BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szymanowska Anna (University of Life Sciences in Lublin, Poland), Rokicki Tomasz (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland), Gruszecki Tomasz Maria (University of Life Sciences in Lublin, Poland)
Tytuł
Sheep Production as an Element of Sustainable Development of Rural Areas
Produkcja owczarska jako element zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 5, s. 196-200, tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Obszary wiejskie, Rozwój zrównoważony, Hodowla zwierząt
Rural areas, Sustainable development, Animal husbandry
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy przedstawiono zasoby oraz przepływy pieniężne gospodarstw indywidualnych, w których oprócz wiodącej produkcji roślinnej utrzymywano owce. Dane dotyczą 2012 roku i gospodarstw z województwa lubelskiego. Informacje o rachunku przepływów pieniężnych zebrano na podstawie wywiadu bezpośredniego z właścicielami gospodarstw. Analiza przepływów pieniężnych wskazała na problemy z zachowaniem płynności finansowej. Konieczne jest, zatem posiadanie pewnych zasobów pieniężnych przewidzianych na okresy ujemnych przypływów finansowych lub możliwość sprzedaży produkcji z gospodarstwa. Krajowe owczarstwo ukierunkowane na produkcję jagniąt rzeźnych daje możliwość poprawy przychodów szczególnie w drugim kwartale, w którym odnotowuje się brak płynności finansowej. Udział przychodów z produkcji owczarskiej w przychodach całkowitych wynosił od 19 do 50%, i był dowodem na korzyści płynące z utrzymywania owiec, jako działalności uzupełniającej. (abstrakt oryginalny)

The aim of this study was to evaluate individual farms which predominantly dealt with crop production, but also kept sheep. Information about the farms' cash flow was collected by way of direct interviews with the owners of the farms. The cash flow analysis revealed problems with liquidity. Therefore, it was necessary for some farms to have financial resources available for periods of negative financial flows or to be able to sell farm products. The national sheep industry which focuses on the production of lambs for slaughter, gives the opportunity to improve revenue. This was especially necessary in the second quarter, in which a lack of liquidity was observed. The share of income from sheep production in total revenues ranged from 19 to 50%, and proved that keeping sheep as a supplementary activity was beneficial. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamowicz M. 2005: Zrównoważony i wielofunkcyjny rozwój rolnictwa a agronomia, Annales UMCS, Section E, 60, 71-91.
 2. Baum R. 2003: Kryteria oceny zrównoważonego rozwoju w gospodarstwach rolnych. Rocz. Akademii Rolniczej w Poznaniu. Ekonomia, 2, 3-10.
 3. Baum R. 2008: Zrównoważony rozwój rolnictwa i kryteria jego oceny, J. Agribus. Rur. Dev., 1(7), 1-111.
 4. Duer I., Fotyma M., Madej A. 2004: Kodeks dobrej praktyki rolniczej, FAPA, Warszawa, 92.
 5. Faber A. 2001: Bioróżnorodność w krajobrazie rolniczym Polski, Biuletyn informacyjny IUNG, nr 15, 4-9.
 6. Kostuch R. 2011: Zrównoważony rozwój - szacunek dla środowiska przyrodniczego, Wieś i Doradztwo, no. 1-2/65-66/2011, 46-48.
 7. Michalska S. 2007: Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich a różnicujące się warunki życia mieszkańców wsi, [w:] Społeczno-ekonomiczne aspekty rozwoju polskie wsi, IRWiR PAN, Warszawa, 111.
 8. Niżnikowski R. 2005: Poradnik producenta jagniąt rzeźnych, TWIGGER, Warszawa, 7.
 9. Rocznik statystyczny Rolnictwa. 2013: GUS, Warszawa, 75.
 10. Rokicki T. 2007: Opłacalność chowu i hodowli owiec w Polsce [W:] Społeczno-ekonomiczne aspekty rozwoju polskiej wsi, Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa, IRWiR PAN, Warszawa, 155-164.
 11. Runowski H. 2000: Zrównoważony rozwój gospodarstw i przedsiębiorstw rolniczych, Rocz. Nauk. SERiA, t. II, z. 1, 94-102.
 12. Strategia rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa na lata 2007-2013. 2005: MRiRW, Warszawa, 92.
 13. Wilk W. 2007: Zrównoważone gospodarowanie a aktywność rolników, Rocz. Nauk. SERiA, t. IX, z. 2, 410-415.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu