BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kuźniar Wiesława (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Potencjał turystyczny, jako element konkurencyjności wiejskiego obszaru recepcji na przykładzie Podkarpacia
Tourist Potential as an Element of Competitiveness of Rural Areas on the Example of Subcarpathian Region
Źródło
Studia Ekonomiczne i Regionalne, 2013, t. 6, nr 3, s. 97-110, tab., rys., bibliogr. 9 poz.
Economic and Regional Studies
Słowa kluczowe
Obszary wiejskie, Konkurencyjność regionów, Turystyka wiejska, Atrakcyjność turystyczna, Pomiary, Wyniki badań
Rural areas, Regions competitiveness, Rural tourism, Touristic attractiveness, Measurement, Research results
Uwagi
Na stronach 104-110 dostępna wersja artykułu w jęz. ang.; streszcz., summ.
Kraj/Region
Podkarpacie
Subcarpathian Region
Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono wybrane aspekty oceny potencjału turystycznego gmin w kontekście kształtowania ich konkurencyjności. Na tle rozważań teoretycznych zaprezentowano własną propozycję pomiaru potencjału turystycznego gmin wiejskich, stanowiącą modyfikację metody G. Gołembskiego. Dokonane przez autorkę zmiany wynikają głownie ze specyfiki obszarów wiejskich oraz postępu technologicznego. Przedstawione wartości mierników charakteryzujących atrakcyjność turystyczną podkarpackich gmin wskazują na wysokie potencjalne możliwości rozwoju turystyki wiejskiej. Niestety, mimo że w ujęciu ilościowym Podkarpacie znajduje się na dość wysokiej pozycji w skali kraju, to jednak mało atrakcyjna oferta jakościowa sprawia, że turystyka wiejska jest mało konkurencyjna na tle innych regionów. Najczęściej szanse rozwoju turystycznego przypisuje się zasobom endogenicznym, w tym zwłaszcza przyrodniczym i kulturowym. Tymczasem doświadczenia innych regionów wskazują, że o sukcesie obszaru recepcji przesądzają już nie tylko atrakcje przyrodnicze czy dziedzictwo kulturowe, ale coraz częściej kreatywność, umiejętność współpracy oraz determinacja osób i podmiotów zaangażowanych w rozwój turystyki wiejskiej. Wśród wielu decyzji oraz działań o charakterze strategicznym i organizacyjnym, zdaniem autorki w oparciu o przeprowadzone badania można wskazać sześć zasadniczych elementów podnoszących konkurencyjność turystyczną (tzw. 6 "P" turystyki wiejskiej): partycypacja społeczna, pomysły, pozycjonowanie, partnerstwo, pakietowanie oferty oraz promocja.(abstrakt oryginalny)

In the study, selected aspects were presented concerning the assessment of tourist potential of communes in the context of shaping their competitiveness. Against the background of theoretical considerations one's own proposal was presented on measurement of tourist potential of rural communes, constituting a modification of the method of G. Gołembski. The changes made by the author result mainly from the specifics of rural areas and technological progress. The values of measurement factors presented which characterize a tourist attractiveness of communes in Subcarpathian region point out for potentially high possibilities of development of rural tourism. Unfortunately, in the quantity approach the Subcarpathian region is located on a quite high position on a scale in the whole country, this however is a low attractive quality offer which makes that rural tourism is low competitive against the background of other regions. Most often chances of tourist development are ascribed to endogen resources including especially natural and cultural ones. In the meantime, experiences of other regions indicate that the success of a given region depends not only on natural attractions or cultural heritage, but more and more often creativity, ability to cooperate and determination of persons and entities involved in the development of rural tourism. Among many decisions and activities of strategic and organizational nature, in the opinion of the author on the basis of the research conducted, one may point out six, basic elements which raise tourist competitiveness (so called 6 "P" of rural tourism): social participation, ideas, positioning, partnership, offer package and promotion.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Drzewiecki M. (1992) Wiejska przestrzeń rekreacyjna, Wydawnictwo Instytutu Turystyki, Warszawa.
  2. Gaczek W., Rukiel Z. (2001) Konkurencyjność regionów a regionalizm ekonomiczny [w:] Polityka regionalna i jej rola w podnoszeniu konkurencyjności regionów, red. M. Klamut, L. Cybulski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
  3. Gołembski G. (2002), Metody stymulowania rozwoju turystyki w ujęciu przestrzennym. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002.
  4. Klasik A. (2003) Strategie konkurencyjne polskich regionów [w:] Nowe kierunki badawcze w regionalistyce. Nowe doświadczenia polityki regionalnej, Biuletyn KPZK PAN, z. 204, red. R. Domański, Warszawa.
  5. Kołodziejski J. (1997), Strategia równoważenia rozwoju podstawą koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju "Polska 2000" [w:] Polska przestrzeń a wyzwanie XXI wieku, PAN, Warszawa.
  6. Kurek W. (2007.), Turystyka, PWN, Warszawa.
  7. Kuźniar W. (2013) Aktywność marketingowa gmin i jej oddziaływanie na rozwój turystyki wiejskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
  8. Warszyńska J. Jackowski A (1979) Podstawy geografii turyzmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  9. Winiarski B. (1999) Problem konkurencyjności w studiach nad strategią i polityką rozwoju regionalnego [w:] Konkurencyjność regionów, red. M. Klamut, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-3725
Język
pol, eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu