BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chorób Roman (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Wyznaczniki rozwoju innowacyjnych powiązań integracyjnych w kontekście kreowania gospodarki opartej na wiedzy
Determinants of Development of Innovative Linkage Integration in the Context of Creating the Knowledge-Based Economy
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2014, nr 112, T.1, s. 229-237, rys., bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Nowa gospodarka - spojrzenie interdyscyplinarne.
Słowa kluczowe
Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Procesy dostosowawcze do wymagań UE, Innowacje, Klastry
Knowledge-based economy, Demand adjustment process, Innovations, Business cluster
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule dokonano identyfikacji oraz analizy czynników determinujących rozwój innowacyjnych powiązań integracyjnych w kontekście procesów związanych z wiedzą. Wiedza jako składnik kapitału intelektualnego stanowi kluczowy czynnik przewagi konkurencyjnej każdego przedsiębiorstwa. Korzyści płynące z efektywnie funkcjonujących struktur klastrowych sukcesywnie przyczyniają się do kreowania gospodarki opartej na wiedzy, co wpływa na wzrost konkurencyjności regionu i kraju. (abstrakt autora)

In this paper made the identification and analysis of factors determining the development of innovative integration links in the context of processes associated with knowledge. Knowledge as a component of intellectual capital is a key factor in the competitive advantage of each company. The benefits of effective functioning of cluster structures gradually contribute to the creation of a knowledge-based economy, which increases the competitiveness of the region and the country.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Beyer K. (2011), Wiedza jako kluczowy zasób w Nowej Gospodarce, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego nr 21, Szczecin.
 2. Budziewicz-Guźlecka A., Drab-Kurowska A. (2009), Zarządzanie wiedzą w dobie Nowej Gospodarki, [w:] Rynki przesyłu i przetwarzania informacji. Stan obecny i  perspektywy rozwoju, cz. II, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 544, Ekonomiczne Problemy Usług nr 35, Szczecin.
 3. Dobrzański K. (2010), Klastry jako forma współpracy w  warunkach globalizacji, [w:] Skrzynka narzędziowa menedżera, red. H. Witczak, Zeszyty Naukowe nr 148, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 4. Drucker P.F. (1999), Społeczeństwo postkapitalistyczne, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 5. Dzierżanowski M., Rybacka M., Szultka S. (red.) (2011), Rola klastrów w budowaniu gospodarki opartej na wiedzy, Gdańsk-Szczecin.
 6. European Commission (2007), Innovation Clusters in Europe, A statistical analysis and overview of current policy support, DG Enterprise and Industry Report.
 7. Ketels Ch., Sölvell Ö. (2007), Clusters in the EU-10 new member countries, Europe Innova [on-line] ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/innovation- policy/studies/docs/ studies/eucluster.pdf.
 8. Kowalski A.M. (red.) (2013), Znaczenie klastrów dla innowacyjności gospodarki w Polsce, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa.
 9. Porter M.E. (2006), Przewaga konkurencyjna. Osiąganie i  utrzymywanie lepszych wyników, Wyd. Helion, Gliwice.
 10. Rosa K. (2008), Klaster jako forma powiązań przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy, w: Zarządzanie, red. A. Chodyński, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas nr 1, Oficyna Wydawnicza "Humanitas", Sosnowiec.
 11. Skrzypek E. (2011), Gospodarka oparta na wiedzy i jej wyznaczniki, [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Społeczeństwo informacyjne - regionalne aspekty rozwoju, red. M.G. Woźniak, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego nr 23, Rzeszów.
 12. Skrzypek E., Hofman M. (2010), Zarządzanie procesami w  przedsiębiorstwie. Identyfikacja, pomiar, usprawnianie, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 13. Skrzypek E. (red.) (2009), Kapitał intelektualny w  organizacji, Wyd. UMCS w Lublinie, Lublin.
 14. Wojnicka E., Klimczak P., Wojnicka M., Dąbrowski J. (red.) (2006), Perspektywy rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw wysokich technologii w Polsce do 2020 roku, PARP, Warszawa.
 15. Ziencik P. (2003), Wiedza w przedsiębiorstwie, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw", nr 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu