BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tchorek Grzegorz (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Bilans korzyści i kosztów wejścia do strefy euro a konwergencja realna
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Finanse w dobie integracji europejskiej, 2004, s. 255-268, tab., bibliogr. 13 poz.
Finance in enlarged European Union
Słowa kluczowe
Integracja gospodarcza państw z UE, Finanse, Strefa euro
Economic integration with the EU countries, Finance, Eurozone
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Oszacowanie korzyści i kosztów wejścia do strefy euro jest niezmiernie trudne. gdyż w przeważającej mierze nie poddają się one kwantyfikacji. Zarówno znacząca część korzyści, jak i kosztów ma charakter potencjalny, wobec tego można raczej mówić o ewentualnych szansach i zagrożeniach. Ponadto, trwałych i znaczących korzyści należy oczekiwać w dłuższym terminie, podczas gdy potencjalne ryzyko wynikające z pozbycia się instrumentów makroekonomicznego oddziaływania na gospodarkę związane z rezygnacją z narodowej waluty będzie największe w pierwszych latach uczestnictwa w strefie euro. W momencie więc kiedy długookresowe korzyści nie będą jeszcze namacalne, ryzyko wystąpienia sytuacji wymagającej użycia instrumentów, których polityku gospodarcza się pozbawi (stopy procentowe, kurs walutowy) będzie najwyższe. Jednocześnie warunkiem minimalizacji potencjalnych rodzajów ryzyka oraz optymalizacji korzyści będzie osiągnięcie przez polską gospodarkę odpowiedniego poziomu zbieżności realnej ze strefą euro. Można przyjąć, iż obejmuje ona wszelkie mechanizmy eliminujące ryzyko wystąpienia szoków asymetrycznych bądź też pozwalające je skutecznie absorbować. Związana jest zatem zarówno z odpowiednią synchronizacją cykli koniunkturalnych Polski i strefy euro jak i warunkami wynikającymi z teorii optymalnego obszaru walutowego. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Borowski J.: Wpływ przystąpienia Polski do UGW na handel zagraniczny. W: Gospodarka Polski przed wejściem do Unii Europejskiej. Red. J. Lipiński, A. Sławiński PWE, Warszawa 2003.
 2. Oręziak L.: Euro- nowy pieniądz. PWN, Warszawa 2003.
 3. Lutkowski K.: Unifikacja walutowa Europy a przyszłość złotego. "Bank i Kredyt" 1999, n r 7-8.
 4. Nowak A.Z.: Unia walutowa i jej rola w procesie integracji europejskiej. W: Integracja europejska. Wybrane problemy. Red. D. Milczarek, A. Z. Nowak. Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2003.
 5. Mundell R.: A Theory of Optimum Curency Areas. "American Economic Reviwe" 1961, November.
 6. Borowski J.: Polska i UGW: optymalny obszar walutowy? Materiały i Studia. NBP, Warszawa 2000.
 7. Frankel J.A., Rose A.K.: The Endogenity of the Optimum currency Area Criteria. NBER Working Paper 1996.
 8. Tchorek G.: Kryteria członkostwa w UGW a kształt polskiej polityki makroekonomicznej. Materiały na konferencję: "Przedsiębiorstwo i jego otoczenie: przemiany i perspektywy", Serock 17-19. 05. 2004.
 9. Rzeszutek E.: Euro a polska polityka kursowa. "Bank i kredyt" 1998, nr 12.
 10. Koronowski A., Rozkut M.: Towards the Euro - Zone Through the ERM II - Countering Fallacies. "Bank i Kredyt" 2003, nr 11-12.
 11. Sławiński A.: Złoty w europejskim mechanizmie kursowym. "Ekonomista" 2004, nr 2.
 12. Tchorek G.: Polska polityka kursowa a przystąpienie do UGW. W: Strefa euro - wyzwanie dla Polski. Red. A.Z. Nowak, A. Stępniak. Wydawnictwa Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2003.
 13. Jensen H.: Koszty i korzyści płynące z mechanizmu kursowego ERM II: Doświadczenia duńskie. Konferencja naukowa NBP "Reformy strukturalne a polityka pieniężna". Falenty 2002, nr 11-12.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu