BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ostrowska Renata (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Tytuł
Możliwości poprawy przestrzennego ukształtowania gospodarstw wsi górskiej w wyniku prac scaleniowych
Opportunities to Improve the Spatial Shape of Mountain Village Farms as a Result of Land Integration
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 5, s. 174-178, tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Struktura przestrzenna rolnictwa, Grunty rolne
Arable farm, Spatial structure of agriculture, Arable land
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań było przeprowadzenie analizy rozłogów gospodarstw, która dostarczy podstawowych danych dla racjonalnego ukształtowania układów gruntowych w scalanych wsiach oraz umożliwi prognozę korzyści wynikających ze scalenia tych gruntów. Scalenie gruntów poprzedzane jest zazwyczaj wykonaniem analizy rozłogów gospodarstw rolnych. W wyniku analizy określony zostaje stopień rozdrobnienia gruntów we wsi, możliwości jego poprawy, ustalone zasady i parametry przebudowy istniejącego układu gruntowego oraz oszacowane efekty scalenia gruntów. Oceny geometrycznych parametrów rozłogu dokonuje się na przykładzie wybranej grupy gospodarstw. Parametry rozłogu wybranych do szczegółowej analizy gospodarstw powinny być zbliżone do średnich parametrów charakteryzujących całą wieś. Grupa tych gospodarstw powinna zawierać ok. 5-10% ogólnej liczby gospodarstw we wsi. Metodykę analizy rozłogów gospodarstw na potrzeby ich scalenia przedstawiono na przykładzie wsi Łapsze Wyżne znajdującej się w powiecie nowotarskim województwa małopolskiego. Przeprowadzenie scalenia gruntów we wsi o dużym rozdrobnieniu znacznie poprawi rozłogi gospodarstw rolnych (wzrośnie obszar działek rolnych, nastąpi zmniejszenie odległości między działkami rolnymi a zabudowaniami gospodarczymi). (abstrakt oryginalny)

Aim of this study is an analysis of the land expanse, which provide basic data for the rational design of land expanse in the land integration of villages and enable a forecast benefits of the land integration. The land integration is usually preceded by more or less detailed analysis of the land expanse. It is the purpose of this paper to determine a degree of land disaggregation in the village and finding possibilities for improving it. The article also focuses on establishing the rules and parameters for reconstruction of the existing land configuration and estimation the land integration effects. The valuation of geometrical parameters of a land expanse is made on the basis of a chosen group of farms. Considering their parameters of a land expanse chooses the farms for a detailed analysis. These parameters should be similar to average ones that characterise the whole village. The chosen group should number from 5 to 10% of a total number of farms. The described method of the land expanse analysis for needs to their integration was presented in the Lapsze Wyzne village situated in Nowotarski district, Malopolska province as an example. Execution of land integration in the village with a large land disaggregation contributes to a considerable improvement of a land expanse (increase of an area of agricultural plots and decrease of a distance between agricultural plots and homesteads). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Cymerman R., Hopfer A., Nowak A. 1982: Ocena i waloryzacja gruntów wiejskich, PWRiL, Warszawa.
  2. Harasimowicz S. 2000: Ekonomiczna ocena rozłogu gruntów gospodarstwa rolnego, Wyd. Akademii Rolniczej w Krakowie.
  3. Hopfer A., Noga K., Żak M. 1990: Warunki i metodyka wykonywania prac geodezyjno-urządzenioworolnych w Polsce ze wskazaniem ich specyfiki na terenach górskich, Zesz. Nauk. Akademii Rolniczej w Krakowie, seria "Sesja Naukowa", 25, 4361.
  4. Manteuffel R. 1971: Ekonomika i organizacja pracy wykonawczej, PWRiL, Warszawa.
  5. Noga K. 2001: Metodyka programowania i realizacji prac scalania i wymiany gruntów w ujęciu kompleksowym, Akademia Rolnicza w Krakowie. Szkoła Wiedzy o Terenie.
  6. Pijanowski Z. 1989: Omówienie wyników badań dotyczących wykonania melioracji kompleksowych w terenach górskich na przykładzie wsi Trybsz. Nowe tendencje w teorii i praktyce urządzania terenów południowo-wschodniej Polski, IUNG, Puławy, 5-31.
  7. Pijanowski Z. 1992: Analiza stosowanych długości uprawowych oraz ustalenie optymalnej długości działek i gęstości dróg rolniczych w Polsce południowej, Zesz. Nauk. Akademii Rolniczej w Krakowie, seria "Rozprawy Habilitacyjne", 170.
  8. Woch F. 2001: Optymalne parametry rozłogu gruntów gospodarstw rodzinnych dla wyżynnych terenów Polski, Rozprawa Habilitacyjna, Pam. Puł., IUNG, z. 127, Puławy.
  9. Żak M. 1991: Studia i wytyczne dla zagospodarowania przestrzennego, urządzania i ochrony gruntów rolnych we wsiach gminy, Krakowskie Biuro Geodezji i Akademii Rolniczej w Krakowie.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu