BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Buko Jacek (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Zagrożenia korupcyjne w informatyzacji przestrzeni publicznej
Risks of Corruption in the Computerization of Public Sphere
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2014, nr 112, T.1, s. 221-228, tab., bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Nowa gospodarka - spojrzenie interdyscyplinarne.
Słowa kluczowe
Przestrzeń społeczno-gospodarcza, Korupcja, Zagrożenia rozwojowe, Przestrzeń publiczna
Social economic space, Corruption, Development risk, Public space
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W potocznym rozumieniu korupcja to zjawisko polegające na uzyskaniu osobistych korzyści z nielegalnego porozumienia. Ryzyko związane z zakłóceniem zgodnego z prawem wydatkowania środków publicznych może wystąpić i występuje w wielu sferach społecznych i gospodarczych. W poszczególnych krajach zróżnicowane pozostają jednak jej zakres i stopień oddziaływania na życie społeczne, a w szczególności na gospodarkę. Jak dotąd żadnemu z państw nie udało się rozwiązać tego problemu i korupcja jest zjawiskiem stale obecnym w życiu społecznym. Celem niniejszego artykułu jest wprowadzenie do problematyki korupcji w informatyzacji przestrzeni publicznej w Polsce, w tym ukazanie przesłanek, skutków oraz proponowanych sposobów przeciwdziałania temu zjawisku. Sfera informatyzacji uznawana jest za jedną z najbardziej zagrożonych występowaniem zjawisk korupcyjnych. Słowa kluczowe: informatyzacja, przestrzeń publiczna, zagrożenia korupcyjne. (abstrakt autora)

In colloquial meaning of corruption is a phenomenon of obtaining personal benefits from the illegal agreement. The risk associated with disruption of lawful public spending can and do occur in many spheres of social and economic. In individual countries, however, remain varied in scope and magnitude of the impact on social life, particularly on the economy. So far, none of the countries have failed to solve this problem and corruption is always present in society. The purpose of this article is the introduction to the issue of corruption in the computerization of public space in Poland, including presenting evidence, effects, and proposed ways to counter this phenomenon. The sphere of informatization is considered one of the most endangered by corruption.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barcikowski A. (2012), Korupcja jako hamulec rozwoju społeczno-gospodarczego, w: Europa bez korupcji, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Warszawa.
 2. Cichocki S. (2012), Korupcja jako problem ekonomiczny, w: Mapa korupcji. Stan przestępczości korupcyjnej w  Polsce w 2011 r., Centralne Biuro Antykorupcyjne, Warszawa.
 3. Cywilnoprawna konwencja o korupcji z dnia 4 listopada 1999 r. (Dz.U. z 2004 r., nr 244, poz. 2443).
 4. Hołyst B. (2012), Problematyka relacji interpersonalnych w działaniach korupcyjnych, w: Europa bez korupcji, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Warszawa.
 5. http://www.transparency.org/research/cpi/overview.
 6. Kołodko G. (1999), Od szoku do terapii. Ekonomia i  polityka transformacji, Poltext, Warszawa.
 7. Konwencja OECD o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych w międzynarodowych transakcjach handlowych, sporządzona w Paryżu dnia 17 grudnia 1997 r. (Dz.U. z 2001 r., nr 23, poz. 264).
 8. Pitera J. (2011), Przeciwdziałanie korupcji w  instytucjach publicznych, Przegląd Antykorupcyjny, Warszawa.
 9. Przewidywane zagrożenia korupcyjne w Polsce (2013), Centralne Biuro Antykorupcyjne, Wydawnictwo Centrum Szkolenia Policji, Warszawa.
 10. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2007 r., nr 50, poz. 331).
 11. Wasilewska-Trenkner H. (2012), Korupcja a rozwój społeczno-ekonomiczny, w: Europa bez korupcji, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Warszawa.
 12. Zmowy cenowe (2012), Urząd Ochrony Konkurencji i  Konsumentów, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu