BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kurdyś-Kujawska Agnieszka (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Pomoc publiczna udzielona rolnikom Pomorza Środkowego w następstwie wystąpienia klęsk żywiołowych
Public Aid Granted to Farmers from Middle Pomerania in the Wake of Natural Disasters
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 5, s. 133-138, rys., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Pomoc publiczna, Klęski żywiołowe, Ubezpieczenia od klęsk żywiołowych, Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich
Arable farm, Public aid, Natural disaster, Natural disasters insurance, Rural Development Plan
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Pomorze Środkowe
Middle Pomerania region
Abstrakt
Celem badań było określenie zakresu pomocy publicznej uzyskanej przez rolników Pomorza Środkowego dotkniętych klęskami żywiołowymi. Badania dotyczyły 256 właścicieli i zarządzających gospodarstwami, a zakres czasowy obejmował lata 2004-2012. Wysoki poziom ryzyka działalności rolniczej wynikający ze zmiennych warunków klimatycznych oraz nieskuteczność w zapobieganiu i przeciwdziałaniu temu ryzyku powoduje konieczność uruchamiania różnych form pomocy ze środków budżetu państwa. Pomoc publiczna powinna być kierowana w szczególności do rolników, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych. Właściciele gospodarstw rolnych z regionu Pomorza Środkowego w największym zakresie korzystali z dofinansowania do składek na ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Rolnicy wykazywali niewielkie zainteresowanie wykorzystaniem środków w ramach programu PROW 2007-2013, działanie 126. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to determine the scope of public aid received by farmers from middle Pomerania affected by natural disasters. The study involved 256 owners and managers holdings, and the time range covered the years 2004-2012. A high risk of agricultural activity resulting from the variables climatic conditions and ineffectiveness in prevention and combating that risk makes it necessary to activate the different forms of aid from the measures the state budget. Public aid is addressed to farmers who suffered injury in agricultural holdings as a result of natural disasters. Owners of agricultural holdings from middle Pomerania to the fullest extent have benefited from compensation to premiums to insure agricultural crops and livestock. Farmers have shown little interest in the use of measures under the programme of the RDP 2007-2013, action 126. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamowicz M. 2012: Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej w kontekście zmian klimatu na świecie, Zesz. Nauk. SGGW, "Polityki Europejskie, Finanse i Marketing", nr 8(57), 9-24.
 2. Gąsiorkiewicz L., Monkiewicz J. (red.). 2010: Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa, Tom II, Poltext, 165.
 3. Guba W., Majewski E. 2008: Priorities for eastern EU agriculture from an income stabilization point of view, [w:] E. Berg, R. Huirne, E. Majewski, M. Meuwissen (red.), Income stabilization in a changing agricultural word: policy and tools, Wieś Jutra, Warszawa.
 4. Handschke J., Łyskawa K. 2008: Ryzyko gospodarowania w rolnictwie a ubezpieczenia w świetle ustawodawstwa Unii Europejskiej, Rozprawy Ubezpieczeniowe, z. 4(1), 5-16.
 5. Jankowska A. 2005: Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw w świetle uregulowań Wspólnotowych. Zasady i ograniczenia udzielania, PARP, 5-8.
 6. Łozowski M., Obstawski Z. 2009: Wsparcie publiczne dla ubezpieczeń w rolnictwie, Zesz. Nauk. SGGW, "Polityki Europejskie, Finanse i Marketing", nr 2(51), 197-211.
 7. Łyskawa K. 2008: System zarządzania ryzykiem w rolnictwie polskim - perspektywy, [w:] E. Kucka (red.), Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn.
 8. Managing risk in agriculture: a holistic approach. 2009: OECD, Organization for Economic Cooperation and Development, OECD Publishing, Paris.
 9. Ortyński K. 2013: Zakres i charakter partnerstwa publiczno-prywatnego w zarządzaniu ryzykiem katastroficznym, [w:] W.Sułkowska (red.), Rynek Ubezpieczeń Współczesne Problemy, Difin, 27-37.
 10. Risk management tools for EU agriculture with a special focus on insurance. 2001: European Commission, Working Document, Agriculture Directorate-General, January, 31-34, http://europa.eu.int/comm/agriculture/publi/insurance/index_en.htm.
 11. Risk management in agriculture: a holistic conceptual framework. 2008: OECD, Working party on agricultural policies and markets, Trade and Agriculture Directorate, Committee for Agriculture, Paris.
 12. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 września 2010 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzanie odpowiednich działań zapobiegawczych" objętego PROW na lata 2007-2013, Dz.U. nr 169, poz. 1141.
 13. Suchoń A. 2011: Wybrane zagadnienia prawne pomocy de minimis w rolnictwie, Przegl. Prawa Rol., nr 1(8), 173-197.
 14. Špicka J. 2010: Global trends in risk management support of agriculture, Agris on-line Papers in Economics and Informatics, vol. II, no 4, 74-75.
 15. Trawiński K. 2001: Ubezpieczenie od skutków klęsk żywiołowych - dobrodziejstwo czy obowiązek, Ubezpieczenia w rolnictwie. Materiały i Studia, nr 1(9), 44-56.
 16. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 roku o stanie klęski żywiołowej, Dz.U. nr 62, poz. 558.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu