BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tokar Joanna (Politechnika Śląska)
Tytuł
Proinnowacyjne postawy przedsiębiorców sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w kreowaniu wartości dla klienta
Pro-innovative Attitudes of MSME Sector Entrepreneurs in the Creation of Value for Customers
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2013, t. 49 nr 4, s. 439-451, bibliogr. 28 poz.
The Poznan School of Banking Research Journal
Tytuł własny numeru
Być, mieć czy władać?
Słowa kluczowe
Innowacyjność, Innowacyjność przedsiębiorstw, Innowacje, Kreatywność, Wartość dla klienta
Innovative character, Enterprise innovation, Innovations, Creativity, Value to customer
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł ukazuje rolę postawy proinnowacyjnej przedsiębiorców sektora MMŚP w kreowaniu wartości dla klienta. Postawa proinnowacyjna jest rozumiana jako cecha indywidualna przedsiębiorców, oznaczająca otwartość na innowacje, nowe rozwiązania, które mogą być realizowane dzięki umiejętności uczenia się, gotowości do podejmowania ryzyka, krytycyzmu wobec zastanych schematów i standardów postępowania. Pojęcie to zostało ujęte w szerokim kontekście, także jako łącznik między kreatywnością a innowacją. Dziś przedsiębiorcy stoją przed nowymi wyzwaniami w zakresie zarządzania opartego na współtworzeniu wartości poprzez innowacje, których podstawą jest wiedza pracowników i klientów. W artykule wykorzystano wyniki badań zawartych w raporcie z projektu pt. "Z matrycą do innowacyjnej przedsiębiorczości", których autorka jest współrealizatorem.(abstrakt oryginalny)

In the present day, businesses are facing new challenges in management paradigms based on the value of co-creation through innovation, the primary source of which is the knowledge of workers and customers. The aim of this paper is to show the role of pro-innovation attitude of the MSME sector entrepreneurs in creating value for the customer. An innovation-oriented attitude is defined in this article as an individual feature of entrepreneurs, indicating openness to innovation and new solutions, that can be implemented with the ability to learn, a willingness to take risks, the criticism of existing schemes, and standards of conduct. The very concept of a pro-innovation attitude was recognized in a broad context, and also as the link between creativity and innovation.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamska K., Mączka M., Ludynia A., Potencjał twórczy organizacji - narzędzie diagnostyczne, w: Psychologia twórczości. Nowe horyzonty, red. S. Popek, R. E. Bernacka, C. W. Domański, B. Gawda, D. Turska, A. M. Zawadzka, Wyd. UMCS, Lublin 2009.
 2. An agenda of economic and social renewal for Europe. Contribution of the European Commision to the Special European Council in Lisbon, The Lisbon European Council, Brussels, 23-24.03. 2000 r.
 3. Baruk J., Podatność obywateli Unii Europejskiej na innowacje, "Organizacja i Kierowanie" 2010, nr 5 (143).
 4. Baruk J., Wiedza w procesach tworzenia innowacji, "Organizacja i Kierowanie" 2011, nr 4 (147).
 5. Brdulak H., Gołębiowski T., Rola innowacyjności w budowaniu przewagi konkurencyjnej, w: Wspólna Europa - innowacyjność w działalności przedsiębiorstw, red. H. Brdulak, T. Gołębiowski, Difin, Warszawa 2003.
 6. Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
 7. Cameron K., Quinn R., Kultura organizacyjna - diagnoza i zmiana, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 8. Dobiegała-Korona B., Strategie innowacji w budowie kapitału klienta, w: Zarządzanie wartością klienta. Pomiar i strategie, red. B. Dobiegała-Korona, T. Doligalski, Poltext, Warszawa 2010.
 9. Drozdowski R., Zakrzewska A. i in., Wspieranie postaw proinnowacyjnych przez wzmacnianie kreatywności jednostki, PARP, Warszawa 2010.
 10. Drucker P. F., Discipline of Innovation, "Harvard Business Review" sierpień 2002, http://mis.postech. ac.kr/class/MEIE780_AdvMIS/2012%20paper/Part1%20%28Pack1-3%29/01_intro/ 1-2%29%20The%20Discipline%20of%20Innovation.pdf [22.04.2013].
 11. Drucker P. F., Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992.
 12. Edersheim E. H., Przesłanie Druckera. Zarządzanie oparte na wiedzy, MT Biznes, Warszawa 2009.
 13. Grudzewski W. M., Hejduk I. K., Sankowska A., Wańtuchowicz M., Zarządzanie zaufaniem w przedsiębiorstwie. Koncepcje, narzędzia, zastosowania, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2009.
 14. Maslow A., W stronę psychologii istnienia, Rebis, Poznań 2004.
 15. Mądrzycki T., Psychologiczne prawidłowości kształtowania się postaw, Państwowy Zakład Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1970.
 16. Mendryk I., Źródła wiedzy organizacyjnej - wyniki badań polskich przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej" 2011, nr 32, http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=& esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fbazhum.icm.edu. pl%2Fbazhum%2Fdownload%2Fbwmeta1.element.dl-catalog-1a30f4d7-f7e1-41c2-a6c8- bdb124425564%2Fcontent%2FZeszyty_Naukowe_Kolegium_Gospoda-r2011-t32-s315-331. pdf&ei=A6l1Ua6uJ4XK4ASL5oHIBw&usg=AFQjCNH6-WcUtUZaKuLkmd-IGw6uB3 LD0Q&bvm=bv.45512109,d.bGE&cad=rja [22.04.2013].
 17. Oleś P. K., Wprowadzenie do psychologii osobowości, seria "Wykłady z psychologii" vol. 11, Scholar, Warszawa 2005.
 18. Pangsy-Kania S., Rola kultury organizacyjnej w narodowym systemie innowacji, w: Innowacyjność w budowaniu gospodarki wiedzy w Polsce, red. E. Okoń-Horodyńska, S. Pangsy-Kania, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2007.
 19. Piekacz A., Weryński P., Klient i otoczenie, w: Matryca Potrzeb Marketingowych w sektorze MMŚP. Diagnoza problemu i konstrukcja narzędzia, red. P. Weryński, Difin, Warszawa 2012.
 20. Piotrkowski K., Świątkowski M., Kierowanie zespołami ludzi, Bellona, Warszawa 2000.
 21. Smołka-Franke B., Kompetencje, w: Matryca Potrzeb Marketingowych w sektorze MMŚP. Diagnoza problemu i konstrukcja narzędzia, red. P. Weryński, Difin, Warszawa 2012.
 22. Skrzypek E., Wpływ zarządzania wiedzą na innowacyjność przedsiębiorstwa, w: Wspólna Europa - innowacyjność w działalności przedsiębiorstw, red. H. Brdulak, T. Gołębiowski, Difin, Warszawa 2003.
 23. Tokar J., Klient na rynku nabywcy "Cukiernictwo i Piekarstwo" 2011, nr 5.
 24. Tokar J., Samodoskonalenie menedżerów - rozwój kompetencji przywódczych, Difin, Warszawa 2013.
 25. Tokar J., Badura G., Procesy i strategie, w: Matryca Potrzeb Marketingowych w sektorze MMŚP. Diagnoza problemu i konstrukcja narzędzia, red. P. Weryński, Difin, Warszawa 2012.
 26. Weryński P., Wnioski z badań diagnostycznych śląskich przedsiębiorstw sektora MMŚP, w: Matryca Potrzeb Marketingowych w sektorze MMŚP. Diagnoza problemu i konstrukcja narzędzia, red. P. Weryński, Difin, Warszawa 2012.
 27. Widelska U., Innowacje w procesie budowania relacji z klientem w warunkach kryzysu na przykładzie przedsiębiorstw w województwie podlaskim, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego" 2012, vol. 2, nr 4.
 28. Wojciszke B., Człowiek wśród ludzi, Scholar, Warszawa 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1426-9724
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu