BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Henzel Halina (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach), Jędrzejczyk Irena (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach), Lorek Elżbieta (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach), Malec Stanisław (Okręgowa Dyrekcja Gospodarki Wodnej w Gliwicach)
Tytuł
Przygotowanie terenów pod budowę zbiornika wodnego na przykładzie zbiornika "Racibórz"
Preparing the Site for Water Reservoir Construction on the Example of "Racibórz" Water Reservoir
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 2000, nr 1 (16), s. 119-134, tab.,bibliogr.
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Infrastruktura, Zbiorniki wodne, Przesiedlenia ludności, Inwestycje ekologiczne, Zagospodarowanie przestrzenne
Infrastructure, Water container, Resettlements of people, Ecological investments, Spatial development
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE), Bank Światowy,
European Union (EU), World Bank, undefined
Kraj/Region
Polska, Racibórz
Poland
Abstrakt
Przedmiotem opracowania są problemy związane z planowanym przejęciem i wykupieniem terenów pod projektowany zbiornik wodny Racibórz. Celem opracowania jest poznanie tych terenów i dokonanie charakterystyk^ bonitacyjnej gruntów i gospodarstw oraz ocena gotowości miejscowej ludności do opuszczenia tych terenów, a także rozpoznanie warunków stawianych przez przyszłych przesiedleńców, na jakich skłonni są opuścić swoje domostwa. Celem aplikacyjnym pracy jest kompleksowa identyfikacja barier związanych z planowanym przejęciem terenów pod projektowany zbiornik oraz określenie sposobów ich przezwyciężenia ograniczenia. Zadaniem pracy jest, poprzez realizację celu poznawczego i celu aplikacyjnego, stworzenie podstaw do wyboru kierunków i skutecznych fon działania, a także dostarczenie materiału na potrzeby negocjacji na szczeblu rządowym, negocjacji w zakresie uzgodnień międzyresortowych, negocjacji- z samorządem regionalnym i lokalnym oraz z mieszkańcami. Zadaniem jest również wskazanie kierunków dalszych badań. (fragment tekstu)

The paper presents the results of research necessary for preparing the investment in water economy area consisting in taking over and purchase of land for said investment. The problem was presented on the example of construction of the "Racibórz" water reservoir. In all programme documents devoted to water economy and flood control strategy (he "Racibórz" reservoir is regarded as one of the most important investment projects. This project has to be co-ordinated with the fulfilment of Poland's international commitments and has to constitute an integral part thereof, in particular as regards technical and economic and ecological standards of the European Union. Due to certain discrepancies between national and international interests the negotiations on the project implementation are very difficult and time-consuming. Similarly as the negotiations with local communities of the project location in respect of taking over anct purchase of the land. Readiness to co-operate and resettlement of the inhabitants of the area depend on the amount and the form of compensation, job and education opportunities in the new place of residence as well as road or railway connections. It is necessary to continue the negotiations with local government of poviat and voivodship level on including the project in spatial management plans and development programmes. It is also necessary to agree with gmina councils the inclusion of the project into local spatial management plans. A failure to do that or a delay in preparations referred to above may pose a threat oj suspension of financing from foreign sources on the charge of non-compliance with the Uf> Convention on access to information and society participation in environmental protection undertakings, ratified by Poland in June 1998, and with the EU Directive No. 90/313 oJ access to information (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. J.Zalewski, Założenia programu budowy Odrzańskiego Systemu Wodnego, Program-Odra 2006, Materiały dla Rządu RP, Wrocław, marzec 1998
  2. S.Malec, Inwestycje infrastruktury ochronnej na przykładzie zabezpieczenia przeciwpowodziowego obszarów nadodrzańskich, [w:] Infrastruktura techniczna wsi - ku integracji europejskiej, V Konferencja Naukowa, Katedra Technicznej Infrastruktury Wsi Akademii Rolniczej w Krakowie, Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej, Komitet Techniki Rolniczej PAN, Urząd Gminy w Szczucinie, Kraków-Szczucin 19-21 X 1998
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu