BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stępień Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Nadzór korporacyjny a teoria agencji
Corporate Governance and Agency Theory
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2013, t. 49 nr 4, s. 367-377, bibliogr. 21 poz.
The Poznan School of Banking Research Journal
Tytuł własny numeru
Być, mieć czy władać?
Słowa kluczowe
Ład korporacyjny, Teoria agencji
Corporate governance, Agency theory
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Nadzór korporacyjny jest obecnie przedmiotem toczącej się międzynarodowej debaty. Celem nadzoru korporacyjnego w kontekście teorii agencji jest zapewnienie efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa przez zagwarantowanie ochrony inwestorom przy eliminowaniu nadużyć ze strony menedżerów. Ważna jest także kwestia ukrytej informacji, wynikającej z niepewności otoczenia i trudności w ocenie kompetencji menedżera oraz rozróżnieniu właściwych i błędnych decyzji podejmowanych przez niego. Nadużycia władzy oraz konflikty interesów między pryncypałem a agentem mogą być poważnym zagrożeniem dla ładu korporacyjnego. Dlatego niezbędne jest stosowanie instrumentów i mechanizmów o charakterze prawnym i ekonomicznym w celu redukcji kosztów agencji. Takimi mechanizmami mogą być monitorowanie i nadzorowanie działań menedżerów czy kontrakt zawierany między stronami, motywujący agentów do działań zgodnych z oczekiwaniami akcjonariuszy.(abstrakt oryginalny)

Corporate governance today is the subject of ongoing international debate. The purpose of corporate governance in the agency theory perspective is to ensure the effectiveness of the company by ensuring the protection of investors, by eliminating the potential for abuse by the managers. An important issue is the existence of hidden information, resulting from the uncertainty of the whole environment, and the difficulties in assessing the competence of the manager and the distinction between the correct and incorrect decisions taken by him. Abuse of power and conflicts of interest arising between the owner and the agent can be a serious threat to corporate governance. Therefore, it is necessary to use the legal and economic instruments and mechanisms in order to reduce agency costs. Such mechanisms may be monitoring and supervising the activities of managers, or the contract concluded between the parties, which is a kind of motivating agent to act in accordance with the expectations of shareholders.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Allen F., Zhao M., The Corporate Governance Model of Japan: Shareholders are not Rulers, http://finance.wharton.upenn.edu/~allenf/download/Vita/Japan-Corporate-Governance.pdf [19.03.2013].
 2. Aluchna M., Mechanizmy corporate governance w spółkach giełdowych, Wyd. SGH, Warszawa 2007.
 3. Chojecka I., Problematyka społeczna corporate governance, "Zeszyty Naukowe AGH" 2008, www.profuturo.agh.edu.pl/pliki/PlikiJII_BCKMU/Zbiory_referatow/411418_NE_Chojecka. pdf [29.05.2013].
 4. Dobre praktyki spółek notowanych na GPW, załącznik do uchwały Rady Giełdy nr 17/1249/2010.
 5. Eisenhardt K. M., Agency Theory: An Assesment and Review, "Academy on Management Review" 1989, vol. 14, nr 1, za: I. Koładkiewicz, Nadzór korporacyjny - perspektywa międzynarodowa, Poltex, Warszawa 1999.
 6. Hashi I., Ramy prawne skutecznego nadzoru korporacyjnego: analiza porównawcza wybranych krajów transformujących się, "Studia i Analizy", CASE, Warszawa 2003.
 7. Herdan A., Stuss M. M., Krasodomska J., Audyt wewnętrzny jako narzędzie wspomagające efektywny nadzór korporacyjny w spółkach akcyjnych, Wyd. UJ, Kraków 2009.
 8. Jerzemowska M., Nadzór korporacyjny, PWE, Warszawa 2002.
 9. Jeżak J., Ład korporacyjny. Doświadczenia światowe oraz kierunki rozwoju, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 10. Koijma K., Japanesse Corporate Governance. An International Perspective, "Kobe Economic & Business Research Series" nr 14, Kobe University Japan, za: I. Koładkiewicz, Nadzór korporacyjny w Narodowych Funduszach Inwestycyjnych, Wyd. WSPiZ, Warszawa 2002.
 11. Koładkiewicz I., Nadzór korporacyjny - perspektywa międzynarodowa, Poltext, Warszawa 1999.
 12. Kozioł L., Instytucjonalne problemy ładu korporacyjnego w spółkach sektora publicznego, "Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie" 2007, nr 1 (10).
 13. Kulesza T., Nadzór korporacyjny a zarządzanie spółką kapitałową, Wyd. Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2002.
 14. Mesjasz Cz., Analiza instrumentów motywacyjnych naczelnych organów nadzoru i zarządzania w spółkach handlowych, w: Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem, red. A. Stabryła, Mfiles.pl, Kraków 2010.
 15. Nadzór korporacyjny, red. K. A. Lis, H. Sterniczuk, Oficyna Wydawnicza, Kraków 2005.
 16. Nadzór korporacyjny w procesie kreowania wartości i rozwoju przedsiębiorstwa, red. R. Borowiecki, Abrys, Kraków 2005.
 17. Rudolf S., Nadzór właścicielski w spółkach prawa handlowego, WN PWN, Warszawa 1999.
 18. Rudolf S., Janusz T., Stos D., Urbanek P., Efektywny nadzór korporacyjny, PWE, Warszawa 2002.
 19. Śliwa R., Ład korporacyjny w nowej ekonomii instytucjonalnej, "Zeszyty Naukowe MSWE w Tarnowie" 2011, nr 2 (19).
 20. Wawrzyniak B., Nadzór korporacyjny: perspektywa badań, "Organizacja i Kierowanie" 2000, nr 2.
 21. Zarządzenie Ministra Skarbu Państwa nr 19 z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa, http://www.MSP.gov.pl [28.03.2013].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1426-9724
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu