BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Domańska-Zabawczuk Michalina (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Kontrola zarządcza w aspekcie nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi samorządu województwa
Managerial Control in Terms of Supervision of Organisational Units in Voivodeship Governmen
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2013, t. 49 nr 4, s. 325-338, bibliogr. 12 poz.
The Poznan School of Banking Research Journal
Tytuł własny numeru
Być, mieć czy władać?
Słowa kluczowe
Sektor finansów publicznych, Finanse publiczne, Nadzór, Kontrola zarządcza, Finanse samorządu terytorialnego
Public finance sector, Public finance, Supervision, Management control, Local government finance
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W 2009 r. Minister Finansów wprowadził do porządku prawnego pojęcie kontroli zarządczej, zdefiniowanej jako ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. Minister określił również standardy kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych. Te ramy tworzenia systemów zarządzania i kontroli we współczesnej administracji precyzują m.in. wymagania co do funkcjonowania nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi. Kontrola zarządcza w obszarze sprawowania nadzoru powinna zostać ustanowiona z uwzględnieniem obowiązujących standardów, w sposób adekwatny, skuteczny oraz efektywny, uwzględniając przede wszystkim funkcjonalne zależności pomiędzy jednostkami podległymi i nadzorującymi, jakie zostały określone w przepisach prawa.(abstrakt oryginalny)

In 2009 the Minister of Finance introduced the term of "internal control" into the Polish legal order, which was specified as all actions undertaken to ensure the implementation of goals and tasks in a legal, effective and economical way with the deadlines observed. The Minister of Finance also specified the standards of internal control for the units of the public finance sector. This framework for the creation of management and control systems in contemporary administration specifies, among others, the requirements for the functioning of supervision over organisation units. Internal control, as related to supervision, should be established taking into account the standards already enforced in an adequate, effective and efficient way. First and foremost, functional relationships among subordinate and supervising units should be taken into consideration as specified in law regulations.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Analiza wybranych obszarów funkcjonowania nadzoru w administracji rządowej, raport "Polska 2030. Wyzwania rozwojowe", Warszawa, marzec 2012, http://bip.kprm.gov.pl/portal/kpr/60/583/Wybrane_analizy_i_informacje_z_zakresu_nadzoru. html?search=26466 [24.11.2013].
 2. Komunikat nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, Dz. Urz. Min. Fin. nr 15, poz. 84.
 3. Knosala E., Prawne układy sterowania w administracji publicznej, Wyd. UŚ, Katowice 1998.
 4. Ochmańska L., Jarząbek T., Organizacja kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych, w: Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych, red. K. Winiarska, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.
 5. Puchacz K., Nowe standardy kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2010.
 6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego, Dz. U. nr 21, poz. 108.
 7. Sławińska-Tomala E., Kontrola zarządcza w sektorze publicznym. Praktyczne wskazówki wdrożenia systemu, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 8. Szpor A., Pojęcie kontroli zarządczej (wybrane aspekty), Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy WPiA UW, http://www.mf.gov.pl/documents/764034/3350650/20130307_09_pojecie_ kontroli_zarzadczej_wybrane_aspekty_a_szpor.pdf [24.11.2013].
 9. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zm.
 10. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, Dz. U. nr 249, poz. 2104 ze zm.
 11. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, Dz. U. nr 223, poz. 1458 ze zm.
 12. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1590 ze zm. (tekst jedn.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1426-9724
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu