BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dubis Małgorzata (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie)
Tytuł
Aspiracje edukacyjne młodzieży w warunkach zmieniającego się społeczeństwa
Educational Aspirations of the Youth in the Transforming Society
Źródło
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2011, nr 7 (2), s. 137-148, bibliogr. 24 poz.
Humanum. International Social and Humanist Studies
Słowa kluczowe
Młodzież, Edukacja, Nauczanie
Youth, Education, Teaching
Uwagi
summ.
Abstrakt
Plany życiowe młodzieży obejmują nie tylko dążenia edukacyjne i zawo- dowe. Pozostają one jednak w ścisłym związku z całym życiem każdego czło-wieka i dotyczą jego priorytetów. Nie ulega wątpliwości, że tworzenie się planów życiowych jest procesem długotrwałym. Dlatego nie są one zamkniętą i sztywną konstrukcją. Na bazie zdobywanych nowych doświadczeń plany życiowe ulegają modyfikacjom i są dostosowywane do zmieniających się możliwości ich zrealizowania. Znajomość siebie, własnych potrzeb, wartości, ideałów i zdolności, odgrywa ważną rolę w kształtowaniu planów życiowych i działań jednostki. Tworzenie planów na przyszłość stwarza możliwość uzyskania większej autonomii, samookreślenia się, kierowania własnym życiem i rozwojem. Plany życiowe młodzieży są więc wypadkową dotychczasowych doświadczeń i kształtują się na podstawie osiąganych sukcesów i porażek. Uzyskanie odpowiedniego poziomu wykształcenia jest postrzegane przez młodzież jako szansa na lepsze dalsze życie i uzyskanie stabilizacji materialnej.(fragment tekstu)

Civilization transformations compel necessity for changes in planning one's own life. Premature planning of the future and its execution in definite time becomes a requirement of our times . Thus, the choice of education resulting in specific qualifications and skills ,which are essential to meet labour market expectations ,plays a significant role. Reaching a certain level of formal education is necessary but not sufficient to be successful in life, fulfil plans and provide peaceful existence. Therefore, education and qualifications make a starting point for life career. The article will present a piece of research about educational aspirations of 280 high school students. The research was comparative. The results of two types of schools are compared i.e. public and non-public comprehensive high schools from towns of different sizes from Podkarpackie district. Acknowledging educational ambitions chosen by the youth will enable rational planning of the time spent in high school in order to help students choose the right educational path. Incorrect selection of school caused by wrongly formed educational aspirations often results in failures in educational process and frustrations in a young person's life. It seems indispensable to prepare the young in such a way that they plan their professional career intentionally and actively due to making right choices. In order to provide the relevant support, one should acknowledge outlines of plans that young people initially make and then consolidate into coherent entirety (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. BAŃKA A.: Psychologiczne uwarunkowania perspektyw zawodowych młodzieży. Wydawnictwo UŚ, Katowice 1983.
 2. BARTOSIAK-TOMASIUK M.: Aspiracje edukacyjne młodzieży. "Edukacja i Dialog", nr 6, s. 4-7, STO, Warszawa 1996.
 3. BENET R.J., GLENNESTER H., NEVISON D.: Learning Should Pay. Poole, BP Educational Service, London 1992.
 4. CRESSON E. FLYNNA P., red.: Biała Księga Kształcenia i Doskonalenia. Nauczanie i uczenie się. Na drodze do uczącego się społeczeństwa, Komisja Europejska, Warszawa 1997.
 5. GOŁĘBIOWSKI B.: Dynamika aspiracji. Książka i Wiedza, Warszawa 1997.
 6. KŁOSKOWSKA A.: Wartości, potrzeby i aspiracje kulturalne małej społeczności miejskiej. "Studia Socjologiczne", nr 3, s. 43-52, IFiS PAN, Warszawa 1970.
 7. JANOWSKI A.: Aspiracje młodzieży szkół średnich. PWN, Warszawa 1977.
 8. KOTLARSKI K.: Wybrane podmiotowe i środowiskowe korelaty karier edukacyjnych. Wydawnictwo UMK, Toruń 2006.
 9. KOZAKIEWICZ M.: Młodzież w okresie przełomów. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1984.
 10. KOZIELECKI J.: Psychologiczna teoria decyzji. PWN, Warszawa 2000.
 11. KURJANIUK J.: Problemy kształcenia zawodowego w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. PWN, Warszawa 1981
 12. LELIŃSKA K.:, GRUZA M.: Dostosowanie polskiej klasyfikacji zawodów i specjalności do standardów UE [] Praca i polityka społeczna wobec wyzwań integracji. red. B. Balcerzak-Paradowska, IPiSS, Warszawa 2003.
 13. LEWOWICKI T.: Aspiracje dzieci i młodzieży. PWN, Warszawa 1981.
 14. LEWOWICKI T.: Osobowość a aspiracje. PWN, Warszawa 1991.
 15. ŁOŚ M.: Aspiracje a środowisko. PWN, Warszawa 1972.
 16. MAC-CZARNIK L.: Procesy poznawcze w planowaniu własnego życia u młodzieży. Wydawnictwo WSP, Rzeszów 2000.
 17. MĄDRZYCKI T.: Osobowość jako system tworzący i realizujący plany. Wydawnictwo UG, Gdańsk 2002.
 18. PARZĘCKI R.: Podstawy wiedzy o edukacji i poradnictwie zawodowym. WSHE, Włocławek 1999.
 19. PIORUNEK M.: Dziecko w relacjach ze światem zawodowym. Wydawnictwo Eruditus, Poznań 1996.
 20. REYKOWSKI J.: Z zagadnień teorii motywacji. PWE, Warszawa 1977.
 21. SKORNY Z.: Aspiracje młodzieży oraz kierujące nimi prawidłowości. Ossolineum, Wrocław 1980.
 22. SZEWCZUK W.: Psychologia. PWN, Warszawa 1990.
 23. SZEWCZYK W., red.: Słownik psychologiczny. Wiedza Powszechna, Warszawa 1989.
 24. SĘK H., KOWALIK S.: Psychologiczny kontekst problemów społecznych. Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-8431
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu