany jest projekt Czwartego pakietu kolejowego, który ma wyeliminować bariery wejścia na rynek i konkurencji na rynku kolejowych przewozów pasażerskich Wspólnoty. Wejdzie on w życie, po zatwierdzeniu przez Parlament Europejski, pod koniec 2013 r. Jedynym segmentem rynku, na którym przewozy w ostatniej dekadzie wzrosły są koleje dużych prędkości. Przynoszą one bowiem korzyści społeczne, które określa zmniejszenie czasu przejazdu pasażerów, wzrost zaufania, wygody i bezpieczeństwa podróżowania, a także zmniejszenie zanieczyszczenia i wypadków w porównaniu z innymi gałęziami transportu. Problemem jest, czy pasażerowie chcieliby odpłacić za osiągnięte korzyści społeczne. Koleje dużych prędkości jako koncepcja zaczęły się rozwijać w kierunku konkurencji. Na rynku europejskim pojawiają się nowi operatorzy, którzy zajmują ten segment. Obecnie na rynku krajowym kolei dużych prędkości konkurencja pomiędzy operatorami występuje we Włoszech, ale jeśli zostaną spełnione warunki, które zapewni uchwalenie czwartego pakietu, zostanie ona przeniesiona na inne rynki krajowe i przewozy międzynarodowe. Potencjalnie zostanie złamana monopolistyczna pozycja przewoźnika międzynarodowego Eurostar na trasie z Londynu do Paryża i Brukseli przez Tunel Angielski, ponieważ koleje niemieckie DB uzyskały certyfikat dostępu na tej trasie. (abstrakt oryginalny)

The process of liberalization passenger's railway market is slowed at the EU member's down for many reasons and the most important are as follows: The entrance fees to new operators are established on the fix cost, not marginal cost infrastructure enterprise's; many services have to be passenger's commerce transport, so it means that cost would be lower then incomes. It's the results of public governance rules, which established the price of ticket lower then profitability; the infrastructure are not compatibly in many member states, and there not only gauge lines. The draft of IV Railway Package are prepared to change those and to increase competition on market and in the market. It should be signed at the end 2013. In the last decade, only high speed rail increased the transport of passengers at that segment market. It's generates social benefits, which stem from time savings, increase in reliability, comfort and safety, as well as from reduction of congestion and accidents in alternative modes. The question is whether they would be willing to pay (regardless of what they actually pay) for its social costs. As the concept of high speed rail continues to mature, several interesting trend are starting to emerge. One is the appearance in EU railway market of independent "open access" high speed operator. As yet on rail competition between operators has only taken off in Italy, but given the right condition, it could spread across the continent. International operator Eurostar is certainly expecting to see competition through the Channel Tunnel within the next few years, with DB having now been awarded an operating certificate and other potential operators eyeing up the London market.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dąbrowska A., Wizja i rzeczywistość liberalizacji kolejowych przewozów pasażerskich w Polsce, "Infrastruktura Transportu" 2013.
  2. Economic Analysis of High Speed Rail in Europe, edited by G. de Rus, I. Barron, J. Campos, P. Gagnepain, Ch. Nash, A. Ulied, R. Vickerman, Fundación BBVA, Bilbao 2009.
  3. Engelhardt J., Problemy metodyczne kalkulacji stawek dostępu do infrastruktury kolejowej, "Technika Transportu Szynowego" 2013, nr 4.
  4. Główne problemy systemu opłat za korzystanie z linii kolejowych ponoszonych przez przewoźników towarowych na rzecz PKP PLK, t. I, Synteza. Opracowanie Zespołu Doradców Gospodarczych "Tor" Warszawa, grudzieñ 2012.
  5. Hartill J., How fast is fast enough? World Speed Survey 2013, "Railway Gazette International" 2013, July.
  6. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie Czwartego pakietu kolejowego - zakończenie budowy jednolitego europejskiego obszaru kolejowego w celu wspierania konkurencyjności i wzrostu gospodarczego w Europie, COM (2013) 25 final.
  7. Mężyk A., Zmiany regulacji unijnego rynku transportu kolejowego ujęte w propozycjach czwartego pakietu kolejowego, "Technika Transportu Szynowego" 2011.
  8. Rail fares. After the deluge the pinch, "The Economist" 2011, January 1st.
  9. Railway time - series data 1970-2004, UIC Publications, Paris 2006.
  10. Schabas M., Market pricing is essential on high speed lines, "Railway Gazette International" 2012, September.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-4821
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu