BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Juryniec Zoryna (Lwowski Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki, Ukraina)
Tytuł
Zabezpieczenie inwestycyjne innowacyjnej działalności przedsiębiorstw na Ukrainie
Investment Support for Innovation Activity of Enterprises in Ukraine
Źródło
Finanse i Prawo Finansowe, 2014, vol. 1, nr 4, s. 95-108, tab., bibliogr. 8 poz.
Journal of Finance and Financial Law
Słowa kluczowe
Innowacyjność przedsiębiorstw, Inwestycje, Finansowanie inwestycji
Enterprise innovation, Investment, Investment financing
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Ukraina
Ukraine
Abstrakt
W artykule przeprowadzono badania wpływu czynników oddziaływujących na skuteczność inwestycyjnej i innowacyjnej działalności przedsiębiorstw na Ukrainie. Przedstawiono źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, które przyczyniaj ą się do rozszerzenia możliwości dla przyszłego rozwoju innowacyjnego. Główną uwagę poświęcono problemom w zakresie objętości inwestycji dla stworzenia innowacji i ustaleniu struktury wydatków według źródeł finansowania działalności innowacyjnej. Zaproponowano drogi rozwiązania problemów we współczesnych warunkach rozwoju gospodarki. Wyprodukowano wizję kształtowania, planowania i realizacji kierunków strategicznych rozwoju innowacyjnego przedsiębiorstw krajowych. (abstrakt oryginalny)

This article analyzes the influence of the factors on investment and innovation activity of enterprises in Ukraine. The paper presents the study of innovation activity of industrial enterprises. The author substantiates financing of innovation activity sources of enterprises. This will contribute to the expansion of possibilities for innovation development. The article deals with problems which arise in the field of investments in innovation sphere and in the defining of cost structure by financing sources of innovative activity. The research provides the ways of solving problems in modern conditions of economy development and visions of formation, planning and implementation of the strategic directions of innovative development of enterprises. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності: http://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2013/ibd/ibd_rik/ibd_u/ki_rik_u_e.htm.
  2. Національні рахунки інституційних секторів економіки: http://ukrstat.org/uk/operativ/operativ.
  3. Стратистична інформація - Офіційний сайт Державного комітету статистики України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// www.ukrstat.gov.ua.
  4. Пріоритети інвестиційної політики у контексті модернізації економіки України. - К.: НІСД, 2013. - 48 с.
  5. Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004-2015 роки) «Шляхом Європейської інтеграції» / Авт. кол.: А.С. Гальчинський, В.М. Геєць та ін.; Нац. ін-т стратег. дослідж., Ін-т екон. Прогнозування НАН України, М-во економіки та з питань європ. інтегр. України. - К.: ІВЦ Держкомстату України, 2004. - 416 с.
  6. Світові макроекономічні дослідження: http://nauka.kushnir.mk.ua/makroekonomika/value_added/value_added_ukraine.html.
  7. Jurinetz S., 2014, Analyse der innovativen Tatigkeit von Untemehmen in der Ukraine im Kontext ihrer globalen Wettbewerbsfahigkeit. The world economy. Global and country-specific aspects. Berlin.
  8. World Investment Report 2013: Global Value Chains: Investment and Trade for Development http://unctad.org/en/publicationslibrary/wir2013_en.pdf.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-5601
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu