BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ożóg Michał (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Tytuł
Postępowanie w sprawie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych
Proceedings in Matter of a Concession for Disseminating of Radio and Television Programmes
Źródło
Administracja : teoria, dydaktyka, praktyka, 2014, nr 3(36), s. 121-140, przypisy
Słowa kluczowe
Media, Regulacje prawne, Prawo
Media, Legal regulations, Law
Uwagi
summ.
Abstrakt
W myśl art. 20 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. wolność działalności gospodarczej stanowi jedną z podstaw ustroju gospodarczego państwa polskiego. W literaturze przyjmuje się, że jest to nie tylko zasada ustrojowa, lecz także publiczne prawo podmiotowe o charakterze negatywnym. Istotą tego prawa jest nieingerowanie państwa w sferę aktywności gospodarczej podejmowanej przez podmioty prywatne. Bezwzględna wolność gospodarcza może jednak godzić w inne prawa lub wartości konstytucyjne i z tego względu nie powinna być traktowana jako wolność o charakterze absolutnym. (fragment tekstu)

The subject of the paper is an analysis of legal provisions regulating proceedings in the matter of granting a concession for disseminating of radio and television programmes. Characteristics of a model of proceed-ings was carried out on basis of compliance criteria of a regulation with principles of correct legislation and respecting procedural rights of participants of the proceedings. A particular attention was paid to the problems of issuing adjudications in conditions of a competitive co-participation. A present model of the procedure is not adapted to the proceedings, in which an institution of a tender takes place and also does not take into consideration the fact of issuing adjudications in conditions of a competitive co-participation. The legal rules of a statutory rank do not regulate the discussed proceedings in a complex way, leaving questions of determination of a "detailed course of proceedings" in the regulation. An executory act regulates the proceeding in an inconsiderable scope. The existing normative state was evaluated critically. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. K. Strzyczkowski, Prawo gospodarcze publiczne, Warszawa 2009, s. 90.
 2. A. Walaszek-Pyzioł, Swoboda działalności gospodarczej, Kraków 1994, s. 12 i n.
 3. W. Jakimowicz, Publiczne prawa podmiotowe, Kraków 2002, s. 159 i n.
 4. K. A. Wąsowski, Zakres przedmiotowy rozstrzygnięcia koncesyjnego w świetle ustawy o radiofonii i telewizji. Uwagi wprowadzające, Studia Iuridica 2004, tom XLIII Miscellanea, s. 238.
 5. M. Romanowski, Zasada swobody działalności gospodarczej w świetle praktyk Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Przegląd Prawa Handlowego 2001, nr 5, s. 36.
 6. T. Woś, Związki postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego, ZN UJ nr 134, Warszawa-Kraków 1989, s. 134-135.
 7. H. Knysiak-Molczyk [w:] T. Woś (red.), H. Knysiak-Molczyk, A. Krawiec, M. Kamiński, T. Kiełkowski, Postępowanie administracyjne, Warszawa 2013, s. 164.
 8. T. Kiełkowski, Współuczestnictwo konkurencyjne w postępowaniu koncesyjnym, PiP 1999, z. 11, s. 44.
 9. J. Zimmermann, Polska jurysdykcja administracyjna, Warszawa 1996, s. 74-75.
 10. M. Smaga, Sprawiedliwość i równość wobec prawa a jednolitość orzecznictwa administracyjnego i sądowo-administracyjnego [w:] Jednolitość orzecznictwa sądowo-administracyjnego i administracyjnego w sprawach samorządowych, red. J. Filipek, Kraków 1999, s. 145-146.
 11. R. Chruśniak, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w systemie politycznym i konstytucyjnym, Warszawa 2007, s. 252-253 cyt. za B. Skwarą: W. Sokolewicz, Uwaga nr 16 do art. 213 [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. L. Garlicki, t. III, Warszawa 2003, s. 19.
 12. J. Zimmermann, Glosa do wyroku NSA z dnia 1 października 1998 r., II SA 916/97 i 920/97, OSP 1999, z. 7-8, poz. 136, s. 370.
 13. A. Skóra, Współuczestnictwo w postępowaniu administracyjnym, Warszawa 2009, s. 220.
 14. B. Z. Chludziński, Koncesja i koncesjonowanie w zakresie rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych w Polsce. Zagadnienia administracyjnoprawne, Toruń 2006, s.
 15. B. Adamiak [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2012, s. 311.
 16. G. Łaszczyca [w:] G. Łaszczyca, Cz. Martysz, A. Matan, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, t. I, Warszawa 2013, s. 625.
 17. M. Boratyńska, Przetarg w prawie polskim. Zagadnienia cywilistyczne, Warszawa 2001, s. 27 i n.
 18. A. Woźniak, Proces koncesyjny na przykładzie wybranych państw europejskich, Analiza Biura KRRiT 2008, nr 1, http://www.krrit. gov.pl/Data/Files/_public/pliki/publikacje/analiza2008_01_procedury_koncesyjne.pdf, s. 1. 34
 19. C. Kosikowski, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Warszawa 2013, s. 250
 20. C. Kosikowski, Nowe regulacje prawne w zakresie swobody działalności gospodarczej, PiP 2004, nr 10, s. 12-13.
 21. J. Borkowski [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2000, s. 13.
 22. J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Warszawa 2008, s. 286.
 23. B. Z. Chludziński, Koncesja i koncesjonowanie w zakresie rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych w Polsce. Zagadnienia administracyjnoprawne, Toruń 2006, s. 115.
 24. A. Jakubowski, Współuczestnictwo konkurencyjne w postępowaniu administracyjnym, "Państwo i Prawo" 2013, nr 11, s. 59. 51
 25. J. Łętowski, Prawo administracyjne. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 1990, s. 269.
 26. W. Brohm, Sądownictwo administracyjne we współczesnym państwie na przykładzie RFN (założenia ogólne), "Organizacja-Metody-Technika w Administracji Państwowej" 1984, nr 2, s. 36.
 27. Z. Kmieciak, Postępowanie administracyjne w świetle standardów europejskich, Warszawa 1997, s. 202 i 203.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-0049
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu