BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Młotkowska Halina (Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach)
Tytuł
Przychody i koszty jako podstawowe wielkości kształtujące wynik finansowy jednostek według prawa bilansowego i ich rachunkowe ujęcie
Incomes and costs as the basic numbers shaping the financial result of entities according to the law of balance sheet and their accounting aspect
Źródło
Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach, 2013, nr 14, s. 53-78, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Prace z zakresu nauk społecznych
Słowa kluczowe
Przychody, Koszty uzyskania przychodów, Przychody przedsiębiorstw, Wynik finansowy, Rachunek zysków i strat, Prawo bilansowe, Księga przychodów i rozchodów
Revenue, Cost of revenue, Revenues of companies, Financial performance, Profit and loss statement, Balance law, Revenue and expense ledger
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł przybliża interpretację momentów powstawania przychodów i kosztów ich uzyskania według prawa bilansowego. Jednocześnie pokazuje poziomy tworzenia przychodów i kosztów ich uzyskania, jako dwóch wielkości ekonomicznych bezpośrednio wyznaczających wysokość wyniku finansowego. Wielkości te są ujmowane, na koniec okresu sprawozdawczego, w rachunku zysków i strat, który stanowi jeden z elementów podstawowego sprawozdania finansowego innych jednostek niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji. Ciekawym wydaje się również zwrócenie uwagi na specyfikę ewidencyjnego ujęcia tych wielkości ekonomicznych, które zgodnie z przestrzeganiem jednej z zasad rachunkowości, jaką jest zasada memoriałowa, podlegają ewidencji księgowej, zanim zostaną przeniesione na koniec okresu sprawozdawczego do rachunku zysków i strat. (abstrakt oryginalny)

Article describes the interpretation of the moments of the formation of revenues and costs of earning them under the balance sheet law. At the same time shows the levels of development of revenues and costs of earning them, as the two economic values directly designating the height of the financial result. These figures are included at the end of the reporting period in the income statement, which is part of the basic financial statements of entities other than banks, insurance and reinsurance institutions. Worth of emphasizing seems to be the recognition of the specificity of information of these economic values, which according to the observance of one of the principles of accounting, which is the accrual principle, are subject to accounting records before they are transferred to the end of the reporting period to the profit and loss account. (original abstract)
Bibliografia
Pokaż
  1. Borowska G., Zasady rachunkowości, WSiP, Warszawa 2010.
  2. Gierusz B., Podręcznik samodzielnej nauki księgowania, ODDK, Gdańsk 2005.
  3. Gierusz J., Plan kont z komentarzem. Handel - Produkcja - Usługi, ODDK, Gdańsk 2007.
  4. Kulczyńska-Cesarz A., Rachunkowość. Podręcznik, Difin, Warszawa 2008.
  5. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 30.01.2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rachunkowości, Dz.U. 2013, nr 0, poz. 330, załącznik.
  6. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 9.03.2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U. 2011, nr 74, poz. 397, załącznik.
  7. Rachunkowość finansowa i podatkowa, red. nauk. T. Cebrowska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
  8. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa 2008, praca zbiorowa, ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa 2008.
  9. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady, Dz.Urz. L 320 z 29.11.2008, MSR nr 18 "Przychody".
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-4539
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu