BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Oleksiuk Adam (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Mechanizmy współpracy jednostek samorządu terytorialnego subregionu radomskiego z klastrami i biznesem w świetle własnych badań
Mechanisms of Cooperation of Local Self-Governments of the Radom Subregion with Clusters and Business in the Light of Own Surveys
Źródło
Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula, 2014, nr 4(42), s. 99-109, tab., wykr., bibliogr. 21 poz.
Vistula Scientific Quarterly
Słowa kluczowe
Jednostki samorządu terytorialnego (JST), Samorząd terytorialny, Jednostka przestrzenno-administracyjna, Klastry, Współpraca, Regionalna współpraca gospodarcza, Wyniki badań
Local government units, Local government, Administrative spatial units, Business cluster, Cooperation, Regional economic cooperation, Research results
Uwagi
streszcz., summ..
Kraj/Region
Subregion radomski
Radom Subregion
Abstrakt
Niniejsze opracowanie poświęcone jest istniejącym mechanizmom współpracy Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) subregionu radomskiego z klastrami i biznesem. Artykuł powstał na podstawie własnych badań prezentowanych w raporcie końcowym pt. "Badanie istniejących mechanizmów współpracy JST subregionu radomskiego z klastrami i biznesem w ramach projektu Orkiestra realizowanego w ramach priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie" oraz aktualnych źródeł i informacji dotyczących subregionu radomskiego. W toku badania wykorzystano bazy Danych Regionalnych Głównego Urzędu Statystycznego w tym m.in. Statystyczne Vademecum Samorządowca. Cennym źródłem wiedzy dla poszczególnych powiatów były informacje znajdujące się na ich oficjalnych serwisach internetowych oraz w dokumentach strategicznych poszczególnych gmin i powiatów. Na potrzeby niniejszego opracowania skonstruowano narzędzie badawcze w postaci kwestionariusza ankietowego.(abstrakt oryginalny)

Th is study is devoted to the existing mechanisms of cooperation of local self-governments of the Radom subregion with clusters and business. Th e article is an outcome of the author's own research presented in the fi nal report "Research of the existing mechanisms of cooperation of local self-governments of the Radom subregion with clusters and business within the framework of the project named Orchestra implemented within the priority VIII, Regional Staff for Economy, Measure 8.1, Development of Employees and Enterprises in the Region, Sub-measure 8.1.2, Support for adaptive and modernisation processes in the region" as well as the present sources and information on the Radom subregion. In the course of the research, there were used bases of the regional data of the Central Statistical Offi ce, including, inter alia, Statystyczne Vademecum Samorządowca [Statistical Vademecum of Regional Civil Servant]. A valuable source of knowledge for individual districts was information displayed on their offi cial Internet services as well as in strategic documents of particular municipalities and districts. For the purposes of this study, the author constructed a research tool in the form of survey questionnaire.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Analizy potencjału innowacyjnego sektora MŚP w województwie mazowieckim. Raport końcowy (2013), Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, PSDB, Warszawa.
 2. Badanie w zakresie wpływu inicjatyw klastrowych z województwa mazowieckiego na kształtowanie inteligentnej specjalizacji regionu. Raport końcowy (2013), Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, PSDB, Warszawa.
 3. Klastry w województwie mazowieckim (2012), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 4. Oleksiuk A. (2012), Uwarunkowania i mechanizmy tworzenia innowacji jako czynniki rozwoju gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn.
 5. Porter M.E. (2001), Porter o konkurencji, PWE, Warszawa.
 6. Rozporządzenie MG (2006), Dz.U. z 2006 r. Nr 226, poz. 1651.
 7. Zawadzki P. (2001), Sytuacja demografi czna, społeczna i ekonomiczna subregionu radomskiego w świetle analizy danych zastanych, Warszawa.
 8. Radomski Klaster Metalowy - http://www.investinradom.pl/
 9. Mazowiecki Klaster Owocowy - http://pniewy.pl/
 10. Mazowiecki Klaster Energetyczny - http://www.mae.com.pl/
 11. Mazowiecki Klaster Lotniczy AVIATION MAZOVIA - http://www.smlpoland.eu
 12. białobrzeskiego - http://www.bialobrzegipowiat.pl/
 13. kozienickiego - http://www.kozienicepowiat.pl/
 14. lipskiego - http://powiatlipsko.pl/
 15. przysuskiego - http://www.przysucha.pl/
 16. Radomia - http://www.radom.pl/
 17. radomskiego - http://www.radompowiat.pl/
 18. szydłowieckiego: http://www.szydlowiecpowiat.pl/
 19. zwoleńskiego: http://www.zwolenpowiat.pl/
 20. Dz. U. 2006, Nr 227, poz. 1658 z późn. zm., art. 2-3.
 21. Dz. U. 2004, Nr 173, poz. 1807 z późn. zm., art. 8, ust. 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-4689
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu