BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ciszek Krzysztof (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Governance a współczesne standardy zarządzania ryzykiem
Governance and Modern Standards of Risk Management
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2013, t. 49 nr 4, s. 339-352, bibliogr. 21 poz.
The Poznan School of Banking Research Journal
Tytuł własny numeru
Być, mieć czy władać?
Słowa kluczowe
Spółki publiczne, Ład korporacyjny, Ryzyko, Zarządzanie ryzykiem
Public companies, Corporate governance, Risk, Risk management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Dobre praktyki i zasady ładu korporacyjnego nakładają na kierownictwo spółek publicznych obowiązki w zakresie kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem przedsiębiorstwa. Organy spółek często jednak zaniedbują obszar zarządzania ryzykiem, traktując go pobieżnie lub pomijając. Takie podejście wynika nierzadko z braku wiedzy na temat zarządzania przedsiębiorstwem w tym obszarze lub z obawy przed zarządzaniem ryzykiem. W takiej sytuacji rozwiązaniem mogą być standardy zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie, które zawierają wytyczne co do ról, obowiązków i procesów, oraz stanowią jeden z fundamentów corporate governance.(abstrakt oryginalny)

Good practices and principles of corporate governance impose clear and specific obligations on the top management public companies, in the area of the company's internal control and risk management system. However the company's authorities, in many cases, neglect the risk management area, often treating it too casually, or ignoring it. Such an approach often results from a lack of knowledge in the field of business management in this area, or sometimes, even outright fear of risk management. In response to these needs, the solution should be regular risk management standards in the enterprise. They give simple and clear guidance on roles, responsibilities and processes, and constitute one of the foundations of corporate governance.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Anderson R. C. & Associates, Risk Management and Corporate Governance, OECD, Paris 2004.
 2. Crowther D., Seifi S., Corporate Governance and International Business, Ventus Publishing, Kopenhaga 2011.
 3. Daliga M., Przegląd międzynarodowych standardów i metodyk zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie, InProgress, Kraków 2011.
 4. Dobre praktyki spółek notowanych na GPW, załącznik do uchwały Rady Giełdy nr 19/1307/2012 z dnia 21.11.2012 r., Giełda Papierów Wartościowych, Warszawa 2012.
 5. Fałek Z., Standardy zarządzania ryzykiem jako narzędzia budowania wartości przedsiębiorstw dystrybucji energii elektrycznej, w: Ekonomia i zarządzanie w teorii i praktyce, vol. III: Polityka ekonomiczna i zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach kryzysu gospodarczego, red. P. Urbanek, Wyd. UŁ, Łódź 2011.
 6. Guidance on 8th EU Company Law Directive article 41. Part 1. Guidance for boards and audit committees, FERMA/ECIIA, 21.09.2010 r.
 7. Hashi I., Gieżyńska J., Ramy prawne skutecznego nadzoru korporacyjnego: analiza porównawcza wybranych krajów transformujących się, "Studia i Analizy", CASE, Warszawa 2003.
 8. Jeżak J., Ład korporacyjny. Doświadczenia światowe oraz kierunki rozwoju, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 9. Komisja Europejska, Zielona Księga: Unijne ramy ładu korporacyjnego, KOM(2011) 164 wersja ostateczna, Bruksela 5.04.2011 r.
 10. Lam J., Enterprise Risk Management: from Incentivies to Control, Wiley & Sons, Hoboken NJ 2003.
 11. Nadzór korporacyjny w procesie kreowania wartości i rozwoju przedsiębiorstwa, red. R. Borowiecki, Abrys, Kraków 2005.
 12. Nadzór korporacyjny, red. K. A. Lis, H. Sterniczek, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 13. Overview of Enterprise Risk Management, Casualty Actuarial Society, maj 2003.
 14. Samborski A., Kryzys finansowy a nadzór korporacyjny, "Problemy Zarządzania" 2011, vol. 9, nr 1.
 15. Standard zarządzania ryzykiem, AIRMIC, ALARM, IRM 2002, translation copyright FERMA, 2003.
 16. Strategiczne obszary nadzoru korporacyjnego zewnętrznego i wewnętrznego, red. S. Rudolf, Wyd. UŁ, Łódź 2002.
 17. Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, Dz. U. z 2009 r. nr 77, poz.
 18. 649; Dz. U. z 2010 r., nr 182, poz. 1228. Zalecenie Komisji z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie wspierania odpowiedniego systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na giełdzie, nr 2004/913/WE, Dz. Urz. UE L 385/55.
 19. Zalecenie Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczące roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej), nr 2005/162/ WE, Dz. Urz. UE L 52/51.
 20. Zalecenie Komisji z dnia 30 kwietnia 2009 r. uzupełniające zalecenie (2004/913/WE i 2005/162/ WE w sprawie wspierania systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na rynku regulowanym, nr 2009/385/WE, Dz. Urz. UE L 120/28.
 21. Zasady nadzoru korporacyjnego OECD, Ministerstwo Skarbu Państwa, Warszawa 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1426-9724
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu