BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kamiński Franciszek (Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie)
Tytuł
Komunikacja szerokopasmowa w planach naprawy gospodarczej Unii Europejskiej
Broadband Communications in the EU Economy Recovery Polans
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 67, s. 449-456, tab., bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego. Stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia. T. 1
Słowa kluczowe
Telekomunikacja, Usługi
Telecommunication, Services
Uwagi
summ.
Abstrakt
W wyniku kryzysu gospodarczego w latach 2008-2009 gospodarka Unii Europejskiej doznała poważnego załamania. Sytuacja kryzysowa ujawniła słabe strony dotychczasowej polityki na rzecz ukształtowania społeczeństwa informacyjnego w UE, a w szczególności niewystarczające wykorzystanie technik informacyjnokomunikacyjnych1. W dokumentach UE dotyczących naprawy gospodarczej podkreślono konieczność zwracania większej uwagi na efekty pośrednie telekomunikacji w gospodarce i życiu społecznym Wspólnoty2. W referacie omówiono szczególną pozycję komunikacji szerokopasmowej w naprawie gospodarki Wspólnoty i nadania jej nowych impulsów rozwojowych w procesie kształtowania społeczeństwa informacyjnego. Podkreślono znaczenie aktywnej polityki państwa w realizacji planów upowszechnienia dostępu do usług komunikacji szerokopasmowej.(fragment tekstu)

The paper presents the special role played by broadband communications in the European Union economy recovery and as development triggers in information society creation. Active state policy has been pointed out as important for implementation plans related to universal access to broadband communications services.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Breitbandstrategie der Bundesregierung, 2009, www.bmwi.de
 2. Digital Britain, Final Report, June 2009, Presented to Parliament by The Secretary of State for Culture, Media and Sport and the Minister for Communications, Technology and Broadcasting. By Command of Her Majesty.
 3. First Annual Economic Report, ETNO, Idate, November 2010.
 4. Friedrich R., Sabbagh K., El-Darwiche B., Singh M.: Digital highways - The role of government in 21st-century infrastructure. Booz & Co, 2009. www.booz.com/ media/file
 5. Kamiński F., Regulacja sektorowa ex ante a efekty pośrednie telekomunikacji. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 597, Ekonomiczne Problemy Usług nr 57, Szczecin 2010.
 6. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Inwestowanie w przyszłość Europy, KOM(2009) 36, wersja ostateczna, Bruksela, 28.01.2009.
 7. Komunikat Komisji: Wytyczne wspólnotowe w sprawie stosowania przepisów dotyczących pomocy państwa w odniesieniu do szybkiego wdrażania sieci szerokopasmowych, (Tekst mający znaczenie dla EOG), (2009/C 235/04), Dz. Urz. UE C 235, 30.09.2009.
 8. Komunikat Komisji Europa 2020: Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, KOM(2010) 2020, wersja ostateczna, Bruksela, 3.03.2010.
 9. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Europejska agenda cyfrowa, KOM(2010) 245 wersja ostateczna/2, Bruksela, 26.08.2010.
 10. Rada Europejska w Brukseli 19 i 20 marca 2009 r. - Konkluzje prezydencji, 7880/09.
 11. Zalecenie Komisji z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie właściwych rynków produktów i usług w sektorze łączności elektronicznej podlegających regulacji ex ante zgodnie z dyrektywą 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej (Tekst mający znaczenie dla EOG), (2007/879/WE), Dz. Urz. UE L 344, 28.12.2007.
 12. Zalecenie Komisji z dnia 20 września 2010 r. w sprawie regulowanego dostępu do sieci dostępu nowej generacji (Tekst mający znaczenie dla EOG), (2010/572/UE), Dz. Urz. UE L 251, 25.09.2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu