BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kołodziejski Hubert, Wyszomirski Olgierd (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Ekonomiczne aspekty integracji transportu zbiorowego na przykładzie metropolii Zatoki Gdańskiej
Economic Aspects of Public Transport Integration on the Example of Gdansk Bay Metropolis
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, 2013, nr 48, s. 129-146, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Europejski transport i rynek usług transportowych w pracach naukowo-badawczych Katedry Rynku Transportowego
Słowa kluczowe
Transport miejski, Rynek usług transportowych, Rozwój zrównoważony transportu, Transport pasażerski
City transport, Transport market, Sustainable development of transport, Passenger transport
Uwagi
streszcz., summ
Kraj/Region
Gdańsk
Gdansk
Abstrakt
Jednostki samorządu terytorialnego w świetle polskiego prawa są odpowiedzialne za funkcjonowanie transportu miejskiego. Jeżeli dążą one do realizacji polityki zrównoważonego rozwoju w celu zapewnienia racjonalnego podziału zadań pomiędzy transportem indywidualnym i zbiorowym, to muszą dbać o odpowiednią jakość tego drugiego rodzaju transportu. Niezbędne jest więc podejmowanie działań o charakterze integracyjnym, które wymagają współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego finansującymi jego bieżące utrzymanie i rozwój. W tym kontekście występuje potrzeba wypracowywania modelu współpracy dostosowanego do potencja³u i potrzeb współpracujących jednostek. Istotne są przede wszystkim aspekty ekonomiczne związane z rozliczeniami finansowymi. W artykule przedstawiono uwarunkowania formalne i ekonomiczne współpracy międzygminnej i na tym tle zaprezentowano rozwiązania integracyjne zastosowane na obszarze Metropolii Zatoki Gdańskiej.(abstrakt oryginalny)

In the light of polish law the entities of local government are responsible for urban transport functioning. If they aim at implementing the sustainable development policy in order to provide a rational task division between individual and collective transport, they have to take care of the proper quality of the latter one. Taking integrating actions is therefore essential. They require cooperation between local governments, which finance the current maintenance and development of urban public transport. In this context a necessity of elaborating a cooperation model adapted to the potential and the needs of cooperating entities appears. The economic aspects concerning the financial settlements are of the most importance. In the article the formal and economic conditionings of the cooperation between municipalities are being presented and integration solutions implemented in the Gdansk Bay Metropolis are being shown against this background.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bąkowski W., Integracja systemu regionalnych przewozów pasażerskich a wartość dodana dla pasażera, "Przegląd Komunikacyjny" 2006, nr 1.
  2. Beim M., Radzimski A., Wybrane aspekty wpływu zmian demograficznych na transport publiczny, "Transport Miejski i Regionalny" 2009, nr 6.
  3. Dydkowski G., Integracja transportu miejskiego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2009.
  4. Gromadzki M., Wyszomirski O., Rozliczenia pomiędzy organizatorami a operatorami w komunikacji miejskiej, "Biuletyn Komunikacji Miejskiej" 2008, nr 102.
  5. Mężyk A., Zamkowska S., Konflikty i dylematy w rozwoju transportu, [w:] Problemy Transportu i Logistyki nr 13, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczeciñskiego nr 628, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010.
  6. Ustawa z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240).
  7. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieñ publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759).
  8. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13).
  9. Wyszomirski O., Umowa do porozumienia międzygminnego jako instrument kształtowania lokalnego transportu zbiorowego, "Transport Miejski i Regionalny" 2011, nr 5.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-4821
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu