BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kisiel Roman (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Wasiuta Aleksander (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Stan i rozwój energetyki wiatrowej w Unii Europejskiej
Condition and Development of Wind Energy in European Union
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2009, z. 1 (11), s. 141-154, tab., rys., bibliogr. 43 poz.
Słowa kluczowe
Energetyka, Strategia rozwoju energetyki odnawialnej, Energia wiatru
Energetics, Renewable energy development strategy, Wind energy
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Na tle konwencjonalnego rozwoju polskiej i unijnej polityki energetycznej przeprowadzono analizę stanu i perspektywy rozwoju energetyki wiatrowej w kontekście kształtowania energetyki odnawialnej, która podobnie jak energetyka wodna jest najszybciej rozwijającym się działem wykorzystywanych źródeł energii w krajach wysoko uprzemysłowionych na świecie. Na podstawie wielorakich źródeł międzynarodowych i krajowych, z uwzględnieniem danych statystycznych oraz literatury naukowej, autorzy uwidocznili tendencje wzrostowe energetyki wiatrowej jako charakterystyczny trend gospodarczy, niepodważalny we współczesnych europejskich geopolitycznych warunkach, bardzo aktualny dla rozwoju polskiej gospodarki i polityki energetycznej w kontekście ogólnego podejścia do polityki energetycznej Unii Europejskiej. Wyeksponowano rolę rozwoju energetyki wiatrowej jako nieodłącznego elementu polskiej i unijnej strategii rozwoju regionalnego, trwałego i zrównoważonego gospodarczego postępu, dywersyfikacji źródeł i dostaw surowców energetycznych, uniezależnienia się od upolitycznienia tej dziedziny. (abstrakt oryginalny)

On conventional background of both Polish and European Union development of energy policy, an analysis was carried out of condition and perspectives of wind energy development in the context of renewable energetics, which as well as water energy is the fastest growing renewable energy field in industrialized countries all over the world. Based on different international and national sources, with taking into consideration statistical data and scientific literature, authors revealed upward trends in wind energetics as characteristic economic trend, irrefutable in modern European geopolitical conditions, current for Polish economy development and energy policy in context of overall approach to European Union energy policy. In the paper the role of wind energy development is presented as inherent Polish and European strategy of regional development, permanent and sustainable development, diversification of energy supply, gaining independence from manning the domain political. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Balcewicz J., 2002. Energetyczna suwerenność Europy i Polski zagrożona! Węgiel na czarną godzinę. Gigawat Energia 9, 15-22.
 2. Bocheński C., Bocheńska A., 2008. Ocena zasobów ropy naftowej i perspektywy jej substytucji biopaliwami. PAN Motrol, Lublin.
 3. BP Statistical Review of World Energy. 2008. BP p.l.c., London.
 4. Dyrektywa 2001/77/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie wspierania produkcji na rynku wewnętrznym energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych. 2001. Dz. U. UE z 27.10.2001, L 283/33.
 5. Energetyka odnawialna tylko dla hobbystów. 2005. Czysta Energia 7/8, Abrys, Poznań.
 6. Energia ze źródeł odnawialnych w 2006 roku. 2007. GUS, Warszawa.
 7. Energochłonność jako czynnik nowoczesnej gospodarki. 2005. Czysta Energia 7/8. Abrys, Poznań.
 8. Energy Technology Perspectives. 2008. Fact sheet - the blue scenario. A sustainable energy future is possible - How can we achieve it? International Energy Agency. Cedex, Paris.
 9. Faber A., Kuś J., 2007. Rośliny energetyczne dla różnych siedlisk. Wieś Jutra 8-9, 109-110.
 10. Golat R., 2004. Organizacja i Prawo Unii Europejskiej. Ośrodek Doradztwa i Szkolenia TUR, Warszawa-Jaktorów.
 11. http://ec.europa.eu/energy/energy_policy/doc/03_renewable_energy_roadmap_en.pdf [dostęp 11. 12.2008].
 12. http://ekoenergia.dzien-e-mail.org/content/view/249/56/ [dostęp 22.01.2009].
 13. http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/lvb/l27001.htm [dostęp 12.12.2008].
 14. http://pga.org.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=135 [dostęp 11.01.2009].
 15. http://www.ambkualalumpur.um.dk/en/servicemenu/News/RenewableenergyuseinDenmarkcoulddoubleestimatesminister.htm [dostęp 18.12.2008].
 16. http://www.bp.com/sectiongenericarticle.do?categoryId=9023790&contentId=7044134 [dostęp 15.12.2008, 18.12.2008].
 17. http://www.earthpolicy.org/Indicators/Wind/2008.htm [dostęp 7.01.2009].
 18. http://www.eib.org/attachments/thematic/energy_policy_pl.pdf [dostęp 19.12.2008].
 19. http://www.elektrownie-wiatrowe.org.pl/w_polsce.htm [dostęp 15.01.2009].
 20. http://www.energycongress.net/ing/seminarios/presentacionSemi.asp?idacto=33 [dostęp 25.12. 2008].
 21. http://www.erneuerbare-energien.de/inhalt/40735/5466/ [dostęp 18.12.2008].
 22. http://www.ewea.org/fileadmin/ewea_documents/documents/press_releases/2007/070201_ Statistics_2006_Press_Release.pdf [dostęp 22.12.2008].
 23. http://www.gigawat.net.pl/index.php/imagecatalogue/imageview/508/ [dostęp 10.12.2008].
 24. http://www.guardian.co.uk/environment/2006/feb/08/frontpagenews.oilandpetrol [dostęp 22.12. 2008].
 25. http://www.iea.org/textbase/nppdf/free/2007/key_stats_2007.pdf [dostęp 22.12.2008].
 26. http://www.newenergymatters.com/download.php?n=20090114_PR_2008A_Year_of_TwoHalves_For_Clean_Energy.pdf&f=pdffile&t=pressreleases [dostęp 15.01.2009].
 27. http://www.spiegel.de/international/business/0,1518,503701,00.html [dostęp 20.12.2008].
 28. http://www.windenergy.org.nz/documents/2005/050825-NZWEA-FactSheet4Tourism.pdf [dostęp 22.12.2008].
 29. http://www.wind-energy-the-facts.org/documents/ppt/wetf.pdf [dostęp 5.01.2009].
 30. Jacob A., 2008. Continuing boom in windpower. Renewable Energy Focus 9, 2, 42-44.
 31. Kisiel R., Stolarski M., Szczukowski S., Tworkowski J., 2006. Biomasa pozyskiwana z gruntów rolniczych źródłem energii. Zagad. Ekon. Roln. 4 (309), 90-101.
 32. Kokoszka I., Kowalik F., 2007. Zielona waluta. Forbes 10, 50-55.
 33. Paska J., Surma T., 2008. Wytwarzanie energii elektrycznej z zasobów odnawialnych w Polsce i Unii Europejskiej. Rynek Energii 1, 22-27.
 34. Rocznik statystyczny. 2007. GUS, Warszawa.
 35. Sadowski T., Świderski G., Lewandowski W., 2006. Dotacje UE na rozwój odnawialnych źródeł energii w Polsce. Europrimus Consulting, Warszawa.
 36. Scott M., Flanagan A., 2007. Europe: No. 1 in Sustainable Energy. Business Week, 28-29.
 37. Soliński I., 1999. Energetyczne i ekonomiczne aspekty wykorzystania energii wiatrowej. IGSMiE, Kraków.
 38. Soliński. J., 2001. Główne tezy raportu Organizacji Narodów Zjednoczonych i Światowej Rady Energetycznej pt. "Światowa ocena energetyczna - energia i wyzwanie szans rozwojowych‖. T. 4, z. 1. IGSMiE PAN, Kraków.
 39. Strategie redukcji emisji gazów cieplarnianych w Polsce do roku 2020. 2003. Ministerstwo Środowiska.
 40. Stolarski M., Kisiel R., Szczukowski S., Tworkowski J., 2008. Koszty likwidacji plantacji wierzby krzewiastej. Rocz. Nauk Roln. Ser. G, 94, 2, 164-169.
 41. Stolarski M., Kisiel R., Szczukowski S., Tworkowski J., 2005. Koszty produkcji oraz charakterystyka peletu z biomasy wierzby i ślazowca. Rocz. Nauk Roln. Ser. G, 92, 1, 162-167.
 42. World Energy Outlook 2007. 2007. China and India Insights. International Energy Agency. Cedex, Paris.
 43. www.energy.eu/renewables/display.php?chart=factsheets/2008_res_sheet_austria_en.pdf [dostęp 18.12.2008, 22.12.2008].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu