BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rosłon Jolanta (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Ciupiński Daniel (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Inwestycje jako wyznacznik rozwoju przedsiębiorstw
Investments as a Determinant of the Development of Enterprises
Źródło
Zarządzanie i Finanse, 2014, R. 12, nr 3, cz. 1, s. 183-194, rys., tabl., bibliogr. 14 poz.
Journal of Management and Finance
Słowa kluczowe
Inwestycje, Rozwój przedsiębiorstwa, Rynek meblarski, Eksport
Investment, Enterprise development, Furniture market, Export
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Podjęta w artykule problematyka dotyczy znaczenia inwestycji w rozwoju przedsiębiorstw z branży meblarskiej. We wstępie opracowania, w sposób syntetyczny, przedstawiono cel i metodykę badań. Następnie dokonano charakterystyki branży meblarskiej w Polsce, uwzględniając jej historię, determinanty i aktualny stan rozwoju. Podkreślono również bardzo dobre wyniki eksportowe polskich meblarzy za 2013 rok. Wspomniano także o działaniach promocyjnych branży w ramach projektu systemowego "Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych" oraz ogólnopolskiej akcji społeczno-edukacyjnej "Dumni z polskich mebli". Badania ankietowe dostarczyły cennej wiedzy na temat: przyczyn braku strategii/planów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach, korzyści wynikających z planowania strategicznego, obszarów inwestowania podmiotów, źródeł finansowania inwestycji, stosowanych przez przedsiębiorstwa technik budżetowania kapitałowego i identyfikacji ryzyka, barier i planów inwestycyjnych, korzyści wynikających z realizacji przedsięwzięć rozwojowych. (abstrakt oryginalny)

Taken in the article the issue concerns the importance of investment in the development of companies in the furniture industry. In the introduction to the report, in a synthetic way, presented the purpose and methodology of the study. Then prepared the characteristics of the furniture sector in Poland, taking into account its history, determinants and current state of development. It also stressed the very good export performance of Polish furniture producers for 2013. Also mentioned the promotional activities of the sector within the system project "Promotion of Polish economy on international markets" and the nationwide campaign socio-educational "Proud of the Polish furniture." Surveys have provided valuable knowledge on: reasons for the lack of strategy /investment plans in enterprises, the benefits of strategic planning, areas for investment entities, sources of investment financing, used by firms capital budgeting techniques and risk identification, barriers and investment plans, the benefits arising from the implementation of development projects. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Branżowy program promocji branży meblarskiej, (2012), Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
 2. Dzięgielewski S., Dużyk A. (2000), Meblarstwo narodowym przemysłem, "Świat Mebli" nr 1.
 3. http://www.artbiznes.pl/index.php/dumni-z-polskich-mebli-cudze-chwalicie-swojego-nie-znacie/, dostęp dnia 15.05.2014.
 4. http://dumnizpolskichmebli.org/o-akcji/, dostęp dnia 15.05.2014.
 5. http://wyborcza.biz/biznes/1,101562,12707359,_Dumni_z_polskich_mebli90_proctrafia_na_eksport.html, dostęp dnia 14.06.2014.
 6. http://www.forbes.pl/mebli-rosnie,artykuly,168600,1,1.html, dostęp dnia 14.06.2014.
 7. Kalupa Ł. (2004), Meblarstwo w Polsce. Kondycja - Podstawy sukcesu -Perspektywy, EINT, Warszawa.
 8. Klastry w Polsce. Katalog (2012), PARP, Warszawa.
 9. Ostrowska E. (2002), Ryzyko projektów inwestycyjnych, PWE, Warszawa.
 10. Ramian T. (2002), Proces inwestycyjny w praktyce przedsiębiorstw (na podstawie zachodnich badań empirycznych), w: Współczesne trendy inwestowania rzeczowego i finansowego, Henzel H. (red.), Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 11. Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego, (2013), GUS, Warszawa.
 12. Rocznik Statystyczny Przemysłu 2013, (2014), GUS, Warszawa.
 13. Urbanik E. (1998), Rozwój i dokonania drzewnictwa w Polsce po II wojnie światowej. Prace Instytutu Technologii Drewna, 1: 20.
 14. Żamojda A. (2003), Geniusz wciąż żywy. "Meble Plus" nr 10.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-5189
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu