BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zawadzka Danuta (Politechnika Koszalińska), Strzelecka Agnieszka (Politechnika Koszalińska), Szafraniec-Siluta Ewa (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Ukierunkowanie produkcji gospodarstwa rolnego a zdolność do samofinansowania nakładów inwestycyjnych - ujęcie porównawcze
The Type of Farm's Production and the Ability to Self-Finance of Investments - a Comparative Approach
Źródło
Zarządzanie i Finanse, 2014, R. 12, nr 3, cz. 1, s. 289-305, rys., tabl., bibliogr. 33 poz.
Journal of Management and Finance
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Produkcja rolna, Inwestycje, Sieć Danych Rachunkowości Rolnej (SDRR), Wyniki badań
Arable farm, Agricultural production, Investment, Farm Accountancy Data Network (FADN), Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W oparciu o dane polskiego FADN w latach 2004-2012 określono związki między rodzajem produkcji gospodarstwa rolnego a zdolnością do samofinansowania nakładów inwestycyjnych. Dokonano analizy: inwestycji brutto gospodarstw, przepływów pieniężnych oraz struktury źródeł finansowania. (abstrakt oryginalny)

Based on the Polish FADN in the years 2004-2012 in the paper sets out the relationship between the type of farm production and the ability to self-finance of investment. The analysis covered: gross investment holdings, cash flows and structure of financing sources. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bierlen R., Barry P. J., Dixon B. L., Ahrendsen B. L. (1988), Credit Contstraints, Farm Characteristics and the arm Economy: Differential Impacts on Feeder Cattle and Beef Cow Inventories, "The American Journal of Agricultural Economics", No. 80.
 2. Bopkin G., Onumah J. (2009), An Empirical Analysis of the Determinants of Corporate Investment Decisions: Evidence from Emerging Market Firms, "Journal of Finance and Economics", Vol. 33.
 3. Floriańczyk Z, Mańko S., Osuch D., Płonka R. (2013), Wyniki standardowe 2012 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN. Część I. Wyniki standardowe, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy.
 4. Goraj L., Mańko S. (2009), Rachunkowość i analiza ekonomiczna w indywidualnym gospodarstwie rolnym, Difin, Warszawa.
 5. Goraj L., Mańko S., Osuch D., Bocian M., Płonka R. (2012), Wyniki standardowe 2011 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN. Część I. Wyniki standardowe, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.
 6. Goraj L., Mańko S., Osuch D., Płonka R. (2009), Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2008 roku. Część I. Wyniki standardowe, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.
 7. Goraj L., Mańko S., Osuch D., Płonka R. (2010), Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2009 roku. Część I. Wyniki standardowe, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.
 8. Goraj L., Mańko S., Osuch D., Płonka R. (2011), Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2010 roku. Część I. Wyniki standardowe, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.
 9. Goraj L., Osuch D., Cholewa I., Płonka R. (2010) Analiza skutków zmian we Wspólnotowej Typologii Gospodarstw Rolnych, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.
 10. Goraj L., Osuch D., Płonka R. (2007), Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2006 roku. Część I. Wyniki standardowe, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.
 11. Goraj L., Osuch D., Płonka R. (2008), Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2007 roku. Część I. Wyniki standardowe, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.
 12. Idczak J. (2001), Dochody rolnicze a polityka rozwoju regionalnego Unii Europejskiej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań.
 13. Kusz D. (2009), Procesy inwestycyjne w praktyce gospodarstw rolniczych korzystających z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów.
 14. Mądra M. (2010), Czynniki wpływające na zaangażowanie zewnętrznych źródeł finansowania w strukturze kapitału mikroprzedsiębiorstw rolniczych, w: Kierunek zmian w finansach przedsiębiorstwa, J. Sobiech (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 142, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010.
 15. Manteuffel R. (1984), Ekonomika i organizacja gospodarstwa rolniczego, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne.
 16. Musiał W., Mikołajczyk J. (2004), Inwestycje produkcyjne jako czynnik wzrostu dochodu rolniczego, w: Wiejskie gospodarstwa domowe w obliczu problemów transformacji, integracji i globalizacji, M. Adamowicz (red.), Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa.
 17. Orłowska M.J. (2010), Sytuacja dochodowa gospodarstw o różnym kierunku produkcji, "Acta Scienitarum. Oeconomia", Nr 9(2).
 18. Ostrowska E. (2002), Ryzyko projektów inwestycyjnych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 19. Petrick M. (2003), Empirical Measurement of Credit Rationing in Agriculture: A Methodological Survey, Discussion Paper, No. 45, Institute of Agricultural Development in Central and Eastern Europe.
 20. Rószkiewicz M., Metody ilościowe w badaniach marketingowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 21. Różański J. (2006), Inwestycje rzeczowe oraz procesy fuzji i przejęć w przedsiębiorstwie, w: Inwestycje rzeczowe i kapitałowe, J. Różański (red.), Difin, Warszawa.
 22. Strzelecka A. (2011), Dywersyfikacja źródeł dochodów gospodarstw domowych rolników w Polsce w latach 2OO3-2OOS z uwzględnieniem specjalizacji gospodarstwa rolnego, w: Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Rynek finansowy, K. Jajuga (red.), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 174.
 23. Strzelecka A. (2012), Struktura finansowania majątku mikroprzedsiębiorstw rolniczych w Polsce, w: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw, Buko J. (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 695 Ekonomiczne Problemy Usług Nr 80, Szczecin.
 24. Strzelecka A. (2014), Kierunki alokacji dochodów rolniczych gospodarstw domowych Pomorza Środkowego, w: Wzrost i alokacja aktywów finansowych i rzeczowych rolników (przedsiębiorstw rolniczych i gospodarstw domowych) Pomorza Środkowego, D. Zawadzka, J. Sobiech (red.), Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, Koszalin.
 25. Strzelecka A., Zawadzka D., Szafraniec-Siluta E. (2012), Przepływy pieniężne a zdolność do samofinansowania działalności towarowych gospodarstw rolnych w Polsce, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu Tom XIV, Zeszyt 1, Warszawa -Poznań - Białystok.
 26. Szafraniec-Siluta E. (2013), Bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstw rolniczych w Polsce - ujęcie porównawcze, "Zarządzanie i Finanse, Journal of Management and Finance" Vol. 11, No. 2/2.
 27. Szafraniec-Siluta E. (2014), Aktywa rzeczowe oraz źródła ich finansowania w przedsiębiorstwach rolniczych Pomorza Środkowego, w: Wzrost i alokacja aktywów finansowych i rzeczowych rolników (przedsiębiorstw rolniczych i gospodarstw domowych) Pomorza Środkowego, D. Zawadzka, J. Sobiech (red.), Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, Koszalin.
 28. Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2OO4 roku. Część I. Wyniki standardowe (2006), Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.
 29. Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2005 roku. Część I. Wyniki standardowe (2006), Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.
 30. Zawadzka D. (2012), Ocena wykorzystania kredytu handlowego przez przedsiębiorstwa rolnicze w Polsce, w: Finanse w niestabilnym otoczeniu -dylematy i wyzwania, Finanse przedsiębiorstw, H. Zadora, G. Łukasik (red.), Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Nr 107, Katowice.
 31. Zawadzka D. (2013), Kredyt w decyzjach finansowych przedsiębiorstw rolniczych w Polsce (ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów z regionu Pomorza Środkowego), "Zarządzanie i Finanse, Journal of Management and Finance", Vol. 11, No. 2/2.
 32. Zegar J.S. (2002), Kwestia dochodów w rolnictwie chłopskim w okresie transformacji, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 33. Zinych N., Odening M. (2009), Capital Market Imperfections in Economic Transition: Empirical Evidence from Ukrainian Agriculture, "Agricultural Economics", Vol. 40.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-5189
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu