BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Walerysiak Grzegorz (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Tytuł
Migracje światowe jako efekt globalizacji i ich wpływ na kryterium optymalnego obszaru walutowego związanego z mobilnością siły roboczej
World migration as a result of globalization and their impact on the criterion of optimum currency area associated with labor mobility
Źródło
Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach, 2013, nr 14, s. 127-143, tab., bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Prace z zakresu nauk społecznych
Słowa kluczowe
Teoria optymalnego obszaru walutowego, Optymalny obszar walutowy, Globalizacja, Migracja, Migracja zarobkowa, Siła robocza
Theory of Optimum Currency Areas, Optimum Currency Areas (OCA), Globalization, Migration, Economic migration, Labour force
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Globalizacja jest zjawiskiem obejmującym wiele aspektów ekonomicznych, jednym z nich są migracje siły roboczej. Innym elementem globalizacji są zmiany w światowym systemie monetarnym polegające na zmianie ilości i zasięgu walut w obiegu. Teoria optymalnego obszaru walutowego sięgająca początkami lat 70. XX wieku wypracowała wiele kryteriów, których spełnienie ma wskazywać na optymalny zasięg danej waluty. Jednym z tych kryteriów są kryteria związane z mobilnością siły roboczej. W artykule postawiono hipotezę, że globalizacja zwiększająca mobilność i ułatwiająca migrację siły roboczej zwiększa znaczenie mobilnościowego kryterium OCA związanego z siłą roboczą. Przeprowadzona analiza z wykorzystaniem danych The World Bank wskazuje jednak, że globalizacja nie jest w stanie zmienić niskiej praktyczności stosowania mobilnościowych kryteriów OCA. Mała adekwatność czynnika mobilności siły roboczej w kreowaniu optymalnego obszaru walutowego nie ulega poprawie pod wpływem globalizacji, zatem mimo tego, że globalizacja zmienia migracje, to nie zmienia mobilności siły roboczej w taki sposób, że może by ją traktować jako istotny czynnik wyboru obszaru stanowiącego optymalny obszar walutowy. (abstrakt oryginalny)

Globalization is a phenomenon involving many economic aspects, one of them are labor migrations. Another element of globalization are changes in the global monetary system consisting of changing the amount and extent of national currencies in circulation. The theory of optimum currency area, dating back to the beginnings of the 70s of the XX century, developed many criteria, the fulfillment of which is indicative of the optimum range of the currency. One of these criteria are criteria related to labor mobility. This article has been hypothesized that increasing mobility and globalization facilitates the migration of labor increases the importance of a mobility OCA criterion associated with the workforce. The analysis of the World Bank data points out, however, that globalization is not able to change the low practicality of applying the mobility OCA criteria. Small adequacy of factor mobility of labor in the creation of OCA has not improved under the influence of globalization, therefore, despite the fact that globalization changes the labor and people migrations, it does not change the mobility of the workforce in such a way that it can be regarded as a key factor in choosing a region as an optimal currency area. (original abstract)
Bibliografia
Pokaż
 1. De Grauwe P., Economics of monetary union, Oxford University Press, Oxford 2007.
 2. Ghosh A., Wolf H., Exchange Rate Regimes: Choices and Consequences, The MIT Press 2003.
 3. Grubel H.G., The Theory of Optimum Currency Areas, "Canadian Journal of Economics" 1970, no 3 (2).
 4. Horvath J., The Optimum Currency Area Theory. A Review, ACE Phare Project no P98106, 2002.
 5. Kenen P., The theory of optimum currency areas: an eclectic view, [w:] Monetary problems of the international economy, The University of Chicago Press, Chicago & London 1969.
 6. Kugler M., Rapoport H., Migration, FDI, and the Margins of Trade, http://www.hks.harvard.edu/.../publications/faculty/wp/222.pdf, [dostęp: 12.01.2013], 2011.
 7. McKinnon R., Optimum currency areas, "The American Economic Review", vol. 53, 1963.
 8. Migration and remittance factbook, The World Bank 2008.
 9. Melitz J., A Suggested Reformulation of the Theory of Optimal Currency Areas, "CEPR Discussion Paper" no 590, October 1991.
 10. Mundell R., A theory of optimum currency areas, "The American Economic Review" vol. 51, s. 657-665, 1961.
 11. OECD, Trends in International Migration, Continuous Reporting System on Migration, Annual Report, 2001.
 12. Oziemicz E., Przemiany we współczesnej gospodarce światowej, PWE, Warszawa 2006.
 13. Rogowska-Mikiel I., Międzynarodowe przepływy siły roboczej, [w:] Egzemplifikacja międzynarodowych stosunków gospodarczych, pod red. P. Bożyk, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, Warszawa 2004.
 14. Stark O., Taylor E.J., Migration Incentives, Migration Types: The Role of Relative Deprivation, "The Economic Journal" 1991, s. 1163-1178,
 15. UN report says number of international migrants rises above 232 million, http://www.panapress.com/Un-report...13-881865-0land2-index.htlm, 2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-4539
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu