BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kmiecik Dominik (Akademia Rolnicza w Poznaniu), Kobus Joanna (Akademia Rolnicza w Poznaniu)
Tytuł
Badanie postaw konsumentów wobec przeciwutleniaczy
The Consumers Opinion Poll on Antioxidants
Źródło
Żywność: nauka - technologia - jakość, 2005, R. 12, nr 2 (43), Supl., s. 308-317, tab., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Żywność, Dodatki funkcjonalne do żywności, Świadomość konsumenta, Konsument, Badania ankietowe
Food, Functional food additives, Consumer awareness, Consumer, Questionnaire survey
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przeciwutleniacze są przedmiotem badań naukowych, zarówno klinicznych, jak i żywieniowych. Obecnie stanowią one jeden z czynników utrwalania żywności oraz zapobiegania niekorzystnym procesom jełczenia tłuszczów. Przedmiotem niniejszej pracy było określenie poziomu wiedzy konsumentów na temat przeciwutleniaczy oraz postaw respondentów wobec stosowania tych substancji w produktach spożywczych. Badania ankietowe przeprowadzono w roku 2000 oraz 2005, każdorazowo wśród 150 osób na terenie województwa Wielkopolskiego. Badania przeprowadzono, posługując się ankietą zawierającą 15 pytań. Respondenci mieli możliwość wyboru jednej lub kilku odpowiedzi. Czynnikami różnicującymi była płeć, wiek oraz wykształcenie badanych osób. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że pojęcie "przeciwutleniacz" było znane dużej części respondentów (77% w 2000 r. i 75% w 2005 r.) i w ciągu porównywanych lat populacja ta nie uległa zmianie. Jako główne źródła przeciwutleniaczy respondenci, odpowiednio w roku 2000 i 2005, wskazywali oleje roślinne (30 i 36%), zarodki pszenne (30 i 25%) oraz przyprawy (11 i 26%). Mimo tego, że znaczny odsetek respondentów deklarował znajomość pojęcia "przeciwutleniacz", aż 44% w roku 2000 i 45% w 2005 nie potrafiło prawidłowo wskazać źródeł tych substancji. Ankietowani wykazali się także dobrą znajomością celu dodawania przeciwutleniaczy do żywności, wskazując głównie na ich funkcje ochronne i przeciwdziałające jełczeniu tłuszczów - odpowiednio 67% odpowiedzi w roku 2000 r. i 64% w 2005. Badając nastawienie konsumentów do przeciwutleniaczy obserwowano zmniejszenie się niechęci konsumentów do produktów zawierających w swoim składzie związki oznaczone symbolem "E", w tym przeciwutleniacze. Uzyskane wyniki wskazują, że poziom wiedzy na temat przeciwutleniaczy nie uległ zmianie w przeciągu 5 lat. (abstrakt oryginalny)

Antioxidants are the objective of scientific, both clinical and nutritional, investigations. Presently, they constitute one of the methods to fix food, and to prevent unfavourable rancid processes of fats. The objective of this paper was to determine a level of the consumer knowledge on antioxidants, and approaches of the respondents to the application of antioxidants in food products. The opinion polling was conducted in the Province of Wielkopolska, twice: in 2000 and 2005. Each time, 150 people were polled. The poll was conducted using a questionnaire consisting of fifteen (15) questions. The respondents were asked to choose one or several answers. Distinguishing factors were: sex, age and education of the people polled. On the basis of the survey performed, it was stated that the significant majority of the respondents was familiar with the term 'antioxidant' (77% of people in 2000, and 75% of people in 2005), and their number did not change in the two years being compared. They usually pointed out the following products as main sources of antioxidants: vegetable oil (30% in 2000, and 36% in 2005), wheat nucleus (30%, and 25%), spices (11% in 2000, and 26% in 2005). Despite the fact that the majority of respondents declared they knew the term "antioxidant", as many as 44% (in 2000), and 45% (in 2005) could not properly indicate the sources of antioxidants. Furthermore, the people polled proved to correctly know purposes of adding antioxidants to food products; they mainly emphasized their protective and fat-rancid process preventing functions - 67% in 2000, and 64% in 2005, respectively. While surveying the consumers' approach to antioxidants, it was also stated that the consumers polled were less negatively disposed towards the food products containing compounds, denoted by 'E', including the antioxidants. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ahn D.U. Nam K.C.: Use antioxidants to reduce lipid oxidation and off-odor volatiles of irradiates pork homogenates and patties. Meat Sci., 2003, 63, 1-8.
 2. Beltran E., Pla r., Yuste J, Mor-Mur M.: Lipid oxidation of pressurized and cooked chicken: role of sodium chloride and mechanical processing on TBARS and hexanal values. Meat Sci, 2003, 64, 19-25.
 3. Czeczelewski J.: Częstotliwość spożywania pierwszych i drugich śniadań przez uczniów klas IV-VI na przykładzie szkół podstawowych miasta Biała Podlaska. Roczn. PZH, 2001, 52, 4, 321-328.
 4. Gutierrez F., Villafranca M., Castellano J.: Changes in the main components and quality indices of virgin olive oil during oxidation. JAOCS, 2002, 79, 669-676.
 5. Hamułka J., Gronowska-Senger A., Witkowska K.: Częstotliwość spożywania i wartość energetyczna śniadań uczniów wybranych szkół podstawowych w Warszawie. Roczn. PZH, 2000, 51, 279-290.
 6. Kamal-Eldin A., Andersson R.: A multivariate study of the correlation between tocopherol content and fatty acid composition in vegetable oils. JAOCS, 1997, 74, 375-380.
 7. Korczak J.: Procesy zachodzące podczas przechowywania tłuszczów. W: Gawęcki J.: Prawda o tłuszczach, Instytut Danone - Fundacja Promocji Zdrowego Żywienia. Warszawa 1997, s. 43-46.
 8. Kowrygo B., Górska-Warsewicz H., Ługowska K.: Ocena preferencji konsumenckich w zakresie żywności i żywienia. Żywność. Technologia. Jakość, 1997, 2, 51-60.
 9. Krupa J., Majka A.: Badanie preferencji konsumenckich mięsa i jego przetworów w południowo-wschodnim makroregionie Polski. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2000, 2, 91- 99.
 10. Kuti J. O., Konuru H. B.: Antioxidant capacity and phenolic content in leaf extracts of tree spinach (Cnidoscolus spp.), J. Agric. Food Chem., 2004, 52, 117-121.
 11. Marciniak- Łukasiak K., Krygier K..: Charakterystyka kwasów omega-3 i ich zastosowanie w żywności funkcjonalnej. Przem. Spoż., 2004, 12, 32-36.
 12. Międzobrodzka A.: Błędy żywieniowe społeczeństwa polskiego. Żywność. Technol. Jakość, 1994, 1, 37-40.
 13. Ozimek I.: Opinie konsumentów na temat istniejących zagrożeń związanych z żywnością. Żyw. Człow. Met., 2003, 3/4, 30.
 14. Świda J., Sikora T.: Preferencje konsumenckie cech jakości produktów mleczarskich w Polsce południowo-wschodniej. Żywność. Technologia. Jakość, 1999, 1, 60-71.
 15. Wang H., Provan G.J., Helliwell K.: Tea Flavonoids : Their functions, utilization and analysis. J. Food Sci. Techn., 2000, 11, 152-160.
 16. www.cbos.com.pl, Nawyki żywieniowe i upodobania kulinarne Polaków. Badanie CBOS 2000 http://www.cbos.com.pl
 17. www.cbos.com.pl, Bezpieczna żywność a integracja europejska - opinie respondentów z niektórych krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Badanie CBOS 2001. Internet: http://www.cbos.com.pl
 18. Ziemlański Ś., Bułhak- Jachymczyk B., Budzyńska-Topolewska J.: Normy żywienia dla ludności w Polsce. Nowa Medycyna, 1998, 5, 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2451-0769
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu